Stanowisko w sprawie nowelizacji prawa łowieckiego

20 września 2016 r. Rada Ministrów zaakceptowała projekt nowelizacji ustawy o prawie łowieckim. Projekt dotyczący nas wszystkich, w większości nie-myśliwych, został napisany pod dyktando lobby myśliwskiego, wyjątkowo silnego w rządzie i w parlamencie. Wielu posłów i senatorów, przedstawicieli elit finansowo-gospodarczych, a także sam minister Szyszko to członkowie kół łowieckich. To oni próbują wprowadzić ustawę skandalicznie ograniczającą elementarne prawa mieszkanek i mieszkańców Polski oraz godzącą w zwierzęta i środowisko.

W Partii Razem troska o prawa zwierząt i ochronę środowiska należą do fundamentalnych wartości, dlatego w porozumieniu z koalicją Niech Żyją postulujemy:

1. Utworzenie niezależnego od Ministerstwa Rolnictwa i Ministerstwa Środowiska inspektoratu złożonego z naukowców odpowiedzialnego za uzgadnianie planów łowieckich, tworzenie listy gatunków łownych oraz określanie okresów polowań i poddawanie planów łowieckich ocenom oddziaływania na środowisko. Muszą być one tworzone z troską o zachowanie narodowych zasobów przyrodniczych, a nie dla kultywowania tradycji myśliwskich.

2.Możliwość wyrażania skutecznego sprzeciwu właścicieli/właścicielek nieruchomości wobec woli włączenia ich gruntów do obwodów łowieckich.Wyrokiem z 10 lipca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że brak mechanizmów prawnych umożliwiających sprzeciw stanowi nieproporcjonalne naruszenie gwarantowanego konstytucyjnie i konwencyjnie prawa własności. Obywatele powinni mieć możliwość odmowy włączania ich ziemi do obwodów łowieckich bez konieczności ujawniania swoich przekonań religijnych i moralnych, na podstawie prostej procedury zgłaszania takiej woli w urzędzie gminy.

3. Ustalenie odległości wynoszącej 500 metrów od zabudowań mieszkalnych jako minimalnej odległości przeprowadzenia polowania. Współczesna broń myśliwska może razić na wielkie odległości. Obecna odległość graniczna (100 metrów) nie zapewnia bezpieczeństwa osób postronnych przed przypadkowym postrzeleniem oraz powoduje poczucie zagrożenia we własnym domu

4. Delegalizacja wprowadzania do obrotu, sprzedaży oraz używania myśliwskiej amunicji ołowianej, szkodliwej dla środowiska i ludzi. Ołów to jeden z najbardziej toksycznych metali ciężkich. Wprowadzany do środowiska w postaci amunicji myśliwskiej zabija nie tylko dzikie zwierzęta (także chronione), zanieczyszcza wody i ziemie uprawne, ale także zatruwa ludzi. **Co roku w Polsce wystrzeliwuje się w postaci amunicji myśliwskiej nawet do 640 ton ołowiu.***1 To więcej niż emisje ołowiu przez cały polski przemysł i transport łącznie

5. Całkowity zakaz udziału niepełnoletnich w polowaniach w celu zabezpieczenia najmłodszych przed przypadkowym postrzeleniem i uczestnictwem w niezrozumiałym dla nich cierpieniu i śmierci zwierząt. Zakaz ma obejmować bezpośredni udział w polowaniach, udział i bycie świadkiem zabijania zwierząt, uczestnictwo w nagonce, udział w tropieniu i dobijaniu zwierząt, udział i obecność przy patroszeniu zwłok zwierząt, znakowaniu tusz i ich transporcie, udział w pokocie i innych ceremoniach łowieckich zarówno przed, jak i po polowaniu. Bycie świadkiem tych czynności może mieć negatywny wpływ na rozwój psychiczny i emocjonalny dzieci i młodzieży. Postulujemy także zakaz promowania łowiectwa wśród młodzieży, również w formie pogadanek w szkołach.

