Ustawa ratunkowa z poparciem ponad 100 organizacji!

Wielka Koalicja za Równością i Wyborem (WKRW) zrzeszająca ponad 100 organizacji kobiecych i ruchów nieformalnych działających na rzecz praw reprodukcyjnych popiera ustawę Klubu Lewica mającą na celu dekryminalizację aborcji, zwaną „ustawą ratunkową”.

Domagamy się wykreślenia aborcji z kodeksu karnego.Ustawa dekryminalizująca aborcję proponowana przez Klub Lewica musi zostać przyjęta! Dlatego wzywamy  wszystkie formacje polityczne obecne w Sejmie do poparcia tego projektu” – mówi Aleksandra Magryta koordynatorka Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem.

W stanowisku Koalicji czytamy: Aborcja to doświadczenie osobiste, intymne, zdrowotne. Gdy ma miejsce za zgodą osoby w ciąży, pomoc w jej przeprowadzeniu nie powinna być karana. Są takie sfery życia, w które regulacja prawnokarna nie powinna się wtrącać. Kryminalizacja aborcji służy jednemu: utrudnić lub wręcz uniemożliwić dostęp do aborcji – w tym tej gwarantowanej już dziś w przepisach. Ma na celu zastraszenie, odebranie odwagi mówienia o aborcji i wspierania. Odbiera możliwość konsultowania swojej decyzji czy pytań dot. przebiegu aborcji. To zaś utrudnia pracę lekarzom/lekarkom i niszczy zaufanie pacjentek do personelu medycznego. I chociaż kodeks karny nie zabrania rozmów o aborcji, to w praktyce tak działa – zamyka usta i spycha w niebyt, podczas gdy potrzeba aborcji nie znika. Taka regulacja nie jest potrzebna, a osoby w ciąży są już dziś chronione prawnie przed przymusową aborcją za pomocą art. 153 kk.

„Kryminalizacja aborcji jest formą przemocy ze względu na płeć”, stwierdził Komitet ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet w Rekomendacji Ogólnej nr 35. Dekryminalizacja aborcji jest konieczna, bo powoduje „efekt mrożący” u lekarzy. Efekt mrożący to powstrzymanie się lub zniechęcenie do wykonywania prawnych obowiązków lub realizacji swoich praw z powodu poczucia zagrożenia sankcją lub poniesienia innych konsekwencji prawnych za swoje działanie. Terminu tego użył Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku R.R. przeciwko Polsce dotyczącym braku dostępu do aborcji. Trybunał stwierdził wówczas, że „restrykcje prawne dotyczące aborcji w Polsce, łącznie z zagrożeniem odpowiedzialności karnej z art. 152 § 1 Kodeksu karnego, mogą powodować u lekarzy tzw. efekt mrożący podczas decydowania o tym, czy przesłanki do legalnej aborcji są w danym przypadku spełnione”. W kontekście zdrowia reprodukcyjnego tzw. efekt mrożący prowadzi do arbitralnego odmawiania przez lekarzy wykonywania ustawowych zabiegów przerywania ciąży oraz dążenia do tego, by ich nie wykonywać (np. poprzez sztuczne przedłużanie procedur diagnostycznych lub administracyjnych). Lekarze/lekarki boją się skojarzeń z przestępcami z powodu wykonywania procedury przerwania ciąży oraz odpowiedzialności karnej w przypadku, gdyby organy ścigania uznały, że ocena przesłanek dopuszczających zabieg aborcji, dokonana przez lekarza/lekarkę, była nieprawidłowa.

Po publikacji pseudowyroku TK z dnia 22.10.2020 r. w sprawie K 1/20 aborcja z powodu ciężkich i nieodwracalnych wad płodu jest w Polsce w praktyce niedostępna. Jednocześnie ciąże ze zdiagnozowanymi wadami płodu stanowią ciąże podwyższonego ryzyka i mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie fizyczne lub psychiczne pacjentki. Obecna sytuacja polityczna wokół aborcji wraz z opisanym wyżej tzw. efektem mrożącym może prowadzić do sytuacji, w której lekarze będą bali się udzielać świadczenia zdrowotnego w postaci przerwania ciąży, mimo wystąpienia ku temu przesłanek ustawowych takich jak zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjentki. Powstrzymywać ich będzie lęk przed reakcją karną zależnej od polityków prokuratury. Samo już wszczęcie postępowania i postawienie zarzutów może być bowiem dużą dolegliwością dla życia zawodowego i osobistego takiego lekarza. Dlatego mamy prosty i stanowczy postulat: #WykreślićAborcjęzKodeksuKarnego!

Za konieczne uważamy przyjęcie ustawy dekryminalizującej aborcję proponowanej przez Klub Lewica. Wzywamy wszystkie formacje polityczne obecne w Sejmie do poparcia tego projektu.

Przeczytaj całe stanowisko Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem!

Serdecznie dziękujemy za poparcie!