Stanowisko na 8 marca – Kobiety do polityki!

Od 1910 roku, 8 marca świętujemy odwagę kobiet walczących o równouprawnienie. Przez ostatnie 106 lat znacznie poprawiły się warunki życia kobiet. Kobiety wywalczyły prawa wyborcze, prawa rodzicielskie, możliwość decydowania o swoim życiu, w tym rozporządzania swoim majątkiem. Wprowadzono prawo chroniące je przed przemocą i dyskryminacją. Instytucjom państwa bardzo często brakuje jednak chęci oraz wiedzy, by pilnować egzekwowania prawa chroniącego kobiety.

Wciąż też istnieją przepisy, które w oczywisty sposób dyskryminują kobiety. Polska ma jedno z najbardziej rygorystycznych praw dotyczących przerywania ciąży, co zmusza dziesiątki tysięcy kobiet rocznie do przeprowadzania nielegalnych zabiegów. System ściągania alimentów jest nieskuteczny i stawia wiele samodzielnych matek w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Przemoc seksualną i przemoc domową traktuje się jako przestępstwa niewielkiego kalibru, za które sprawcy otrzymują zwykle niskie wyroki, najczęściej w zawieszeniu. Ustawodawcy, sądy, prokuratura i policja zdają się nie dostrzegać problemów społecznych, jak długo dotykają one kobiet.

Dziś konstytucja gwarantuje kobietom równość wobec prawa, jednak nadal nie mogą z niej w pełni korzystać. Korzenie tej sytuacji tkwią bardzo głęboko – tradycyjne postrzeganie kobiet jako żon i matek nakłada na nie ogromną ilość nieodpłatnej pracy związanej z opieką nad dziećmi czy prowadzeniem domu. Zawody sfeminizowane, również te wymagające specjalistycznego wykształcenia i obciążone ogromną odpowiedzialnością, jak pielęgniarki czy nauczycielki, najczęściej są nisko płatne, co sprawia, ze kobiety mają wyraźnie niższe emerytury. Według statystyk Eurobarometru, w Polsce aż 21% kobiet w wieku powyżej 65 lat żyje w nędzy. Niedofinansowany jest także system opieki – przykładem mogą być choćby głodowe świadczenia dla opiekunek i opiekunów osób z niepełnosprawnościami, z których ogromną większość stanowią kobiety.

Reprezentacja kobiet w polityce, mediach czy nauce jest zdecydowanie mniejsza niż wynikałoby to ze struktury społeczeństwa. Obecnie kobiety stanowią 30% członkiń partii politycznych, liczby te nie różnią się znacząco pomiędzy ugrupowaniami prezentującymi różne poglądy na obecność kobiet w przestrzeni publicznej. Kobiety zajmują jedynie 27% miejsc w Sejmie i 13% w Senacie. W wyborach do Senatu, w 57 ze 100 okręgów nie kandydowała żadna kobieta. Chcemy to zmienić. Kobiety są w stanie i powinny móc siebie reprezentować. To one najlepiej znają swoje potrzeby. Nie ma powodu, aby wyręczali je mężczyźni. Polityka jest miejscem dla kobiet. Chcemy usłyszeć wasz głos!

Razem nie zgadza się na dyskryminację ze względu na płeć. Walczymy z nią dwutorowo:

  1. Nasze postulaty uwzględniają realne potrzeby i problemy kobiet – dotyczą jawności płac, urlopów rodzicielskich dzielonych między oboje rodziców, respektowania praw reprodukcyjnych a także zwalczania i zapobiegania przemocy wobec kobiet. Rozumiemy, że podstawowe problemy polskiego społeczeństwa – niestabilność zatrudnienia, niskie płace, fatalna sytuacja mieszkaniowa czy kiepski dostęp do usług publicznych w sposób szczególny uderzają w kobiety. Są one w sposób szczególny wykluczane z rynku pracy, ze względu na macierzyństwo czy po prostu wiek reprodukcyjny.
  2. W Razem kobiety i mężczyźni taktowani są na równi. We wszystkich ciałach statutowych partii obowiązują parytety płci, zapewniliśmy i zamierzamy zapewniać w przyszłości połowę miejsc na listach wyborczych, w tym tzw. „jedynek” kobietom. Zapewniamy im bezpieczną przestrzeń do wypowiadania się i liczymy się z ich głosem.

Razem wspiera feminizm, równouprawnienie i emancypację. Tym samym zachęcamy okręgi partii RAZEM do wspierania lokalnych obchodów Dnia Kobiet, uczestnictwa w Manifach, jak również organizacji wydarzeń, happeningów czy debat dotyczących zaangażowania politycznego kobiet.

Stanowisko przyjęte przez Radę Krajową 7 marca 2016