Partia Razem o polskiej historii

7 listopada 1918 roku w Lublinie ogłosił swój manifest Tymczasowy Rząd Ludowy kierowany przez Ignacego Daszyńskiego i utworzony przez działaczy PPS, PPSD i PSL „Wyzwolenie”. Był to pierwszy rząd w nowoczesnej historii Polski budujący państwo oparte na demokracji, sprawiedliwości społecznej i równych prawach dla wszystkich obywateli i obywatelek. Pamięć o tym wydarzeniu stanowi okazję do przedstawienia stanowiska Partii Razem na temat naszego rozumienia historii Polski oraz miejsca, jakie pełni w niej demokratyczna tradycja lewicy.

Jesteśmy przekonani, że nasza wspólna przeszłość, mimo istniejących zasadniczych różnic doświadczeń regionalnych, społecznych i indywidualnych, stanowi istotną wartość służącą umacnianiu więzi łączących w swojej różnorodności Polki i Polaków oraz budowaniu państwa będącego dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Uważamy, że historia służyć powinna upowszechnianiu dobrych wzorów życia społecznego i solidarności, oraz krytycznej refleksji nad przeszłością.

Uznajemy się za kontynuatorów i dłużników wszystkich tych, którzy budowali w Polsce demokratyczne, otwarte i sprawiedliwe społeczeństwo. Wywodząc się z kręgów społecznikowskich, organizacji pozarządowych i ruchów miejskich, chcemy nawiązywać do spuścizny lewicy społecznej, której zasługą były osiągnięcia zarówno w budowie instytucji społeczeństwa obywatelskiego, jak i w odzyskaniu niepodległości w roku 1918.

Naszymi patronami są ludzie, którzy poświęcili swoją pracę dla budowania sprawiedliwej, równościowej Polski: twórcy i twórczynie polskiego życia publicznego tacy jak Stanisław Brzozowski, Zofia Nałkowska, Edward Abramowski czy Stefan Żeromski, oraz działaczki i działacze na rzecz praw osób wykluczonych, solidarności społecznej i spółdzielczości tacy jak Janusz Korczak, Irena Krzywicka, Maria Orsetti czy Maria Dąbrowska. Odwołujemy się do tradycji wszystkich tych, którzy – kierowani patriotyzmem lub inaczej motywowaną postawą troski o dobro wspólne – gotowi byli działać dla polskiego społeczeństwa czy to poprzez pracę na rzecz powszechnej, dobrej i dostępnej dla wszystkich edukacji i ochrony zdrowia, poprzez zakładanie stowarzyszeń społeczno-kulturalnych, związków zawodowych, kooperatyw i spółdzielni, czy to poprzez działalność publiczną i walkę na rzecz wolności Polski.

Z dumą spoglądamy na wielki dorobek społeczny insurekcji kościuszkowskiej, powstańców styczniowych, rewolucji 1905 roku, Legionów oraz udział polskich socjalistów w życiu parlamentarnym i samorządowym w okresie międzywojennym, na ich ogromny wkład w działalność podziemną i wojskową w okresie II wojny światowej. Inspiracją jest dla nas poświęcenie uczestniczek i uczestników strajków robotniczych w okresie międzywojennym oraz w okresie PRL, a także praca działaczy i działaczek opozycji demokratycznej w tym okresie.

Uważamy też, że pamięć o historii polskich niesprawiedliwości, wykluczania etnicznego czy przemocy wymierzonej w mniejszości nie zagraża naszej zbiorowej tożsamości. Jesteśmy wręcz przekonani, że to właśnie uczciwa refleksja nad negatywnymi elementami polskiej historii pomoże walczyć z niesprawiedliwościami i przemocą w życiu społecznym oraz pomoże budować równość wszystkich obywateli.

Inspiracją jest dla nas historia wszystkich tych, którzy budowali Polskę jako państwo sprawiedliwe społecznie, dające osobistą wolność wszystkim obywatelom niezależnie od ich przekonań i poglądów, płci, orientacji psychoseksualnej, przynależności narodowej i etnicznej. Uważamy, że działając dziś na rzecz zbudowania sprawnego państwa, zabezpieczającego ochronę praw pracownic i pracowników, zapewniającego powszechny dostęp do dobrej jakości edukacji i służby zdrowia oraz szacunek wobec poglądów, musimy czerpać z bogatej tradycji polskiej demokratycznej lewicy.

Stanowisko zostało przyjęte przez Radę Krajową, 7 listopada 2015 r.