Stanowisko o języku śląskim

Bez czas Nŏrodowego Spisu Powszechnego w 2011 roku 847 tysiyncy ôsōb pedziało co je Ślōnzŏkami we znŏczyniu nŏrodowym (jako drugŏ nŏrodowość, wele polskij, abo jak jedynŏ). Podug teg samego badaniŏ gŏdka ślōnskŏ w dōma używŏ 529 tysiyncy ôsōb, skuli czego je ôna drugōm – po polskij – nŏjczynścij używanōm gŏdkōm we Polsce. Chociŏż u jynzykoznŏwcōw niy ma terŏzki zwoli co do sztatusu ślōnskij gŏdki, uwŏżōmy, co nŏjwŏżniyjsze sōm kryteryje pozajynzykowe, przede wszyjskim to co gŏdajōm jeji użytkowniki. Partyjŏ Cuzamyn nawołuje coby ślōnkymu etnolektowi dać sztatus jynzyka regijōnalnego.

Postanowiynie ôstało przijynte bez Kōngres Razem 17 mŏja 2015 r.

 

Podczas Narodowego Spisu Powszechnego w 2011 roku 847 tysięcy osób zadeklarowało narodowość śląską (jako drugą obok narodowości polskiej lub jako jedyną). Według tego samego badania językiem śląskim w domu posługuje się 529 tysięcy osób, co czyni go drugim – po polskim – najczęściej używanym językiem w Polsce. Jakkolwiek w środowiskach językoznawczych nie ma zgody co do statusu mowy śląskiej, uważamy, że decydujące znaczenie powinny mieć kryteria pozajęzykowe, przede wszystkim wola jej użytkowników. Partia Razem postuluje nadanie etnolektowi śląskiemu statusu języka regionalnego.

Stanowisko zostało przyjęte przez Kongres Razem 17 maja 2015 r.

 

11393090_465847626916632_6678983597238587416_n (1)