Lewica i Razem popierają Labour Party

Lewica, koalicyjny klub lewicy parlamentarnej, popiera brytyjską Partię Pracy w wyborach powszechnych w Wielkiej Brytanii, 12 grudnia 2019. Partia Pracy pod przewodnictwem Jeremy’ego Corbyna przedstawiła ambitny i odważny program wyborczy, opierający się na wartościach przyświecających wszystkim progresywnym siłom oraz wszystkim tym, którym szczególnie leży na sercu dobro marginalizowanych grup społecznych. Nasz klub także podziela te wartości. 

Propozycje programowe Partii Pracy składają się na jasną, rozsądną i możliwą do zrealizowania wizję przyszłości Wielkiej Brytanii. Ponadto, ten śmiały, porywający i przekonujący dokument wskazuje drogę wszystkim lewicowym partiom politycznym w całej Europie. Program laburzystów jest dowodem na to, że tylko progresywna lewica ma obecnie zdolności i ambicje, aby podejmować najbardziej palące współczesne wyzwania, zaczynając od zmiany klimatu, a kończąc na problemie stagnacji płac. Labour pokazuje, że inna polityka jest możliwa — i że jest w zasięgu ręki.

Dla nas, koalicji lewicowych partii politycznych, szczególną inspiracją i motywacją są zwłaszcza następujące pomysły zawarte w programie Partii Pracy:

Jak zatrzymać postępującą katastrofę klimatyczną i jednocześnie dać impet zielonej transformacji?

Zielona Rewolucja Przemysłowa zaproponowana przez Labour to wizja realistyczna, sprawiedliwa społecznie i jednocześnie radykalna. To wizja gospodarki patrzącej w przyszłość, wolnej od zależności od paliw kopalnych i jednocześnie ukierunkowanej na tworzenie nowych miejsc pracy. Jeśli brytyjscy wyborcy dadzą szansę na wdrożenie tej wizji, Partia Pracy stałaby się wzorem dla Europy — i nie tylko —  jak należy dbać o równowagę ekologiczną. Obecnie Polska jest nadal prawie całkowicie zależna od węgla. Widzimy niewielki postęp w kierunku zielonej transformacji energetycznej. Wielka Brytania pod rządami laburzystów doprowadziłaby do zmian, które również inne kraje, w tym Polska, powinny wdrożyć aby wspólnie uratować naszą planetę.

Jak odbudować usługi publiczne i skończyć z polityką cięć?

Wszyscy Brytyjczycy i Brytyjki potrzebują dziś pilnie przerwania brutalnych, niepotrzebnych i umotywowanych politycznie cięć w polityce społecznej, wprowadzonych i utrzymywanych w ostatnich dziewięciu latach przez rządy torysów i ich koalicjantów. Szeroko zakrojone plany inwestycyjne laburzystów zdecydowanie poprawią jakość i dostępność usług publicznych w Zjednoczonym Królestwie. Pogłębiający się kryzys usług publicznych w Polsce, dotykający szczególnie ochrony zdrowia, szkolnictwa i transportu publicznego, przypomina sytuację w Wielkiej Brytanii i wymaga podobnych rozwiązań.

Program Labour składa obietnicę renacjonalizacji niewydajnej i drogiej brytyjskiej kolei i usług pocztowych. Partia Pracy jako jedyna rozumie, że własność publiczna nad naturalnymi monopolami leży w żywym interesie demokratycznych społeczeństw. Należy chronić – lub przywrócić, wszędzie tam, gdzie to konieczne — społeczną kontrolę nad wodą, energią i dostępem do szerokopasmowego, szybkiego internetu, tam gdzie jest to konieczne. Z zadowoleniem odnotowujemy determinację Labour w tej kwestii.

Jak nadać priorytet prawom pracowniczym?

Program Partii Pracy uznaje, że w dzisiejszej Wielkiej Brytanii zatrudnienie nie gwarantuje ani bezpieczeństwa, ani stabilności i dobrego życia. Niskie płace, śmieciowe zatrudnienie i coraz mniejszy udział pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami  to skutki systemu, który faworyzuje prywatny biznes i korporacje kosztem pracujących. Labour zobowiązuje się to zmienić. Nasz klub reprezentuje polskie pracownice i pracowników, także te, które wyemigrowały żeby żyć i pracować w Zjednoczonym Królestwie. Dlatego pochwalamy propozycje Partii Pracy, które poprawią sytuację pracowników:  wprowadzenie płacy minimalnej opartej na rzeczywistych kosztach życia i systemu akcjonariatu pracowniczego.

Polscy pracownicy należą do najbardziej przepracowanych w Europie. Inicjatywa skrócenia tygodniowego czasu pracy proponowana przez Labour jest nam szczególnie bliska. To sygnał, że nadszedł czas abyśmy pracowali mniej, a żyli więcej.

W tym kontekście wierzymy, że zwycięstwo Partii Pracy w Wielkiej Brytanii wpłynie na wzmocnienie pracowników na całym świecie. 

Jaki Brexit i jak chronić praw migrantów?

Lewica stoi na straży praw obywateli Polski za granicą, wliczając w to milionową polską społeczność w Wielkiej Brytanii. Wynik głosowania w sprawie Brexitu spowodował olbrzymią niepewność wśród obywateli UE mieszkających na Wyspach, dotyczącą ich życia i praw. Opowiedzenie się Labour za ochroną praw imigrantów pozwala na przywrócenie utraconego poczucia bezpieczeństwa. To samo należy powiedzieć o deklaracji laburzystów, że Partia Pracy poprze kolejne, prawnie wiążące referendum nad umową wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Z radością przyjmujemy otwartość Labour na pozostanie we Wspólnocie, jeśli byłoby to zgodne z wolą brytyjskiego społeczeństwa.

