Stanowisko o protestach studenckich na Uniwersytecie Warszawskim

Z zaniepokojeniem przyglądamy się działaniom władz Uniwersytetu Warszawskiego oraz Parlamentu Studentów UW, mającym na celu uchwalenie nowego Regulaminu Studiów, znoszącego dotychczasowe zasady otrzymywania absolutorium oraz wprowadzającego dodatkowe opłaty za złożenie pracy dyplomowej po terminie.

Zmiany wprowadzane są przy pogwałceniu podstawowych zasad demokratycznego procedowania: w tworzeniu pierwszej wersji dokumentu nie uczestniczyli przedstawiciele studentów; nie przeprowadzono szerokich konsultacji; oficjalną akcję informacyjną rozpoczęto dopiero po rozpoczęciu protestów. Podczas posiedzenia Parlamentu Studentów z dnia 11 maja 2015 roku parlamentarzyści przegłosowali wniosek o przeprowadzenie głosowania z pominięciem dyskusji oraz odrzucili wniosek o przeprowadzenie ogólnouniwersyteckiego referendum, ignorując tym samym głos 3000 studentów sprzeciwiających się zmianom w regulaminie oraz ponad 150 sygnatariuszy listu otwartego do członków Senatu oraz całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Proponowane zmiany w regulaminie świadczą o postępującej komercjalizacji uczelni, a zarazem są oznaką szerszego zjawiska – stopniowego ograniczania zakresu usług publicznych. Partia Razem popiera działania podejmowane przez studentów skupionych wokół inicjatywy Uniwersytet Zaangażowany.

Stanowisko zostało przyjęte przez Kongres Razem 17 maja 2015 r.