Petycja przeciwko nadużywaniu umów-zlecenie w instytucjach publicznych

Petycję o podobnej treści możesz złożyć do wszystkich organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych, które pełnią zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.

Na stronach internetowych dwóch krakowskich instytucji kultury – MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej oraz Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” – opublikowane zostały ogłoszenia, w których oferowano zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia. Równocześnie z treści umów wynikało, że zatrudnienie świadczone na podstawie tej umowy spełniałoby przesłanki nawiązania stosunku pracy: wskazane miejsce i czas pracy.

Przypominamy, że umowa o pracę to nie przywilej ani nagroda. To wynikający z prawa obowiązek. Zgodnie z art. 22 kodeksu pracy każdy, kto wykonuje pracę za wynagrodzeniem, pod czyimś kierownictwem oraz w miejscu u czasie wyznaczonym przez pracodawcę, ma prawo do umowy o pracę. Przy zachowaniu tych warunków nie jest dopuszczalne zastępowanie tej umowy umową cywilno-prawną (czyli umową zlecenia lub umową o dzieło).

Cechą charakterystyczną umowy zlecenia, na podstawie której zatrudnienie oferuje instytucja, jest brak zależności i podporządkowania zleceniobiorcy wobec zleceniodawcy. Wynika z tego między innymi, że zleceniobiorca nie musi wykonywać pracy w miejscu i czasie określonym przez zleceniodawcę. Wykonywanie zlecenie nie podlega stałemu nadzorowi, zleceniobiorca powinien stosować się jedynie do wskazówek zleceniodawcy. W przeciwieństwie do umowy o pracę, zlecenie nie musi być wykonywane osobiście.

W związku z powyższym oczekujemy, że formą zatrudnienia na stanowisku wskazanym w ofercie pracy będzie etatowa umowa o pracę oraz zachowana zostanie wartość wynagrodzenia netto właściwa dla umowy wskazanej w ogłoszeniu.