Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2018 Rokiem Praw Kobiet. Ma to związek z 100. rocznicą przyznania Polkom praw wyborczych. 28 listopada 1918 r. Józef Piłsudski podpisał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, określający, że wyborcą jest każdy obywatel państwa, bez względu na płeć. Mając na uwadze społeczną wagę decyzji Sejmu Ustawodawczego z 1918 roku i jej doniosłość dla przyznania Polkom równorzędnej pozycji w historii, apelujemy do radnych Bielska‐Białej o powołanie w roku 2018 Miejskiej Rady Kobiet.

Miejskie Rady Kobiet ‐ jako organy opiniodawczo‐doradcze ‐ zostały już powołane miedzy innymi we Wrocławiu, w Rzeszowie, w Słupsku, w Wadowicach. Kobiety powołane do rady reprezentują różne środowiska zawodowe i społeczne. Celem powołania Rady Kobiet jest:

  • działanie na rzecz równości kobiet i mężczyzn,
  • diagnozowanie potrzeb mieszkanek,
  • upowszechnianie idei równości kobiet i mężczyzn,
  • współpraca i wspieranie instytucji i organizacji działających na rzecz praw kobiet, podejmujących temat równouprawnienia,
  • monitorowanie działań samorządu przez pryzmat interesów kobiet.

Zadaniem Rady Kobiet ma być tworzenie miasta równych szans i poprawa jego zarządzania w tym zakresie.

Polsce wciąż daleko do państw realizujących postulaty równouprawnienia kobiet. W światowym rankingu równości płci (The Global Gender Gap Report) Polska zajmuje 39. miejsce. Ten wynik pokazuje, że zmiany społeczne zatrzymały się u nas w pół drogi. Brak równouprawnienia w Polsce znajduje drastyczne odzwierciedlenie w życiu publicznym. W 2015 roku na listach do Sejmu było 42% kobiet, ale zdobyły jedynie 27% mandatów. Podobnie jest w samorządach – na 107 stanowisk prezydentów polskich miast tylko 12 zajmują kobiety.

W Radzie Miejskiej Bielska‐Białej na 24 radnych jest tylko 9 kobiet, to zaledwie 37,5% mandatów. Bielszczanki są bardzo dobrze wykształcone i stanowią więcej niż połowę populacji miasta (według danych statystycznych GUS za rok 2016 bielszczanek jest 90853, mężczyzn 81177), ale ich reprezentacja w organach decyzyjnych bielskiego samorządu wypada bardzo słabo. My, mieszkanki i mieszkańcy Bielska‐Białej, powinniśmy to zmienić.

Powołanie Rady Kobiet zaradzi brakowi reprezentacji kobiet w bielsko‐bialskim samorządzie oraz pozwoli na uzupełnienie miejskich uchwał i stosowanych w mieście rozwiązań o kobiecy punkt widzenia. Dla przykładu – przydałyby się przewijaki dla dzieci w miejskich publicznych toaletach czy kącik dla maluchów w Urzędzie Miejskim.

Apelujemy do radnych Bielska‐Białej o powołanie Miejskiej Rady Kobiet.

https://www.facebook.com/RazemPodbeskidzie/photos/a.1678489202380092.1073741829.1678459942383018/2063042497258092/?type=3