Razem dla miast – stanowisko

RAZEM DLA MIAST

WSTĘP

Dlaczego czas na zmianę?

Wiele polskich miast i miasteczek padło ofiarą transformacji lat 90-tych. W dzielnicach, z których zniknął okoliczny przemysł, będący podstawowym źródłem pracy lokalnej społeczności, powstały enklawy biedy i wykluczenia. Jednocześnie, wiele decyzji mających duży wpływ na życie mieszkanek i mieszkańców, było i wciąż jest podejmowanych pod dyktando interesów deweloperów, wielkiego biznesu czy grup skupujących roszczenia reprywatyzacyjne. Prezydenci, radne, samorządowcy nie biorą pod uwagę zdania lokalnej społeczności. Wiele polskich miast ignoruje potrzebę zrównoważonego rozwoju, wdrożenia ekologicznych rozwiązań czy też konieczność walki o czyste i zdrowego powietrza. Daje pierwszeństwo kierowcom kosztem innych uczestników ruchu. Komercjalizuje dużą część usług publicznych: nie buduje mieszkań,nie zakłada żłobków i domów opieki nad seniorami. Miasta rozlewają się z powodu w destrukcyjnych procesów dezurbanizacji. Wspólną przestrzeń szatkują metalowe ogrodzenia strzeżonych osiedli. Pora na pozytywną zmianę! Możemy to zrobić RAZEM.

Otworzymy miasta na lokalną społeczność i jej potrzeby!

Otworzymy miasta na mieszkanki i mieszkańców! Sprawimy, że będą demokratyczne – czyli na bieżąco i transparentnie współtworzone przez lokalną społeczność a nie w kuluarach przez wpływowe grupy interesu. Nie zamkniemy się przy tym na potrzeby okolicznych miast i gmin. Będziemy współpracować, bo wspólnie tworzymy jedną wspólnotę – taką w której ludzie mogą dbać o siebie nawzajem a samorząd może ją wspiera gwarantując usługi społeczne wysokiej jakości takie jak opieka nad dziećmi i starszymi, opieka zdrowotna czy edukacja. Nie zgadzamy się na logikę łatania dziur w budżecie poprzez cięcia usług publicznych. Miasto to nie firma! Nie powinno nastawiać się na zysk czy efektywność finansową, prowadząc politykę doprowadzającą do pogłębienia nierówności społecznych. Miasto w którym ludzie chcą mieszkać to takie, które oferuje usługi publiczne na wysokim poziomie. Komercjalizacja i prywatyzacja wszystkiego to prosta droga do szybkiego wyludnienia miasta.

Rewolucja zaczyna się od dołu

W Partii Razem inspirujemy się ruchami progresywnymi „Fearless Cities” jak Barcelona. Na co dzień współpracujemy z już funkcjonującymi ruchami miejskimi w Polsce. Wierzymy, że jeżeli zmiana społeczna, do której dążymy ma być trwała, to powinna odbywać się dwutorowo: zarówno na szczeblu parlamentarnym jak i lokalnym, ponieważ nasze idee równości, solidarności i otwartości muszą być zakorzenione wśród lokalnych społeczności. Jednocześnie uznajemy, że polityka rozwoju miejskiego powinna być w dużej mierze koordynowana na szczeblu krajowym jako niezbędny element rozwoju społecznogospodarczego Polski oraz wspierana przez instytucje europejskie, co zapewni miastom stabilność finansową, tak ważną w dążeniu do rozwoju w duchu prospołecznym.

