Taką petycję złożyliśmy do władz lokalnych w Olsztynie i Nowym Sączu – możesz ją podpisać online. Złóż podobną do swoich władz lokalnych.

Zwracamy się o podjęcie działań, zmierzających do przyznania prawa do bezpłatnego przejazdu środkami komunikacji miejskiej następującym grupom osób:

  • opiekunom rodzinnym, z przyznanym prawem do świadczenia opiekuńczego
  • pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS), wykonującym swoje zadania zawodowe bezpośrednio w domach i mieszkaniach podopiecznych
  • pracownikom podmiotów świadczących usługi zewnętrzne na rzecz MOPS, w postaci realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych bezpośrednio w miejscu zamieszkania podopiecznych

Bezpłatny przejazd odbywałby się na podstawie imiennego miesięcznego biletu elektronicznego na okaziciela. Wydanie biletu opiekunom rodzinnym może być uwarunkowane przedstawieniem pozytywnej decyzji o przyznaniu świadczenia opiekuńczego. W przypadku pracowników, opiekujących się chorymi w domach wydanie zgody na bezpłatne przejazdy może odbywać się na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu przy opiece nad osobą niedołężną, wydawanego przez pracodawcę na stosownym formularzu.

Opiekunowie (rodzinni i profesjonalni) osób niesamodzielnych pomagają władzom państwowym i samorządowym wywiązywać się z obowiązku opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi. Pomimo to, opiekunowie osób chorych znajdują się w szczególnie trudnej  sytuacji materialnej i bytowej.

Opieka nad osobami chorymi przewlekle w rodzinie jest zajęciem absorbującym i obciążającym fizycznie oraz psychicznie. Dlatego opiekunom rodzinnym często nie starcza już siły na pracę zarobkową w pełnym wymiarze czasu. Wypadaniu opiekunów rodzinnych z rynku pracy dodatkowo sprzyja niekorzystne prawo. W zamian za możliwość otrzymania świadczenia opiekuńczego za opiekę nad chorym członkiem rodziny opiekun musi zwolnić się z pracy. Opieka nad osobą niepełnosprawną i chorą przewlekle wiąże się z koniecznością ponoszenia znacznych nakładów finansowych na leki, lekarzy, sprzęt rehabilitacyjny itp. Dlatego świadczenie opiekuńcze nie jest w stanie pokryć wszystkich wydatków ponoszonych przez opiekunów rodzinnych. Przyznanie prawa do darmowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej przyczyni się do poprawy kondycji finansowej rodzin dotkniętych chorobą i kalectwem.

Opiekunowie profesjonalni (pracownicy socjalni MOPS oraz opiekunowie środowiskowi), wykonujący swoje obowiązki zawodowe w domach podopiecznych, są grupą społeczną szczególnie słabo wynagradzaną. W przypadku opiekunek środowiskowych, zatrudnionych przez podmioty zewnętrzne (np. organizację Caritas) pojawia się również problem zatrudnienia na podstawie tzw. umów śmieciowych. Dlatego przyznanie opiekunom formalnym prawa do bezpłatnego przejazdu środkami komunikacji miejskiej poprawi złą sytuację materialną ludzi, realizujących zadania należące do zadań własnych gminy.

W Uchwale Rady Miasta Nr XXXIX/391/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. ustanowiono, że do darmowych przejazdów autobusami mają prawo opiekunowie, podróżujący z niewidomymi, niedowidzącymi lub ociemniałymi podopiecznymi. Do darmowych przejazdów mają również prawo opiekunowie dzieci i młodzieży, do 25 roku życia, dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnością w czasie przejazdów z podopiecznym z miejsca zamieszkania, pobytu do szkoły, przedszkola, placówki opiekuńczo wychowawczej, ośrodka rehabilitacji, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej i z powrotem.

W dzisiejszych realiach starzejącego się społeczeństwa, opiekunowie osób chorych, niesamodzielnych i w podeszłym wieku coraz częściej poruszają się środkami komunikacji miejskiej bez podopiecznych, ale załatwiają w ich imieniu różne sprawy np. wizyta w przychodni po recepty, zakupy dla podopiecznych, wypożyczenie książek z biblioteki dla osoby przykutej do łóżka itp. Dlatego rozszerzenie uprawnień do korzystania z darmowych przejazdów o opiekunów osób niepełnosprawnych i chorych przewlekle uporządkuje sytuację tej grupy mieszkańców w zakresie korzystania z transportu publicznego.