Równość w życiu lokalnym | Program Samorządowy

To część Programu Samorządowego 2018 Razem, który w całości przeczytasz tutaj.

 Pobierz cały program w .pdf.


Żeby zbudować nowoczesne i działające państwo, potrzebne nam jest równe społeczeństwo. Będziemy walczyć o godne życie dla wszystkich – bez względu na wiek, płeć czy stan konta. Nasze priorytety to wsparcie dla rodzin, walka z przemocą domową, biedą i bezdomnością oraz usunięcie z przestrzeni publicznej barier dla najsłabszych i wykluczonych. To samorząd ma największe możliwości, żeby ułatwić nam codzienne życie.   

Zniżki dla rodzin

Wszystkim rodzinom wychowującym dzieci zapewnimy tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe i sportowe organizowane przez instytucje samorządowe. Będziemy zachęcać podmioty prywatne, żeby włączyły się w ten program.

Wspieramy opiekę nad dziećmi

Stworzymy regionalne programy finansowania nowych miejsc w żłobkach. Zatrudnimy i przeszkolimy dziennych opiekunów dla dzieci do lat 3. Będziemy wspierać tworzenie żłobków i przedszkoli w miejscach pracy i na uczelniach.

Pomoc w powrocie na rynek pracy

Pomożemy rodzicom – zwłaszcza matkom – w powrocie na rynek pracy po urlopach rodzicielskich i wychowawczych. Stworzymy programy wychodzenia z bezrobocia przeznaczone dla osób 50+, długotrwale bezrobotnych i osób z niepełnosprawnościami.

Samorząd przeciw dyskryminacji

W działaniach mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy szczególną uwagę poświęcimy grupom najbardziej narażonym na dyskryminację: kobietom, dzieciom, osobom LGBT+, seniorom i osobom z niepełnosprawnościami oraz mniejszościom narodowym i etnicznym.

Perspektywa kobiet w życiu lokalnym

Podpiszemy Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym i Regionalnym. Przy podejmowaniu decyzji, które wpływają na życie lokalnej społeczności, będziemy brać pod uwagę perspektywę równości płci. Władze samorządowe i urzędy w swoich działaniach muszą uwzględniać doświadczenie kobiet, ich potrzeby, warunki życia i pracy. Sprawimy, że organizacja pracy instytucji lokalnych będzie dostosowana do obciążeń związanych z opieką nad dziećmi i pozwoli na łączenie życia zawodowego z życiem rodzinnym.

Skuteczna walka z przemocą domową

Sfinansujemy wojewódzkie programy wsparcia dla osób doświadczających przemocy. Zapewnimy im pomoc psychologiczną i doradztwo zawodowe. Żeby skutecznie przeciwdziałać przemocy, położymy nacisk na pracę ze sprawcami, w tym na terapię uzależnień. Rozszerzymy program szkoleń na temat przemocy przeznaczonych dla dla policji, służby zdrowia, nauczycieli, personelu ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie.

Wojewódzka „Niebieska Linia”

Zapewnimy dostęp do całodobowego telefonu zaufania dla osób doświadczających przemocy. W ten sposób będą mogły dowiedzieć się, jakie mają prawa oraz gdzie należy szukać pomocy prawnej i psychologicznej. Czas, żeby samorząd przestał zrzucać  odpowiedzialność za bezpieczeństwo rodzin na organizacje pozarządowe.

Uczciwe zatrudnienie osób z niepełnosprawnością

Zwiększymy zatrudnienie osób z niepełnosprawnością. Dziś jednostki samorządowe wolą płacić karę na rzecz PFRON zamiast przestrzegać przepisów. Skończymy z tą praktyką. Samorządy będą zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami zgodnie z prawem.

Dość barier architektonicznych

Przygotujemy strategię likwidacji barier, z którymi w urzędach i budynkach podlegających samorządom stykają się osoby z niepełnosprawnościami. Nowe budynki będą projektowane zgodnie z najwyższymi standardami dostępności.

Darmowe przejazdy dla niepełnosprawnych i ich opiekunów

Zarówno osoby z niepełnosprawnością, jak i ich opiekunowie będą mogli podróżować po województwie za darmo. Dostosujemy do ich potrzeb infrastrukturę transportu publicznego. Samorządy każdego szczebla będą zamawiać wyłącznie pojazdy niskopodłogowe, wyposażone w komunikację głosową i inne niezbędne udogodnienia.

Język migowy 

Obrady sejmiku wojewódzkiego, posiedzenia jego komisji oraz wszystkie wydarzenia współfinansowane przez władze samorządowe będą tłumaczone na Polski Język Migowy. Wprowadzimy także dostęp do tłumaczy migowych w placówkach zdrowotnych, edukacyjnych i administracyjnych. Strony internetowe urzędów i jednostek publicznych dostosujemy do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących.

Pomożemy wyjść z bezdomności

Stworzymy kompleksowe mapy bezdomności w każdym województwie. Skoordynujemy sieć placówek interwencyjnych i programu mieszkań wspomaganych. Sfinansujemy wojewódzkie programy reintegracji osób bezdomnych, uwzględniające doradztwo zawodowe i wsparcie psychologiczne.

Innowacje w polityce społecznej

Przeprowadzimy lokalne pilotaże bezwarunkowego dochodu podstawowego, czyli świadczenia wypłacanego wszystkim obywatelom i obywatelkom, niezależnie od ich sytuacji finansowej. Sprawdzimy w praktyce, czy bezwarunkowy dochód podstawowy pozwala skutecznie przeciwdziałać problemom społecznym, oraz przeanalizujemy jego wpływ na aktywność zawodową mieszkanek i mieszkańców wybranych regionów.

Dość patologii w instytucjach pomocowych

Przeprowadzimy audyt we wszystkich Domach Pomocy Społecznej i innych placówkach pomocowych, zwłaszcza tych prowadzonych przez osoby prywatne i instytucje kościelne. Nie pozwolimy na to, żeby dla zysku oszczędzać na opiece nad osobami niesamodzielnymi.

Równość niezależnie od wyznania

Będziemy przywracać bezstronność i świeckość instytucji publicznych. Odejdziemy od praktyk takich jak organizowanie wydarzeń o charakterze religijnym i używanie symboliki religijnej czy oficjalny udział przedstawicieli władz publicznych w uroczystościach religijnych. Motywacje religijne nie będą przyjmowane jako uzasadnienia przy tworzeniu aktów prawnych. Będziemy wspierać samorządy w tworzeniu obszarów wspólnych działań społecznych osób i grup o różnych światopoglądach, stanowiących zróżnicowaną społeczność lokalną.


To część Programu Samorządowego 2018 Razem, który w całości przeczytasz tutaj.