Ochrona środowiska i polityka przestrzenna | Program Samorządowy

Ochrona środowiska i polityka przestrzenna | Program Samorządowy

To część Programu Samorządowego 2018 Razem, który w całości przeczytasz tutaj.

 Pobierz program w .pdf.


Przestrzeń, w której żyjemy, i środowisko naturalne to dobra wspólne. Chcemy zarządzać nimi odpowiedzialnie. Dlatego będziemy traktować planowanie przestrzenne i ochronę przyrody jako system przemyślanych działań. Będziemy efektywnie wykorzystywać posiadane zasoby po to, by wspierać równowagę ekologiczną i ułatwiać życie mieszkańcom.

W trosce o krajobrazy

Dofinansujemy ochronę miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych. Stworzymy nowe parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu, a także będziemy wzmacniać szczelność całego systemu ochrony przyrody.

„NIE!” dla myśliwych

Zmienimy granice obwodów łowieckich. Ustanowimy granice obwodów łowieckich tak, aby przebiegały one co najmniej 2000 metrów od zabudowań mieszkalnych. Obecna odległość graniczna (100 metrów) nie chroni przed przypadkowym postrzeleniem.

Ochrona przed hałasem

W ramach programów ochrony przed hałasem będziemy wspierać rozwiązania wykorzystujące naturalne elementy przyrody. Zamiast szpecących przestrzeń sztucznych ekranów postawimy na naturalne uwarunkowania terenu i projektowane zadrzewienia. W przypadku sztywnych barier akustycznych będziemy promować „zielone ściany” pokryte roślinnością pochłaniającą zanieczyszczenia.

Drogi przyjazne środowisku

W ramach zimowego utrzymania dróg zastąpimy sól środkami mniej szkodliwymi dla środowiska. Będziemy budować korytarze pozwalające zwierzętom na bezpieczne przechodzenie przez drogi.

O dobre życie zwierząt

Doprowadzimy do ścisłej współpracy wszystkich szczebli samorządu terytorialnego mającej na celu ograniczanie bezdomności zwierząt. Stworzymy strategię znakowania i sterylizacji zwierząt w celu ograniczenia ich populacji w schroniskach.

Przeciw powodziom

Wdrożymy skuteczne, przyjazne dla środowiska metody ochrony przeciwpowodziowej. Zwiększymy liczbę obszarów zalewowych zamiast je zabudowywać. Skończymy ze szkodliwym procederem sztucznej regulacji rzek. Odtworzymy osuszone mokradła, które przejmą wodę z rzek podczas okresu wzbierania wód, a oddadzą w czasie suszy.

Dla czystego środowiska

Rozszerzymy program selektywnej zbiórki odpadów na wszystkie gospodarstwa domowe w województwie. Znacząco podniesiemy odsetek odpadów segregowanych (włączając w to odpady organiczne). Będziemy wspierać dalszą rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zwiększymy liczbę oczyszczalni ścieków. Wesprzemy programy budowy instalacji przydomowych oczyszczalni oraz zmodernizujemy już istniejące. W celu przeciwdziałania powodziom i zmianom klimatycznym oraz dla poprawy żyzności gleb przebudujemy sieci irygacyjne zatrzymujące wodę w glebie.

Ekologiczne zamówienia publiczne

W zamówieniach publicznych będziemy stosować klauzule ekologiczne rekomendowane przez Komisję Europejską (Green Public Procurement), które promują rozwiązania i materiały przyjazne środowisku.

Mądra polityka przestrzenna

Zwiększymy częstotliwość aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego województw – tak, aby polityka przestrzenna nadążała za rzeczywistymi potrzebami. Proces aktualizacji będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych stron.

Wspólne planowanie

Będziemy stosować rozwinięte konsultacje społeczne w zakresie wojewódzkich planów przestrzennych. Konsultacje będziemy prowadzić przy pomocy zaawansowanych, sprawdzonych metod takich jak warsztaty Charrette.


To część Programu Samorządowego 2018 Razem, który w całości przeczytasz tutaj.