STANOWISKA

 • Stanowisko w sprawie Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych

  2016-06-15

  Kształt mediów publicznych, jako wspólnego dobra, powinien być wypracowany w publicznej debacie. Dlatego też popieramy inicjatywę Obywateli Kultury, Obywateli Nauki i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych „Obywatelski Pakt na rzecz Mediów Publicznych”. Jest ona w ogromnej mierze zgodna z założeniami programowymi Razem dotyczącymi mediów publicznych.

  Czytaj więcej →

 • Razem przeciw ustawie antyterrorystycznej

  2016-06-09

  Partia Razem wzywa Sejm do odrzucenia projektu ustawy ‘antyterrorystycznej’. Ustawa ograniczy prawa człowieka, takie jak prawo do prywatności, wolność słowa i wolność zgromadzeń. Wbrew temu, co twierdzi rząd, ustawa wcale nie poprawi naszego bezpieczeństwa, za to niewątpliwie ułatwi kontrolowanie obywateli i grup, które władze uznają za niewygodne.

  Czytaj więcej →

 • Stanowisko w sprawie powiększenia Opola

  2016-06-03

  Partia Razem sprzeciwia się inicjatywie powiększenia terytorium Opola, z którą wystąpił Prezydent Arkadiusz Wiśniewski. Ideę rozszerzenia granic miasta uznajemy za ze wszech miar szkodliwą pod względem prawnym, ekonomicznym i społecznym. Sprzeciwiamy się także sposobowi, w jaki próbuje się ją wprowadzić w życie, wyrażając jednocześnie obawy co do jej długofalowych konsekwencji nie tylko dla samego regionu, ale i dla całego kraju.

  Czytaj więcej →

 • Razem za Unią solidarną. Przeciw Brexitowi

  2016-06-03

  Razem solidaryzuje się z ruchami wspierającymi pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej.

  Czytaj więcej →

 • Stanowisko w sprawie finansowania wynagrodzeń nauczycieli z budżetu państwa

  2016-05-27

  Partia Razem popiera zgłoszoną przez Związek Nauczycielstwa Polskiego inicjatywę uchwałodawczą w sprawie finansowania wynagrodzeń nauczycieli z budżetu państwa. Od początku swojego istnienia Partia Razem konsekwentnie opowiada się za silnym państwem, które gwarantuje wysokiej jakości usługi publiczne dla wszystkich obywatelek i obywateli. Projekt gwarancji wypłaty nauczycielskich wynagrodzeń z budżetu centralnego wpisuje się w tę wizję.

  Czytaj więcej →

 • Stanowisko w sprawie ustawy o obrocie ziemią

  2016-05-13

  Regulacja rynku gruntów rolnych i leśnych jest w Polsce bardzo potrzebna. Ustawy PiSu to minimalna podstawa do kształtowania odpowiedzialnej polityki rolnej nie mającej na celu jedynie zysk rolników, ale także bezpieczeństwo żywieniowe Polski, zapobieganie degradacji użytków rolnych i lasów, podtrzymanie bioróżnorodności, a także powstrzymanie przed całkowitym utowarowieniem i przejęciem produkcji rolnej przez międzynarodowe korporacje. Partia Razem zwraca uwagę na szereg wad tej ustawy oraz na to, że jest ona jedynie podstawą, na której można budować szeroką wizję rozwoju rolnego naszego kraju. Wizję, którą należy budować biorąc pod uwagę opinie rolniczych związków zawodowych, kółek rolniczych, spółdzielni rolnych, grup producenckich, kół gospodyń wiejskich i innych ogranizacji związanych ze wsią. Wizję, którą możemy zbudować RAZEM.

  Czytaj więcej →

 • Stanowisko w sprawie szczególnej kryminalizacji zakażeń HIV

  2016-05-13

  W ciągu ostatnich 30 lat zarejestrowano 19,8 tys. zakażeń HIV w Polsce. Faktyczna liczba jest jednak większa - szacuję się, że jedynie połowa z nich zna swój status serologiczny. Do testowania zniechęca m.in. szczególna kryminalizacja zakażeń oraz dyskryminacja w miejscach pracy.

  Czytaj więcej →

 • Poparcie dla DiEM25

  2016-05-06

  Razem chcemy budować Europę solidarną, przejrzystą i równościową. Możemy to osiągnąć dzięki demokratyzacji instytucji europejskich, którą postuluje ruch DiEM25. Jeśli nie chcemy powrotu do Europy nacjonalizmów, musimy podjąć wysiłek reformy i sprawić, by „Wspólnota Europejska” przestała być tylko hasłem, a zaczęła być postrzegana jako wspólne dobro wszystkich mieszkanek i mieszkańców Europy.

  Czytaj więcej →

 • Stanowisko w sprawie niewolniczej pracy obywateli KRLD

  2016-04-29

  Łamanie praw pracowniczych z roku na rok przybiera coraz bardziej radykalne formy. Najgorzej traktowane przez pracodawców są osoby, które nie posiadają polskiego obywatelstwa — dla nich normą jest praca na czarno, za skandalicznie niskie wynagrodzenie, często w niebezpiecznych warunkach i bez ubezpieczenia zdrowotnego.

  Czytaj więcej →