Godna praca – samorząd, który dba o warunki pracy | Program Samorządowy

To część Programu Samorządowego 2018 Razem, który w całości przeczytasz tutaj.

 Pobierz program w .pdf.


Godna płaca i stabilne zatrudnienie to prawo każdego pracownika. Skończymy ze śmieciówkami, outsourcingiem i głodowymi wynagrodzeniami. Samorządowe szpitale, przewoźnicy, instytucje kultury będą wyznaczać standardy dobrego zatrudnienia. Dopilnujemy, żeby przestrzegały ich również firmy prywatne.

Zero śmieciówek w samorządach

Pracownicy samorządów i podległych im instytucji, takich jak muzea, szpitale, szkoły i spółki samorządowe, będą zatrudniani na umowy o pracę. Skończymy z praktyką wypychania pracowników na umowy śmieciowe.

Zasada godnej płacy

W wielu regionach płaca minimalna nie pozwala na samodzielne utrzymanie się. Wprowadzimy zasadę, że pensje wypłacane przez samorząd nie mogą być niższe od realnego kosztu utrzymania. Tę kwotę będzie ustalał sejmik wojewódzki raz na rok.

Etaty w administracji samorządowej zamiast prywatnych podwykonawców

Zlecanie zadań samorządu firmom zewnętrznym obniżyło jakość usług publicznych. Najbardziej poszkodowane zostały osoby najbardziej narażonych na wyzysk, takie jak personel sprzątający, portierzy czy salowe. Skończymy z praktyką likwidowania stabilnych miejsc pracy w administracji publicznej i zastępowania ich podwykonawcami prywatnymi. We wszystkich umowach zewnętrznych będziemy stosować wymóg godnych zarobków, a także zatrudniania na umowy o pracę przez wykonawców i podwykonawców.

Koniec przerośniętych zarządów spółek

Odpolitycznimy zarządzanie spółkami należącymi do województw. Władze powinny wyznaczać cele działania tych przedsiębiorstw, ale politycy nie mogą mieć wpływu na ich politykę kadrową. Skończymy z patologiczną praktyką zatrudniania radnych i ich rodzin w zarządach spółek wojewódzkich. Wprowadzimy uczciwe, przejrzyste konkursy na stanowiska kierownicze. Zlikwidujemy przerost zatrudnienia w zarządach spółek.

Jawne i sprawiedliwe płace

Wprowadzimy jawność zarobków w samorządach i spółkach samorządowych. Będziemy egzekwować zasadę równej płacy za równą pracę: osoby wykonujące te same obowiązki będą otrzymywać takie samo wynagrodzenie. We wszystkich ogłoszeniach o pracę publikowanych przez jednostki samorządowe będzie podana wysokość wynagrodzenia.

Dialog społeczny na serio

Strategiczne decyzje będą obowiązkowo konsultowane z partnerami społecznymi w ramach Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Będziemy inicjować i wspierać układy zbiorowe, a zwłaszcza porozumienia  branżowe, które sprzyjają stabilnemu zatrudnieniu za godną płacę.

Pilotaż gwarancji zatrudnienia 

Sfinansujemy z Funduszy Pracy pilotażowe programy gwarancji zatrudnienia, dzięki którym każda osoba chętna do pracy będzie mogła podjąć użyteczne społecznie zajęcie. Miejsca pracy w programie byłyby tworzone po wskazaniu przez społeczności lokalne potrzeb, których nie zaspokajają podmioty rynkowe.

Samorząd po stronie pracowników

Samorządy będą zapewniać wsparcie wszystkim nowo tworzonym związkom zawodowym. Pracownikom, którzy chcą się zrzeszyć, samorząd zapewni miejsce spotkań, wsparcie prawne oraz pomoc mediatora. W przedsiębiorstwach należących do województwa wprowadzimy nowoczesne metody zarządzania oparte na udziale pracowników w podejmowaniu decyzji.

Pomoc dla przedsiębiorstw społecznych

Zamiast zachęcać ludzi do zakładania nieefektywnych, jednoosobowych firm, zwiększymy wsparcie dla nowych spółdzielni usługowych i produkcyjnych oraz przedsięwzięć non-profit. Samorządy będą tworzyć lokalne fundusze zalążkowe, inwestujące w przedsięwzięcia korzystne dla lokalnej społeczności.

Promocja uczciwych firm

Będziemy przyznawać odpowiednie certyfikaty przedsiębiorstwom, które zatrudniają na umowy o pracę i przestrzegają zasady godnej pracy, czyli wypłacają wynagrodzenie wystarczające do utrzymania się w danym regionie. Będziemy premiować taki model zatrudniania przy realizacji zamówień publicznych i promować korzystanie z usług przedsiębiorstw, które otrzymały certyfikat.

Urzędy nie tylko w stolicy

Przeniesiemy część instytucji szczebla wojewódzkiego ze stolicy województwa do mniejszych miejscowości. Dzięki temu zapewnimy bardziej równomierny rozwój całego regionu i więcej miejsc pracy w mniejszych ośrodkach.


To część Programu Samorządowego 2018 Razem, który w całości przeczytasz tutaj.