Petycja o nadanie ulicom nazw upamiętniających kobiety

Petycje złożyliśmy m.in. w Krakowie i Bielsku-Białej. Podobną petycję możesz złożyć do swoich władz lokalnych

Zwróciliśmy się z wnioskami o nadanie wybranym ulicom nazw upamiętniających kobiety:

  • związane z Krakowem: Kazimiery Bujwidowej, Marii Orwid, Władysławy Habicht, Marii Dulębianki, Wandy Bobkowskiej oraz Marceliny Kulikowskiej.
  • związane z Bielskiem-Białą: Ernę Singer, Gertrudę Dawidowicz, Halinę Dzikówną, Selmę Kurz, Wiktorię Kubisz i Dorotę Kłuszyńską.

Sejm ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 744) zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego do zmiany nazw ulic upamiętniających represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944–1989.

Sytuacja stworzona przez ustawodawcę stanowi okazję do uznania zasług i przywrócenie miejsca w historii kobietom ‒ działaczkom, naukowczyniom, polityczkom oraz artystkom. Rada Miasta powinna poczynić kroki zmierzające do uhonorowania osób dotychczas marginalizowanych w pamięci zbiorowej. Obecnie liczba patronów dziesięciokrotnie przewyższa liczbę matronek, co jest stanem kompromitującym. Kobiety stanowią połowę społeczeństwa i musi to znaleźć odzwierciedlenie w przestrzeni miejskiej.

Nadawanie ulicom patronek poprawi również wizerunek miasta. Miasta, które chlubią się bogatą historią i  dorobkiem kulturowym, powinny dbać o stosowną reprezentację kobiecych postaci z najnowszej historii. Dodatkowo, nadając ulicom imiona działaczek społecznych, dajemy jasny komunikat kobietom i dziewczynkom, że ich wkład w życie publiczne spotyka się z docenieniem. Jesteśmy przekonane i przekonani, że pogląd ten podzielają krakowskie Radne i Radni.

 

W Krakowie, zgodnie z informacjami podawanymi w mediach, Instytut Pamięci Narodowej zalecił zmianę nazw 6 ulic: Jana Szwai, Lucjana Szenwalda, Emila Dziedzica, Franciszka Kajty, Janka Szumca, Józefa Marcika jako spełniających przesłanki określone w ww. ustawie. Mając na uwadze powyższe, Rada Miasta Krakowa w najbliższym czasie winna przystąpić do podjęcia uchwał nadających nowe nazwy tym ulicom.

W Bielsku-Białej, patronami  ulic i placów 9 częściej są mężczyźni (ok. 270) niż kobiety (ok. 30).
Niewiele jest wśród nich kobiet związanych z Bielskiem-Białą i regionem: międzywojenna lwica salonowa, literatka i działaczka społeczna Kazimiera Alberti, zasłużona pielęgniarka Elżbieta Lohman, lekarka i radna Irena Czuma-Sienicka, harcerka i uczestniczka powstania warszawskiego Aniela Libionka, współzałożycielka zakonu serafitek siostra Małgorzata Szewczyk. Panteon ogólnopolski reprezentują pisarki: Maria Dąbrowska, Zofia Kossak-Szczucka, Maria Konopnicka, Eliza Orzeszkowa, Maria Rodziewiczówna i Gabriela Zapolska, aktorka Helena Modrzejewska, działaczki społeczne i oświatowe Maria Wysłouchowa (dzieli ulicę z mężem Bolesławem) i Stefania Sempołowska, uczona Maria Skłodowska-Curie oraz trzy bohaterki: przywódczyni powstańców listopadowych na Litwie kapitan Emilia Plater, sprawiedliwa wśród narodów świata Irena Sendlerowa i poległa w bitwie pod Lenino Aniela Krzywoń. Prawie połowa patronek to postaci literackie, baśniowe lub mityczno-historyczne – Balladyna, Danusia i Jagienka (obie z „Krzyżaków”), Hajduczek czyli Baśka Wołodyjowska, Laura (zapewne ta od Filona), Telimena, Rusałka i Syrena, swoją ulicę ma Najświętsza Maria Panna Królowa Polski i trzy święte: Anna, Jadwiga i Kinga.

 


Wnosimy o upamiętnienie w Krakowie:


Wnosimy o upamiętnienie w Bielsku-Białej: