Obecnie sygnatariuszami Karty jest 1676 samorządów w 35 europejskich krajach. W Legnicy władze uwzględniły nasze żądanie. Petycję złożyliśmy do Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rzeszowie, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu, Brodnicy, Chełmnie, Rypinie, Chełmży, Lipnie, Wąbrzeźnie, Golubiu-Dobrzyniu i Radziejowie. Zaapelowaliśmy o to samo do Sejmiku Województwa Pomorskiego. Złóż podobną petycję do swoich władz lokalnych.

http://torun.partiarazem.pl/2018/03/13/petycje-miast-regionu-sprawie-przyjecia-karty-rownosci/

https://www.facebook.com/razem.podkarpackie/photos/a.627085444111437.1073741829.562444343908881/998815993605045/?type=3

https://www.facebook.com/razem.legnica/posts/607566666245740

28 listopada przypada rocznica wywalczenia przez Polki praw wyborczych – w roku 2017 to 99. jubileusz.

Zwracamy się z wnioskami o podpisanie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym – dokumentu opracowanego i zalecanego przez Radę Gmin i Regionów Europy (CEMR). Podpisanie Karty będzie formalnym wyrazem zaangażowania władz lokalnych w propagowanie zasady równości kobiet i mężczyzn, a także deklaracją wdrażania na własnym terenie wynikających z niej zobowiązań.

Demokratyczne społeczeństwo nie ignoruje umiejętności, wiedzy, doświadczenia i kreatywności kobiet, zapewniając im reprezentację i zaangażowanie we wszystkich sferach życia społecznego i na wszystkich szczeblach decyzyjnych – również na szczeblu samorządowym. Równość kobiet i mężczyzn jest podstawowym prawem wszystkich i istotną wartością każdej demokracji. W celu jej osiągnięcia musi być ona nie tylko prawnie uznana, ale także stosowana we wszystkich aspektach życia: politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturowym.

Mimo licznych formalnych dowodów uznania równości i postępu jaki został zrobiony w tym zakresie, równość kobiet i mężczyzn w życiu codziennym wciąż nie istnieje. Kobiety i mężczyźni nie mają w praktyce takich samych praw. Nierówności społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe wciąż istnieją np. nierówność płac i mniejsza liczebnie reprezentacja polityczna.

Prawo do równości kobiet i mężczyzn wymaga od władz lokalnych i regionalnych podjęcia wszelkich dostępnych środków i odpowiednich strategii w celu promowania zrównoważonej reprezentacji kobiet i mężczyzn we wszystkich sferach procesów decyzyjnych.

Prawdziwa równość kobiet i mężczyzn stanowi klucz do sukcesu gospodarczego i społecznego – nie tylko na szczeblu europejskim czy krajowym, ale także w naszych regionach, miastach i społecznościach lokalnych. Karta zobowiązuje samorządy m.in. do zaangażowania w następujących kwestiach:

 • zwiększenie reprezentacji kobiet w życiu publicznym;

 • praca z partnerami publicznymi i prywatnymi na rzecz promowania równości mężczyzn i kobiet w życiu lokalnym oraz zwalczanie wszelkich form dyskryminacji i stereotypów na tle płci;

 • zapewnienie kobietom i mężczyznom równego dostępu do informacji i jednakowego uwzględnienia ich punktu widzenia w konsultacjach;

 • przyjęcie środków umożliwiających wybranym przedstawicielom łączenie ich życia prywatnego i publicznego, np. poprzez zapewnienie odpowiedniego rozkładu jazdy, metod pracy, dostępność odpowiedniej opieki, tak aby umożliwić wszystkim wybranym pełny udział;

 • ocena realizacji polityki równości płci, we wszystkich obszarach wynikających z kompetencji samorządu, w szczególności weryfikację obowiązującej polityki, procedur, praktyk i wzorów oraz sposobów wdrażania, by ocenić czy nie zawierają one nieuczciwej dyskryminacji, czy nie są oparte na stereotypach płci, oraz czy odpowiednio uwzględniają specyficzne potrzeby kobiet i mężczyzn;

 • zapewnienie równego dostępu kobiet i mężczyzn, dziewcząt i chłopców do edukacji i kształcenia ustawicznego, opieki zdrowotnej, usług pomocy społecznej;

 • uwzględnienie różnicy w potrzebach kobiet i mężczyzn dotyczących sytuacji mieszkaniowej;

 • zapewnienie prawa do równego dostępu kobiet i mężczyzn, dziewcząt i chłopców do kultury, sportu i rozrywki;

 • zagwarantowanie każdej kobiecie i każdemu mężczyźnie prawa do bezpieczeństwa i do poczucia bezpieczeństwa na terenie miasta;

 • włączanie równości kobiet i mężczyzn we wszystkie decyzje dotyczące zrównoważonego rozwoju na naszym terenie;

 • uwzględnienie różnych potrzeb kobiet i mężczyzn dotyczących planowania przestrzennego na terenie miasta;

 • uwzględnienie odmienności w korzystaniu przez kobiety i mężczyzn z transportu publicznego i innych form przewozu oraz ich różnych potrzeb w dziedzinie transportu;

 • uznanie, że dobra jakość opieki nad dzieckiem i jej dostępność dla wszystkich rodziców i opiekunów bez względu na ich sytuację finansową, odgrywają istotną rolę w promowaniu prawdziwej równości między kobietami i mężczyznami i umożliwia im pogodzenie pracy, życia publicznego i rodzinnego;

 • tworzenie kampanii informacyjnych w celu zwalczania stereotypów i promowania równego traktowania tych kobiet i mężczyzn, którzy mogą być dotknięci różnorodnymi formami dyskryminacji i nierównego traktowania

Apel kierujemy do władz w czasie Międzynarodowej Kampanii 16 Dni Przeciwko Przemocy Ze Względu na Płeć – możesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach w ramach kampanii.