Posłanka Gosek-Popiołek kontynuuje działania na rzecz powstania Turnickiego Parku Narodowego. We wtorek wzięła udział we wspólnej sesji Rady Gminy Bircza oraz rad powiatów: bieszczadzkiego i przemyskiego.

W czasie wspólnej sesji radni i radne Gminy Bircza oraz powiatów bieszczadzkiego i przemyskiego dyskutowali o Europejskiej Strategii Bioróżnorodności do 2030 r. i skutkach jej wprowadzenia dla regionu Bieszczad i Pogórza Przemyskiego. To właśnie w tym dokumencie, opatrzonym tytułem „Przywracanie przyrody do naszego życia”, osoby zaangażowane w działania na rzecz powstania Turnickiego Parku Narodowego pokładają nadzieje na rychłe objęcie tego terenu ochroną.

O utworzenie w województwie podkarpackim Turnickiego Parku Narodowego apelują naukowcy zgromadzeni m.in. w Komitecie Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk. Kampanie w tej sprawie prowadzą od lat także organizacje pozarządowe: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, WWF Polska oraz Inicjatywa Dzikie Karpaty. Posłanka Daria Gosek-Popiołek z partii Razem (Klub Lewicy) od dawna przyłącza się do coraz głośniejszych apeli o powstanie Turnickiego PN. Przed wtorkową sesją po raz kolejny odwiedziła teren projektowanego parku, a w trakcie obrad zadeklarowała chęć współpracy z samorządem i mieszkańcami w tym zakresie. Posłanka poparła również pomysł wspólnego opracowania strategii transformacji profilu regionu z gospodarczego na usługowy i turystyczny.

W terenie i w Sejmie. Walka Gosek-Popiołek o powstanie Turnickiego PN

Działania Gosek-Popiołek na rzecz utworzenia Turnickiego Parku Narodowego to nie tylko liczne wizyty w terenie, ale także tworzenie materiałów edukacyjnych, nagłaśnianie tematu w mediach, rozmowy z mieszkańcami i lokalnymi władzami. Posłanka podejmuje temat także w czasie obrad Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów naturalnych i Leśnictwa czy w interpelacjach poselskich.

Dzisiejsze spotkanie z lokalnymi władzami to kolejny krok w stronę objęcia ochroną cennych przyrodniczo terenów Puszczy Karpackiej. Uważam, że musi się to odbyć z uwzględnieniem szerokiego wsparcia, które do gmin Pogórza Przemyskiego powinno trafić ze strony zarówno Unii Europejskiej, jak i państwa polskiego – mówi Gosek-Popiołek. Podkreśla, że potrzeba sensownej strategii transformacji regionu i innych jemu podobnych. – Jako posłanka i członkini sejmowej Komisji Ochrony Środowiska deklaruję w tej sprawie moje wsparcie dla lokalnego samorządu, mieszkańców i osób zaangażowanych w działania na rzecz ochrony przyrody - przekonuje posłanka.

Po co Turnicki Park Narodowy?

Historia starań o utworzenie Turnickiego Parku Narodowego sięga 1938 roku, kiedy przyrodnik Tadeusz Trela postulował ochronę Turnicy pod Przemyślem. Już w latach 90-tych opracowano dokumenty niezbędne do powołania parku narodowego. Powstanie Turnickiego Parku Narodowego zostało wpisane zarówno do stworzonej w 2011 roku “Przestrzennej Koncepcji Zagospodarowania Kraju do 2030 r.”. Jest o nim mowa także w uchwale Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia „Programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015–2020”.

Teren społecznie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego znajduje się w obrębie dorzecza górnego Wiaru oraz, w mniejszym stopniu, dorzecza jego prawobrzeżnego dopływu – Wyrwy. Proponowany wariant obejmuje wyłącznie grunty Skarbu Państwa, praktycznie niezamieszkane, o powierzchni 17 148,9 ha. Na obszarze projektowanego parku występują gatunki grzybów i owadów nowych dla Polski, ślady bytowania wilka, niedźwiedzia, rysia i żbika, a także wiele drzew o wymiarach pomnikowych. Obszar ten niemal dorównuje bogactwem gatunkowym oraz różnorodnością zbiorowisk leśnych i nieleśnych Bieszczadzkiemu PN, a znacznie przewyższa Magurski PN.