NASZA WIZJA MIASTA

1. MIASTO DEMOKRATYCZNE

Uważamy, że władze lokalne powinny wreszcie działać w imieniu lokalnej wspólnoty. Środowiska prawicowe i neoliberalne twierdzą, że wszystkim co miejskie powinni zajmować się tzw. dobrzy gospodarze bez wsłuchiwania się w zdanie mieszkańców i mieszkanek. My uważamy, że to właśnie lokalna społeczność, wspólnie z jej reprezentantami w samorządzie, powinna móc współdecydować o własnej przyszłości oraz najbliższego otoczenia. Prezydent i rada nie mogą być kimś stojącym ponad obywatelkami i obywatelami. Obecnie wiele osób jest zniechęconych do działania na rzecz społeczności lokalnej, ponieważ odbijają się o miejscowe kliki oraz lokalne układy. Chcemy wspierać aktywność mieszkanek i mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, m.in. dzięki wiedzy odnośnie narzędzi lokalnej demokracji i procesów administracyjnych. W sprawach kluczowych dla miasta będziemy organizować referenda. Będziemy stosować mechanizmy demokracji deliberatywnej (panele obywatelskie, rady tematyczne).

2. MIASTO BEZ MARNOTRAWSTWA

Skończymy z niepotrzebnymi wydatkami na promocję i budowę prestiżu miasta. Zamiast dbania o dobre samopoczucie włodarzy, zadbamy o podstawowe potrzeby mieszkanek i mieszkańców. Zamiast wielkich pomników władzy, postawimy na porządną i zieloną przestrzeń publiczną, usługi publiczne i budownictwo mieszkalne. Na te rzeczy zazwyczaj brakuje środków w budżecie miasta w przeciwieństwie do będących oczkiem w głowie wielu samorządowców kampanii reklamowych, “promocji miasta poprzez sport zawodowy” czy produkcji wielu niepotrzebnych gadżetów. Zaprzestaniemy również udzielania nieprzemyślanych ulg podatkowych dla firm, znacznie obniżających dochody budżetowe. Postawimy na wsparcie przedsiębiorstw innowacyjnych i ekonomii społecznej. Zapewnimy przejrzystą informację publiczną nt. wynagrodzeń, finansów oraz budżetu miasta.

3. MIASTO RÓWNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

Miasto, do którego będziemy dążyć to miasto równości i solidarności, chroniące prawa mniejszości, udzielające wsparcia tym którzy go potrzebują, aktywnie przeciwdziałające biedzie, wykluczeniu społecznemu, bezdomności i wszelkim innym formom dyskryminacji. To miasto, które kultywuje pamięć o lokalnych bohaterach i bohaterkach. Będziemy przeciwdziałać rugowaniu z przestrzeni publicznej lewicowych patronek i patronów, co dzieje się współcześnie za rządów prawicy. Będziemy wspierać codzienne życie mieszkanek i mieszkańców dzięki prowadzonej przez nas polityce społecznej, ukierunkowanej zarówno na rodzinę, jak i na jednostkę. Będziemy walczyć z wszelkimi formami dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, stan zdrowia, kolor skóry, pochodzenie, wyznanie lub jego brak, przekonania polityczne, orientację psychoseksualną, grubość portfela czy inne przesłanki – także w samorządowych instytucjach będących dla wielu miejscem pracy. Będziemy prowadzić lokalną politykę sprzyjającą emancypacji społeczności LGBT+, dzięki m.in. objęciu patronatu nad lokalnym Marszem Równości, prowadzeniu przez straż miejską rejestru przestępstw motywowanych homofobią, sprawiając by szkoły były bezpieczną przestrzenią wolną od dyskryminacji czy też poprzez tworzenie interwencyjnemu hostelu dla osób LGBT+ zmuszonych opuścić dom rodzinny z powodu panującym w nim przemocy

4. MIASTO DLA KOBIET

Naszym priorytetem będzie aktywna walka na rzecz równości kobiet i mężczyzn. Społeczności lokalne potrzebują zwiększenia reprezentacji kobiet w życiu publicznym, walki z dyskryminacją, szkodliwymi stereotypami i przemocą na tle seksualnym. Oddamy kobietom głos, konsultując się z nimi w większym stopniu ws lokalnych polityk czy wydatków budżetowych. Zwiększymy ich obecność w przestrzeni publicznej poprzez nadawanie kobiecych nazw nowym ulicom, placom, skwerom czy rondom. Zadbamy również o burzenie lokalnych szklanych sufitów. Więcej kobiet zasiądzie w zarządach i radach nadzorczych samorządowych spółek. Zadbamy o podstawowe potrzeby kobiet takie jak przyjazna i bezpieczna przestrzeń publiczna, w której kobiety będą mogły bez problemów przejść z dziećmi w wózkiem bez obawy, że parkujące samochody utrudniają przejście chodnikiem. Zapewnimy miejsca, gdzie spokojnie będą nakarmić lub przewinąć swoje dzieci, a także sieć publicznych toalet, których tak brakuje często w naszych miastach. Zadbamy o finansowanie przeznaczonych dla nich programów zdrowotnych jak badania prenatalne, szczepienia przeciwko HPV czy leczenie niepłodności metodą in vitro. Zapewnimy również o opiekę nad dziećmi czy seniorami, która teraz często spada głównie na kobiety.

