Popieramy protest opiekunów osób z niepełnosprawnością!

Popieramy protest opiekunów osób z niepełnosprawnością!

W połowie kwietnia zaczął się protest opiekunów osób z niepełnosprawnością zrzeszonych w grupie Rodzice Osób Niepełnosprawnych. W pełni popieramy żądania, żeby zwiększyć wsparcie dla osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunek.

Stać nas – jako Polskę i jej obywateli i obywatelki – na to, by umożliwić osobom z niepełnosprawnością i ich opiekunom normalne, godne życie. Nie dajcie sobie wmówić, że jest inaczej.

Razem postuluje:

  • uproszczenie – dziś niepotrzebnie skomplikowanego i niesprawiedliwego – systemu świadczeń pieniężnych dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów, wraz z podwyższeniem wysokości świadczeń;
  • zniesienie zakazu pracy zarobkowej dla opiekunów otrzymujących świadczenie;
  • zniesienie ograniczeń w kwestii więzi rodzinnych – opiekę może też pełnić osoba nieprzewidziana obecnie w ustawie (np. teściowa, siostrzeniec, partner/partnerka nie pozostająca z podopiecznym w związku małżeńskim);
  • zapewnienie wszystkim opiekunom prawa do zasiłku dla bezrobotnych i świadczeń przedemerytalnych;
  • zwiększenie nakładów na placówki opiekuńcze – zarówno całodobowe, jak i dziennego pobytu – oraz zwiększenie kontroli nad funkcjonującymi placówkami, zwłaszcza nad sektorem prywatnym, w którym najczęściej dochodzi do nadużyć;
  • zapewnienie potrzebującym opiekunom i opiekunkom dostępu do nieodpłatnej pomocy pielęgniarskiej;
  • podwyżkę płac i standardów zatrudnienia pielęgniarek w celu zwiększenia liczby osób wykonujących ten zawód;
  • rozwój systemu mieszkań chronionych;
  • zapewnienie opiekunom urlopów wytchnieniowych;
  • zapewnienie opiekunom nieodpłatnej pomocy psychologicznej i poradnictwa w zakresie opieki.