Młode pokolenie zasługuje na najlepszą edukację – o edukacji jako fundamencie programu KKW Lewica w wyborach do sejmiku województwa małopolskiego mówiła posłanka Daria Gosek-Popiołek oraz młodzi kandydaci partii Razem, Magdalena Terefenko i Michał Kosno.

Każdy poziom samorządu, w tym sejmik województwa, ma swoją rolę do odegrania we wsparciu systemu edukacji. To właśnie instytucje wojewódzkie posiadają największe zasoby finansowe i możliwości koordynacji działań, szczególnie wobec faktu, że z częścią tych problemów gminy same sobie nie poradzą – rozpoczęła konferencję posłanka partii Razem, Daria Gosek-Popiołek, zwołaną przed Szkołą Podstawową im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach w gminie Zielonki. Miejsce konferencji nie zostało wybrane przypadkowo – Zielonki są jedną z tych gmin, które same nie mogą poradzić sobie z problemami w edukacji. Zielonki są jedną z gmin, gdzie przypada najwięcej uczniów na klasę w całej Małopolsce. I jako Lewica od dawna walczymy o zmiany w polskim systemie edukacji i jesteśmy tutaj, bo wiemy, że polska edukacja mierzy się z coraz większymi problemami i pilnie potrzebuje zmian – mówiła posłanka.

Magdalena Terefenko, kandydatka z miejsca 3. w okręgu nr 2 (pow. proszowicki, krakowski, wielicki) wskazywała na problemy edukacji w regionie: – Z jednej strony liczba uczniów wzrasta, szczególnie w gminach bezpośrednio graniczących z Krakowem, a z drugiej liczba szkół i nauczycieli jest coraz niższa, co pokazują jasno statystyki Urzędu Wojewódzkiego. Skupiła się na kwestii dostępności do edukacji, szczególnie w przypadku uczniów, którzy dojeżdżają do szkół poza granicami swoich gmin. W całej Małopolsce obecnie dotyczy to prawie 100 tysięcy osób uczących się w szkołach, co jest trzecim najwyższym wynikiem w Polsce. Nawet te osoby, które chodzą do szkół we własnej gminie, często nie mają poprawnie dostosowanego dojazdu komunikacją publiczną, ponieważ nie jest ona dostosowana do godzin lekcyjnych – wskazywała Terefenko. Przywołała sytuację z sąsiedniej gminy i miejscowości Tomaszowice, w której duża część uczniów pobiera edukację w Krakowie, ale brakuje z nim dobrego połączenia komunikacją publiczną, co skazuje osoby uczące się albo na bycie dowożonymi przez rodziców, albo na zmiany planów edukacyjnych. Kandydatka przedstawiła receptę na te problemy: – Nasz program transportowy, zakładający intensywny rozwój regionalnej komunikacji publicznej, przewiduje również że infrastruktura ta będzie tak planowana, by ułatwić dostęp do edukacji i innych usług publicznych. Wprowadzimy też darmowe bilety dla wszystkich osób uczących się.

Startujący z ostatniego miejsca w okręgu 2. Michał Kosno poruszył inny problem polskiej szkoły, jakim jest jakość samej edukacji: – W tej chwili w polskich szkołach mierzymy się z archaicznymi metodami nauczania, z brakami kadr, z brakami wyposażenia. Podkreślał że aby zagwarantować poprawę stanu edukacji w Polsce, tak by odpowiadała ona potrzebom uczniów i pozwalała im mierzyć się z wyzwaniami współczesności, niezbędna jest poprawa sytuacji nauczycieli i ograniczenie ich obowiązków, tak mogli skupić się na nauczaniu, zamiast poświęcać cenny czas na wypełnianie dokumentacji. – Będziemy też dbać o to, żeby nauczyciele się dokształcali, żeby mieli możliwość korzystać z dodatkowych szkoleń, takich jak szkolenia antyprzemocowe i antydyskryminacyjne, tak by mogli pogłębiać swoją wiedzę i dostosowywać się lepiej do indywidualnych potrzeb uczniów – zakończył kandydat.