5. MIASTO ZAPEWNIAJĄCE MIESZKANIA, SILNE SIŁĄ NAJSŁABSZYCH DZIELNIC

Niezbywalnym prawem mieszkanek i mieszkańców miast jest prawo do mieszkania. Doprowadzimy do trwałego zakończenia problemu bezdomności, a także zapewnimy lokale mieszkalne wszystkim osobom, które tego potrzebują. Będziemy przy tym respektować prawa lokatorów – jak prawo do ogrzewania. Miasto nie może zostawiać mieszkańców na łaskę deweloperów i niepewność życiową związaną z kredytem mieszkaniowym, na który przeważającej części społeczności po prostu nie stać! Aktywna polityka mieszkaniowa jest bezpośrednio powiązana z rewitalizacją zdegradowanych dzielnic, które szczególnie dotkliwie doświadczają biedy i wykluczenia społecznego. To często miejsca, które przed wprowadzeniem neoliberalnej polityki zaciskania pasa tętniły życiem, ale następnie pogrążył je upadek przemysłu. Ich odnowa nie może ograniczać się do remontów fasad i łatania dziur w jezdni, ale powinna brać pod uwagę także czynniki społeczne, ekologiczne i ekonomiczne. Mieszkankom i mieszkańcom zapewni to szansę na godne życie w odpowiednim standardzie.

6. MIASTO ZAPEWNIAJĄCE GODNĄ PRACĘ I PŁACE

Miasto, którego chcemy, szanuje swoich pracowników i pracownice, zapewnia im godne zarobki i poszanowanie ich praw, przeciwdziała mobbingowi, włącza ich w proces decyzyjny odnośnie funkcjonowania ich miejsca pracy. Chcemy miasta bez outsourcingu oraz miasta stosującego klauzule społeczne w przetargach publicznych gwarantujące dobre miejsca pracy bez wyzysku. Wesprzemy powstawanie związków zawodowych na terenie miasta, dzięki odpowiedniej pomocy prawnej dla osób chcących je założyć. Zapewnimy transparentność – w równy sposób zagwarantujemy dostęp do awansów zawodowych, szkoleń czy stażów. Jako samorząd będziemy dawać przykład przedsiębiorstwom na jego terenie. Stażystów i stażystki pracujących w miejskich instytucjach wynagrodzimy pensją minimalną.

7. MIASTO Z ROZBUDOWANĄ OFERTĄ USŁUG PUBLICZNYCH

Zapewnimy mieszkankom i mieszkańcom godne warunki życia oraz usługi publiczne na wysokim poziomie. Zadbamy o dobry dostęp do opieki zdrowotnej czy społecznej, edukacji, usług opiekuńczych przeznaczonych dla rodzin (jak żłobki, domy pobytu dziennego), powszechne uczestnictwo w życiu kulturalnym i aktywność sportową lokalnej społeczności. Obecnie w wielu przypadkach miasto oszczędza na realizacji usług publicznych, a przecież jest to ich podstawowe zadanie. Najbardziej jaskrawym przypadkiem jest oszczędzanie na jedzeniu w placówkach edukacyjnych i zdrowotnych poprzez prywatyzację i likwidację stołówek. Prywatyzuje się szpitale i przychodnie, co w założeniu ma poprawić standard usług a sprawia, że ze względu na brak pieniędzy duża grupa mieszkanek i mieszkańców nie może z nich korzystać. Samorządy dotują prywatne żłobki czy placówki opiekuńcze. By dostęp do opieki i usług zdrowotnych był powszechny, postawimy na publiczne żłobki oraz publiczne placówki zdrowotne. Przywrócimy publiczne stołówki do szpitali i zadbamy o odpowiedni standard posiłków. Postawimy również na mieszkalnictwo wspierane czyli wsparcie przeszkolonych asystentów w miejscu zamieszkania dla seniorów oraz dla osób z niepełnosprawnościami. Zadbamy o to aby osoby z ograniczeniami ruchu mogły bez problemu poruszać się po przestrzeni wspólnej oraz by mieszkania w których żyją nie były dla nich więzieniem, bo w kamienicy nie ma windy. Nie zostawimy nikogo za burtą!

