Edukacja i kultura, które łączą | Program Samorządowy

To część Programu Samorządowego 2018 Razem, który w całości przeczytasz tutaj.

 Pobierz program w .pdf.


Dobra i dostępna edukacja i kultura to szansa na lepszą przyszłość dziecka, społeczności lokalnej i państwa. Obowiązkiem samorządu jest zapewnienie każdemu bezpiecznych i przyjaznych warunków do nauki i udziału w kulturze. Zadbamy o to, żeby wszyscy uczniowie mieli dostęp do dobrej jakości edukacji ogólnej, zawodowej i zdrowotnej. Pomożemy uczniom poznać ich prawa i przygotować się do wejścia w dorosłe życie. Pedagogom zapewnimy wsparcie w codziennej pracy i rozwoju zawodowym. Zamiast na szkolnych rankingach i niepotrzebnej rywalizacji, skupimy się na współpracy między szkołami. Ochronimy instytucje kultury przed likwidacją i ideologicznymi zapędami obecnej władzy. Dofinansujemy biblioteki, teatry i domy kultury – tak, by mogły w pełni służyć lokalnym społecznościom. Oddamy głos w sprawach kultury twórcom i społeczności. Będziemy wspierać różnorodność i odwagę w działaniach kulturalnych.

Przyjazna i otwarta szkoła

Wszyscy uczniowie i uczennice mają prawo czuć się w szkole bezpiecznie. Zapewnimy dzieciom ochronę przed dyskryminacją i przemocą. Samorząd sfinansuje zajęcia z edukacji równościowej i wielokulturowej. Pomożemy nauczycielom i nauczycielkom poszerzać wiedzę dotyczącą tych zagadnień.

Współpraca zamiast rywalizacji

Zorganizujemy samorządowe programy międzyszkolnej współpracy i wymiany doświadczeń. Dzięki współpracy szkoły będą lepiej wykorzystywać swoje mocne strony. Więcej dzieci skorzysta z lepszej jakości zajęć dodatkowych, opieki psychologicznej i logopedycznej. Uczniowie będa mieli możliwość korzystania z infrastruktury: boisk, pracowni i laboratoriów więcej niż jednej placówki. Nauczycielom i dyrektorom zapewnimy warunki do regularnych spotkań i możliwość międzyszkolnej współpracy wychowawczej.

Lepszy dostęp do stypendiów

Zwiększymy finansowanie i ułatwimy korzystanie z systemu stypendiów szkolnych. Tak, aby dzieci i młodzież nie musiały rezygnować z marzeń i ambicji z powodu trudnej sytuacji finansowej rodziców.

Uczniowie pojadą za darmo

Dzieci i młodzież w wieku szkolnym będą korzystać z darmowego i dostosowanego do ich potrzeb transportu na terenie województwa. Bezpłatny transport będzie obejmował również przejazdy uczniów do innych szkół w ramach programów międzyszkolnej współpracy.

Logopeda, psycholog i pedagog dla każdego ucznia

Zapewnimy lepszy i zgodny z potrzebami każdego ucznia dostęp do specjalistów takich jak logopedzi, psychologowie i pedagodzy. Skończymy z oszczędzaniem na specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów.

Edukacja bez barier

Dostosujemy szkolny transport i budynki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W szkołach każdego typu zapewnimy warunki dydaktyczne odpowiednie dla wszystkich uczniów – także tych ze specjalnymi potrzebami.

Edukacja seksualna bez uprzedzeń

Sfinansujemy dodatkowe zajęcia o zdrowiu i edukacji seksualnej, dostępne dla wszystkich uczniów. Dzieci i młodzież mają prawo do pełnej wiedzy na temat własnego ciała i relacji z innymi, bez ideologicznych uprzedzeń.

ABC praw pracowniczych – lekcje tematyczne w każdej szkole

Przygotujemy młodzież do świadomego i bezpiecznego wejścia na rynek pracy. Doradztwo zawodowe w szkołach każdego typu obejmie informacje dotyczące praw pracowniczych oraz przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczniowie i uczennice dowiedzą się, jak bronić się przed nieuczciwymi praktykami pracodawców, gdzie zgłosić się w przypadku łamania praw pracowniczych i jak założyć związek zawodowy.

Wysokiej jakości szkoły zawodowe

Samorząd weźmie realną odpowiedzialność za kształcenie zawodowe i regionalny rynek pracy. Samorządy wojewódzkie i powiatowe wspólnie skoordynują rozwój sieci szkół zawodowych i dostosują ją do lokalnych potrzeb społecznych i gospodarczych.

