Świeckie państwo zaczyna się od świeckiego samorządu – przekonywali podczas konferencji prasowej w Wadowicach kandydatki i kandydaci partii Razem startujący do Sejmiku Województwa Małopolskiego z listy KKW Lewica.

Dziś jako kandydatki i kandydaci startujący w wyborach do sejmiku województwa małopolskiego będziemy mówić o rzeczach podstawowych i niekontrowersyjnych. Bo przecież Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jasno stwierdza w art. 25, że Kościoły i związki wyznaniowe są równouprawnione, a Władze publiczne zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych – mówiła Ewa Sładek, kandydatka z miejsca 10. w okręgu nr 3 (Kraków).

Iga Czepczyńska-Włodarczyk, „dwójka” na liście KKW Lewica w okręgu 4. (pow. wadowicki, myślenicki, suski, nowotarski, tatrzański), podkreślała, że praktyka daleka jest od konstytucyjnie zagwarantowanych standardów świeckiego państwa, a w wielu aspektach życia brakuje świeckości, wskazując sytuacje w szpitalach, gdzie ze względów czysto religijnych, uniemożliwia się przeprowadzenie aborcji pacjentkom, które tego potrzebują. – Brakuje nam również świeckości w wydatkowaniu pieniędzy publicznych. Sposób, w jaki są wydawane stawia kościół katolicki na uprzywilejowanej pozycji – dowodziła kandydatka. W swojej wypowiedzi Czepczyńska-Włodarczyk skupiła się przede wszystkim na sytuacji w placówkach oświatowych, będących – jej zdaniem – najmniej świeckim obszarem: – Kościół katolicki traktuje je jako swoją strefę wpływów, jako swoją przestrzeń do szerzenia poglądów religijnych, często poza lekcjami religii. Niejednokrotnie dyrektorzy i nauczyciele poddają się naciskom organizacji jasełek, rekolekcji, konkursów, wycieczek o charakterze religijnym, zapominając przy tym o uczniach i uczennicach o innym światopoglądzie, a także naruszając przy tym prawo, a w szczególności prawo oświatowe. Nagminne jest umieszczanie lekcji religii w środku planu zajęć, pomimo że zapis w rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach zakazuje dyskryminacji nieuczestniczących w lekcjach religii w jakiejkolwiek formie.

Liderka listy KKW Lewica w okręgu 4. wskazała konieczność wprowadzenia zmian prawnych w celu zapewnienia każdemu i każdej równego traktowania w kontekście wolności sumienia i wyznania.

Startujący z 5. miejsca w okręgu nr 4 Kacper Kościółek krytycznie odniósł się do praktyki części hierarchów, którzy chętnie przyjmują unijne dotacje i granty, a jednocześnie ciskają gromy na Unię Europejską. Kandydat poruszył również kwestię faworyzowania instytucji kościelnych w przetargach i konkursach organizowanych przez samorząd, która dotyka problemu przejrzystości i równości w dostępie do publicznych środków. – Organizacje kościelne, podobnie jak inne podmioty, mają prawo ubiegać się o dotacje i uczestniczyć w przetargach, jednak krytyka pojawia się gdy proces selekcji nie jest transparentny i budzi podejrzenia o faworyzowanie na tle religijnym – podkreślał Kościółek.

Konrad Krupa, który o mandat radnego sejmiku województwa ubiega się z 9. miejsca w okręgu nr 4 podkreślał wartość rozdziału państwa od Kościoła i budowy prawdziwie świeckiego społeczeństwa – takiego, które szanuje nasze wspólne dziedzictwo, ale również otwiera przestrzeń na dialog, różnorodność i równość. – Stereotyp Polaka-katolika, choć wciąż żywy, nie odzwierciedla już w pełni dzisiejszego, wielowymiarowego oblicza Polski. Zrywanie z tym stereotypem nie oznacza rezygnacji z naszego dziedzictwa czy tożsamości, ale otwarcie się na nową erę tolerancji i wzajemnego szacunku. Świeckie państwo nie jest zaprzeczeniem religijności społeczeństwa, ale afirmacją jego pluralizmu. Daje szansę na budowanie wspólnego domu, w którym każdy może czuć się bezpiecznie i szanowanie, niezależnie od swoich przekonań – tłumaczył kandydat.

Daria Gosek-Popiołek, posłanka partii Razem z Krakowa, podsumowała: – Ta kampania sejmikowa jest kampanią także o tym, jaki powinien być samorząd i jest też kampanią o tym, że świeckość jest jednym z ważnych fundamentów państwa prawa.

Nasze radne i radni skończą z praktyką oddawania województwa pod patronat świętych i śpiewania pieśni religijnych podczas obrad sejmiku. Zagwarantują też, że we wszystkich szpitalach podległych województwu kadra medyczna kierować się będzie wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, a nie proboszcza czy biskupa – zakończyła posłanka.