Stanowisko w sprawie Trybunału Konstytucyjnego

Mając przekonanie, że poszanowanie istniejącego ładu konstytucyjnego, w szczególności zasady trójpodziału władz (art. 10 i art. 173 Konstytucji), zasady legalizmu (art. 2 i art. 7 Konstytucji) oraz niezależności Trybunału Konstytucyjnego stanowi obowiązek władz Polski, RAZEM wyraża stanowczy sprzeciw wobec podejmowanych przez obecne władze działań i wzywa do ich natychmiastowego zaprzestania.

Za bezprecedensowe – niemające dotychczas w historii III RP swojego odpowiednika – ataki na instytucje demokratycznego państwa prawa RAZEM uznaje w szczególności:

  • Odmowę przyjęcia ślubowania przez Prezydenta od trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm 8 października 2015 r., mimo wskazania w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 roku, iż jest to obowiązek, a nie prerogatywa Prezydenta.
  • Powtarzaną wielokrotnie groźbę odmowy publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 roku.
  • Podjęcie przez Sejm obecnej kadencji w nocy z dnia 25 na 26 listopada 2015 roku, bez żadnej podstawy prawnej, uchwał mających na celu pozbawienie mocy prawnej uprzedniego wyboru 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
  • Tryb i sposób przyjmowania nowych ustaw, takich jak ustawa z dnia 19 listopada 2015 roku o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, który sprawa, że konstytucyjne gwarancje dotyczące przebiegu procesu legislacyjnego (takie jak obowiązek konsultacji) stają się fikcją.

Zarówno konstytucyjna zasada trójpodziału władzy, jak i istnienie niezależnego sądownictwa konstytucyjnego są rozwiązaniami blokującymi tendencje autorytarne. Niedopuszczalne jest ingerowanie władzy wykonawczej jak i ustawodawczej w kompetencje władzy sądowniczej. Przestrzeganie powyższych zasad jest kluczowe w sytuacji, gdy jedna z opcji politycznych uzyskała w wyborach bezwzględną większość w parlamencie, a jej przedstawiciel stanowisko Prezydenta RP.
RAZEM wzywa obecne władze, by swój szeroki, demokratyczny mandat otrzymany w wyborach realizowały w granicach Konstytucji i wynikającej z niej zasady demokratycznego państwa prawa.

Stanowisko zostało przyjęte przez Radę Krajową RAZEM 20 grudnia 2015 roku.