Z entuzjazmem witamy także deklarację, że rząd laburzystów zamierza przyznać pełnię praw wyborczych wszystkim osobom na stałe mieszkającym w Wielkiej Brytanii. Uważamy to za radykalną zmianę modelu praw obywatelskich i krok prawdziwie demokratyczny, który udzieliłby głosu grupom obecnie pozbawionym reprezentacji politycznej – w tym Polkom, Polakom i innym obywatelom i obywatelkom krajów Europy Środkowo-Wschodniej mieszkających w Wielkiej Brytanii. Żadna decyzja dotycząca życia i przyszłości jednostek nie może być podejmowana z wykluczeniem tych, których dotyczy. W świecie, w którym migracja jest częściej normą niż wyjątkiem, polityczna emancypacja jest jedyną drogą naprzód, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i globalnie.

W świetle powyższych argumentów, wzywamy wszystkich polskich pracowników mieszkających w Wielkiej Brytanii oraz wszystkich naszych wyborców do oddania głosu na Partię Pracy.  

English:

LEWICA ENDORSES LABOUR IN THE 2019 UK GENERAL ELECTION

Lewica, the Polish parliamentary Left, unequivocally endorses the British Labour party in the upcoming general election on the 12th of December 2019. 

The Labour party, led by Jeremy Corbyn, has put forward a bold electoral manifesto based on values shared by all progressives and those concerned with the wellbeing of the most vulnerable in society. Lewica also stands firmly by these values. 

The policies contained in the manifesto constitute a clear, sensible and achievable vision for the United Kingdom’s future. What is more, this daring, spirited and confident document charts a path for all left-wing political parties in Europe. It is yet another piece of evidence that it is the progressive left that has the capacity and ambition to solve the most pressing contemporary challenges, from climate change to wage stagnation. Labour’s manifesto demonstrates that a different politics is possible and within reach. 

As a Polish political party, we are particularly inspired and motivated by the following ideas from Labour’s manifesto: 

Stopping the ongoing climate catastrophe and driving a just green transition 

Labour’s Green Industrial Revolution is a realistic, socially just — and yet radical — vision for a forward-looking economy no longer reliant on fossil fuels, simultaneously directed towards the creation of new jobs. If given a chance to implement it, Labour would lead the way for Europe and beyond, by providing a blueprint for how sustainability should be pursued. Poland remains almost exclusively reliant on coal with little sign of progress towards a just transition to a green economy. Britain, under a Labour government, would bring about the kind of changes that many countries, including Poland, urgently need to implement in order to save the planet.

Rebuilding public services and ending austerity

Ending the brutal, unnecessary and politically motivated austerity introduced and maintained, over the past nine years, by the Tory-led coalition and Tory government is of pressing importance for the whole of British society. Labour’s bold public investment plans are going to improve the quality and availability of public services in the UK. The current deepening crisis of public services in Poland, particularly with respect to healthcare, education and public transport, is similar to the situation in Britain, and so are the solutions. 

The manifesto promises to re-nationalise the UK’s inefficient and unaffordable railways and mail services. It is clear that Labour understands that public ownership of natural monopolies, such as water, energy and high-speed broadband access, is in the vital interest of democratic societies and, as such, should be protected or reinstated, if necessary. We note Labour’s decisiveness in this goal.  

Prioritising workers’ rights   

Labour’s Manifesto recognises that in present-day Britain employment no longer guarantees security, stability and comfort. Low pay, temporary contracts and diminishing workers’ representation result from a system that favours private and corporate employers at the expense of workers. Labour’s proposals make commitments to change that. Our parties represent Polish workers, including migrant Polish workers who currently reside in the UK. Therefore, we applaud policies such as the Real Minimum Wage and schemes of workers’ share ownership which will improve their situation on the labour market. 

Polish workers are amongst the most overworked in Europe. Labour’s initiative to shorten the working week is particularly welcome for us as a signal that it is time we work less and live more. 

Against this backdrop, we believe that a Labour victory in Britain would pave the way to strengthen workers globally. 

Brexit and protecting the rights of migrants

Lewica stands for the rights of Polish citizens abroad, including the one-million strong Polish community in the United Kingdom. EU citizens in the UK have been facing extreme insecurity about their livelihoods and rights in the wake of the Brexit vote. Labour’s welcome decision to protect the rights of EU citizens restores that lost security. Likewise, the declaration of Labour’s support for a legally binding referendum on a Brexit deal, as well as its openness to the possibility of staying in the EU if this was the will of the people, is comforting for the Polish community in the UK. 

We are enthusiastic about Labour’s promise to give full voting rights to all UK residents, including migrant residents. The radical shift of the voting rights paradigm is a truly democratic move which gives a voice to groups lacking political representation, including Polish and other Central-Eastern European citizens residing in the UK. No major political decision about the lives and futures of people can be made without their involvement. In a world where migration is more often the norm than the exception, political empowerment of minority groups is the only way forward, in the UK and everywhere else. 

Given the above, we call on all Polish workers in the United Kingdom and on all of our supporters to vote Labour.