8. MIASTO PO KTÓRYM PORUSZAMY SIĘ BEZPIECZNIE

Zadbamy o to, aby wszyscy mieszkańcy i mieszkanki mogli wygodnie i bezpiecznie przemieszczać się po mieście. Skończymy z uprzywilejowaniem kierowców. Zwiększymy nacisk na potrzeby pieszych, rowerzystów, a także osób poruszających się komunikacją publiczną. Znacznie ograniczymy ruch samochodowy w centrach miast na rzecz ruchu pieszego, rowerowego i komunikacji zbiorowej. Dzięki temu przywrócimy ludziom miejską przestrzeń, zmniejszymy natężenie hałasu i zanieczyszczenie powietrza. Zapewnimy dobry dostęp do komunikacji na terenie całego miasta, także dzielnic podmiejskim i zdegradowanych. Bez tego nie ma szans na rozwój tych terenów i poprawy się jakości życia ich mieszkanek i mieszkańców. Ułatwimy poruszanie się po mieście osobom starszym, osobom z niepełnosprawnością oraz dzieciom. Obecnie w wielu przypadkach traktuje się pieszych jak intruzów zagrażających “świętej przepustowości”. Postawimy na przestrzeń przyjazną dla pieszych, likwidując niepotrzebne przyciski, przedłużając czas trwania zielonych świateł, zwiększając pieszą przestrzeń poprzez poszerzenie chodników czy zakazując pojazdom parkowania na nich.

9. MIASTO DBAJĄCE O WSPÓLNĄ PRZESTRZEŃ

Przestrzeń publiczna to nasze wspólne dobro. Miejska polityka przestrzenna powinna być zatem kompleksowa i przemyślana, traktująca respektowanie interesu społecznego i równowagę środowiskową jako wartości nadrzędne, a nie tylko partykularne interesy świata biznesu. Kluczem do poprawy jakości życia mieszkanek i mieszkańców jest kształtowanie przestrzeni o wysokiej jakości, którą będziemy planować zgodnie z potrzebami całych społeczności. Skończymy z dalszym zajmowaniem terenów zieleni zgodnie z życzeniami deweloperów oraz z wycinką drzew w parkach i przy drogach. Obecność terenów zielonych w zasięgu kilkunastu minut piechotą to kwestia naszego zdrowia i dob Będziemy walczyć o zachowanie i przywrócenie do życia zdegradowanych historycznych budynków i tkanki miejskiej, które stanowią olbrzymią wartość dla lokalnych tożsamości. Możemy to osiągnąć wdrażając przemyślaną strategię planowania przestrzennego, które zapobiegnie chaotycznej urbanizacji, rozlewaniu się tkanki miejskiej czy nieładowi przestrzennemu. Przyjazna przestrzeń to przestrzeń uporządkowana i dostępna. Będziemy wprowadzać ambitne i odważne uchwały krajobrazowe, które zlikwidują problem reklam szpecących miasto oraz grodzonych osiedli.