6. Całkowity zakaz dokarmiania zwierzyny łownej, które jest przyczyną niekontrolowanego wzrostu populacji zwierząt i konfliktów z rolnikami. Zakaz powinien obejmować również wykładanie karmy w każdej postaci na nęciskach. Jak pokazują publikacje naukowe, działalność taka jest nieefektywna i nie zapobiega szkodom w uprawach leśnych i gospodarczych oraz nie sprzyja ochronie przyrody. Istnieją wyraźne dowody potwierdzające, że dokarmianie wspomaga rozmnażanie i wzrost populacji, (czego należałoby w polskich warunkach unikać, mi. z powodu rozrostu populacji dzików) i prowadzi do innych poważnych problemów takich jak wzrost ryzyka chorób pasożytniczych i innych*2. W obliczu zagrożenia przenoszonym m.i. przez dziki afrykańskim pomorem świń (ASF) wszelkie działania wspomagające rozrost populacji tych zwierząt powinny być bezwzględnie zakazane.

7. Delegalizacja polowań zbiorowych. Podczas polowań zbiorowych duża część zwierząt nie jest zabijana na miejscu, ale odnosi mniej lub bardziej poważne rany. Zwierzęta te długo zmagają się z bólem, często umierają w niewysłowionych mękach lub pozostają kalekie. Zbiorowe polowania powodują także płoszenie gatunków objętych ochroną.

8. Zakaz wykorzystywania psów w nagonkach i szczucia w trakcie tzw. „sprawdzianów” myśliwskich. Jest to metoda okrutna, wiążąca się z wielkim cierpieniem zwierząt

9. Skreślenie wszystkich ptaków z listy zwierząt łownych. Obecnie w Polsce można polować na 13 różnych gatunków ptaków. Wiele spośród nich to gatunki coraz rzadsze, nawet bez polowania poddawane wielkiej presji człowieka.Zabijanie ptaków nie jest motywowane szkodami gospodarczymi, bo takich nie wyrządzają, to zła tradycja ilustrująca fakt, że myślistwo w Polsce to tylko krwawe hobby nie mające nic wspólnego z ochroną przyrody

10. Prawo myśliwego do polowania nie może być nadrzędne wobec prawa obywateli do korzystania z lasów, łąk i jezior będących własnością społeczną. Prawo umożliwiające karanie mieszkanek i mieszkańców naszego kraju na podstawie arbitralnego posądzania przez myśliwych o przeszkadzanie w polowaniach uważamy za niedopuszczalne.

11. Nowelizacja nie zapewnia właściwego nadzoru nad myśliwymi. Kontrola NIK z 2015 roku ujawniła, że Polski Związek Łowiecki nie wie, kto faktycznie poluje, kiedy, na co i ile zwierząt zabija. Prowadzona dokumentacja wskazuje, że w niektórych przypadkach działania PZŁ noszą znamiona kłusownictwa.

Analiza dokumentów udostępnionych na stronie Rządowego Centrum Legislacji ujawnia, że Ministerstwo Środowiska zataiło fakt udziału w konsultacjach organizacji społecznych, m.in. z koalicji Niech Żyją! , ministerstwo nie uwzględniło ich zastrzeżeń w pracy nad ustawą.

1 Thomaz VG and Guitard R (2010) Limitations of European Union POlicy and Law for Regulating Use of Lead Shot and Sinkers : Comparisons with North American Regulation. Environmental Policy and Governance 20, 57-72. DOI:10.1002/eet.5272 Milner i wsp. 2014

Stanowisko opracowane we współpracy z organizacjami walczącymi o prawa zwierząt: koalicji “Niech Żyją”, w której skład wchodzi ok. 40 stowarzyszeń i fundacji, mi. Pracownia Na rzecz Wszystkich Istot, Viva, Greenpeace, Otwarte Klatki, Fundacja Dzika Polska, Otoz Animals, Ptaki Polskie, Empatia, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Poland Wildlife i inne.