„TAK!” dla rozwoju zawodowego uczniów

Odpowiednio dofinansujemy pracownie i warsztaty w szkołach zawodowych, aby umożliwić uczniom naukę nowych technologii wykorzystywanych w danej branży. Będziemy inwestować w stypendia dla uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz wspierać uzupełnianie umiejętności przez nauczycieli zawodu.

Praktyki zawodowe

Samorządy lokalne będą monitorować realizację praktyk w zakładach pracy. Przedsiębiorstwa realizujące praktyki muszą zapewniać odpowiednie warunki do nauki i wsparcie doświadczonego opiekuna lub opiekunki praktyki. Skończymy z traktowaniem praktykantów jako darmowej siły roboczej.

Kultura nie tylko w metropoliach

Powstrzymamy masową likwidację małych teatrów, bibliotek i domów kultury, które często są jedynymi instytucjami kultury na danym terenie. Wzmocnimy je poprzez zapewnienie dodatkowych środków finansowych oraz zatrudnienie ich pracowników i pracowniczek na umowy o pracę.

Zdecydujmy razem – budżet obywatelski

Wprowadzimy obowiązkowe budżety obywatelskie dla kultury. 20% samorządowych środków przeznaczanych na kulturę będzie rozdysponowanych zgodnie z decyzją mieszkańców i mieszkanek wyrażoną w bezpośrednim głosowaniu.

Dość wyzysku w kulturze

Skończymy z procederem wypychania pracownic i pracowników publicznych instytucji kultury na zatrudnienie przez podmiot zewnętrzny, które skutkuje słabszą ochroną ich praw pracowniczych.

Zdecydujmy wspólnie

Będziemy promować i wspierać demokratyczne procedury decyzyjne w instytucjach kultury. Decyzje będą podejmowane wspólnie przez twórców i twórczynie, pracowników i pracownice we współpracy z dyrektorami i dyrektorkami oraz z uwzględnieniem głosu publiczności.

Dość kolesiostwa

Wprowadzimy obowiązek przeprowadzania jawnych konkursów na stanowiska kierownicze we wszystkich samorządowych instytucjach kultury. Konkursy będą rozstrzygane w oparciu o przejrzyste kryteria. Kierowanie instytucjami kultury nie może być wygodną posadą dla niekompetentnych partyjnych kolegów i koleżanek.

Stabilne finansowanie kultury

Skończymy z grantową logiką funkcjonowania instytucji kultury i zastąpimy ją dotacjami długoterminowymi. W ten sposób instytucjom i ich pracownikom zapewnimy stabilność funkcjonowania, a odbiorcom – rozbudowaną i interesującą ofertę.

Dziedzictwo kulturalne dostępne dla wszystkich

Obejmiemy ochroną niedoceniane obiekty architektury przemysłowej i zabytki techniki. Zwiększymy nakłady na ochronę wybitnych dzieł architektury modernistycznej. Obejmiemy zabytki i budynki historyczne „polityką otwartych drzwi”: wprowadzimy zasadę, że każdy obiekt, który otrzymuje finansowanie z funduszy wojewódzkich, zostanie udostępniany do zwiedzania.

Wspieranie lokalnych twórców

Zwiększymy dostępność oferty stypendialnej dla twórców i twórczyń, w tym również dla osób nieposiadających jeszcze znaczącego dorobku. Działalność artystyczna przestanie być zarezerwowana dla lokalnych elit.

Państwowe pieniądze – świecka kultura

Przeprowadzimy audyt funduszy samorządowych, które trafiają do instytucji religijnych. Środki przeznaczone dla instytucji kultury nie powinny być wykorzystywane na finansowanie działalności stricte religijnej.

Sport nie tylko na stadionach

Stworzymy wojewódzkie fundusze wsparcia lokalnych inicjatyw sportowych. Zwiększymy nakłady na promocję sportu rekreacyjnego i amatorskiego. Dostosujemy istniejącą infrastrukturę sportową do potrzeb wszystkich mieszkańców – bez względu na wiek, płeć i stopień niepełnosprawności. Dodatkowe wsparcie finansowe zapewnimy inicjatywom poszerzającym ofertę sportową dla kobiet i dziewcząt.


To część Programu Samorządowego 2018 Razem, który w całości przeczytasz tutaj.