10. MIASTO ODPOWIEDZIALNE

Będziemy brać pod uwagę ekologiczne wyzwania XXI wieku jak ocieplenie klimatu. W tym celu będziemy wdrażać w życie postanowienia porozumień klimatycznych z Paryża, wcielając w życie politykę łagodzącą skutki i wzmacniającą odporność miast na negatywne zmiany. Będziemy wdrażać rozwój miasta oparty na niskiej emisji związków węgla. Pozwoli to na zwiększenie komfortu życia w miastach, polepszenia zdrowia i samopoczucia mieszkańców oraz rozwoju gospodarczego poprzez wsparcie dla nowego, zielonego przemysłu. Będziemy oszczędnie gospodarującego zasobami naturalnymi, odpowiadając na współczesne wyzwania klimatyczne, aktywnie walczącego z zanieczyszczeniem powietrza czy z nadprodukcją niesortowanych i nieprzetwarzanych odpadów. Postawimy na transport publiczny projektowany wspólnie z lokalną społecznością, politykę przemysłową ukierunkowaną o zieloną reindustrializację, transformację energetyczną oraz walkę z ubóstwem energetycznym. Dostarczenie ciepła wysokiej jakości i czystej wody to podstawowe zadania miast. Priorytetową kwestią będzie dla nas termomodernizacja mieszkań osób niezamożnych, by nie były zmuszone do ogrzewania swojego mieszkania najgorszym jakościowo paliwem, które truje wszystkich mieszkańców miasta. Dodatkowo zmniejszy to ilość środków, które osoby mniej zamożne muszą wydawać na opał, co przyczyni się do lepszego zbilansowania ich budżetu domowego. Instalacje wodne, sieci wodociągowe i oczyszczalnie ścieków będziemy projektować oraz przebudowywać by odpowiadały na procesy zmian klimatu. Sprzeciwimy się jakiejkolwiek prywatyzacji spółek odpowiedzialnych za dostarczanie wody mieszkańcom czy oczyszczanie ścieków. Zadbamy również o to by zwiększyć liczbę łazienek w mieszkaniach komunalnych. Obecnie zdarza się, że w starym budownictwie jest jedna toaleta na piętro. Nie są to godne warunki do życia.

11. MIASTO DBAJĄCE O ZWIERZĘTA

Miasta to nie miejsca, które zamieszkują wyłącznie ludzie. To także miejsce życia wielu gatunków zwierząt. Zadbamy m.in. o spójną politykę wobec bezdomnych psów czy wolnobytujących kotów, zapewniając sterylizację, godne warunki w schroniskach oraz finansując odpowiednie akcje edukacyjne dla lokalnej społeczności. W straży miejskiej będą zatrudnione osoby przeszkolone jak radzić sobie z agresywnymi zwierzętami, zachowaniami zwierząt oraz zwierzętami rannymi i chorymi. Zadbamy o rozwój psiej infrastruktury takiej jak wybiegi dla psów oraz pojemniki na psie odchody. Będziemy pielęgnować miejską zieleń tak ,aby praktyki te były przyjazne dla owadów zapylających i ptaków.

12. MIASTO JAKO AKTYWNY AKTOR LOKALNEGO ŻYCIA GOSPODARCZEGO

Będziemy aktywnie przeciwdziałać ekspansji banków w centrach miast, dyskontów prowadzących agresywną politykę cenową oraz galerii handlowych. Ofiarą handlu wielkopowierzchniowego padają małe punkty handlowe, usługowe czy rzemiosło. Wpływa to na degradację lokalnych więzi społecznych, przestrzennych i upadek rozwoju gospodarczego. Lokalni przedsiębiorcy posiadają o wiele słabszą pozycję niż globalne korporacje, dlatego zadbamy o ich ochronę i rozwój. Jednocześnie będziemy dbać o rozwój wszelkich podmioty ekonomii społecznej, w tym spółdzielni pracy i socjalnych. Będziemy wspierać rozwój gospodarczy nie za pomocą ulg podatkowych dla wielkiego biznesu, ale dzięki współpracy z okolicznymi ośrodkami naukowymi i wspieraniu innowacyjnych technologii. Współpraca nauki i nowego, ekologicznego przemysłu ma szansę kreować zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy miasta i regionu oraz stopniowo podnosić jakość życia obywatelek i obywateli.