Premier Netanjahu odrzucił propozycje zawieszenia broni i uwolnienia zakładników, zignorował rozstrzygnięcia Trybunału w Hadze i rozpoczął ostrzał Rafah. To ostatnia bezpieczna przystań, w której schroniło się ponad milion uchodźców z Gazy, połowę z nich stanowią dzieci. Na naszych oczach rozgrywa się ludobójstwo narodu palestyńskiego. Żądamy natychmiastowych sankcji wobec Izraela!

Poseł Maciej Konieczny interweniuje u premiera RP i w ministerstwach w sprawie handlu polską bronią z Izraelem.

Interpelacja do Prezesa Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

Artykuł 7 Międzynarodowego Traktatu o Handlu Bronią mówi o zakazie udzielania licencji na transfer broni jeśli państwo wie lub podejrzewa, że broń może być użyta podczas popełnienia poważnych naruszeń praw człowieka, naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego oraz popełniania ludobójstwa lub zbrodni przeciwko ludności. W związku z artykułem 6 ust. 3 Ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, Rada Ministrów jest zobowiązana w drodze rozporządzenia określić listę krajów, do których eksport jest zakazany lub ograniczony, uwzględniając zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z umów międzynarodowych.

Z raportów MSZ o eksporcie uzbrojenia i sprzętu wojskowego wynika, że Polska w poprzednich latach eksportowała bezpośrednio do Izraela m.in. broń z kategorii ML4, czyli: “bomby, torpedy, rakiety, pociski rakietowe, inne urządzenia i ładunki wybuchowe oraz związane z nimi wyposażenie i akcesoria specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe” oraz kat. 8 „materiały wysokoenergetyczne” oraz substancje pokrewne.

Uwzględniając fakt, że Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości uznał, że istnieje ryzyko popełniania zbrodni ludobójstwa przez Izrael w Strefie Gazy; oraz fakt, że organizacje praw człowieka i agencje ONZ zebrały liczne dowody na łamanie praw człowieka przez Izrael, między innymi: celowe głodzenie ludności poprzez odcinanie dostaw pomocy oraz atakowanie konwojów humanitarnych, ataki na obiekty cywilne, w tym na szpitale oraz personel medyczny; a także pamiętając o trwającej 55 lat nielegalnej okupacji Zachodniego Brzegu i Jerozolimy Wschodniej i towarzyszącej jej przemocy izraelskich osadników i armii wobec palestyńskich cywilów, proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy rząd RP, biorąc pod uwagę powyższe a także oświadczenia szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella o tym, że Izrael stosuje głód jako narzędzie wojny, jest świadom ryzyka popełniania przez Izrael zbrodni wojennych? I czy w związku z tym zostały podjęte kroki by rząd RP, zgodnie z obowiązującymi nas przepisami traktatów międzynarodowych, umieścił Izrael na liście krajów, do których transfer broni powinien zostać ograniczony?
 2. Czy władze RP transferowały broń, towary i usługi, wymienione w Ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, do Izraela w okresie między 7.10.2023 a 6.05.2024? Jeśli tak, to jaki rodzaj broni był transferowany, w jakich ilościach i na podstawie jakich decyzji?
 3. Czy rząd planuje podjęcie jakichkolwiek działań w celu ograniczenia polskiego współudziału w zbrodniach wojennych popełnianych przez Izrael?
 4. Czy i kiedy rząd planuje wnioskować o wstrzymanie eksportu uzbrojenia i sprzętu wojskowego, broni, towarów, technologii i usług wg rozumienia Ustawy o obrocie (...) do Izraela?
 5. W dniu 01.04.2024 doszło do tragicznego ataku wojsk izraelskich na konwój humanitarny w którym zginął między innymi obywatel Polski. Izraelskie śledztwo w tej sprawie nie doprowadziło do adekwatnego ukarania winnych zabójstwa siedmiu osób niosących pomoc humanitarną w Strefie Gazy. Odwołanie trzech osób i nagana nie są akceptowalną karą za zabójstwo pracowników humanitarnych. Jakie działania już podjęto i jakie dalsze działania rząd RP planuje wobec Izraela w celu pociągnięcia winnych do odpowiedzialności za tą zbrodnie?

Interpelacja MSZ

Szanowny Panie Ministrze,

Artykuł 7. Międzynarodowego Traktatu o Handlu Bronią mówi o zakazie udzielania licencji na transfer broni jeśli państwo wie lub podejrzewa, że broń może być użyta do popełnienia poważnego naruszenia praw człowieka, naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego oraz popełniania ludobójstwa lub zbrodni przeciwko ludności.

Na podstawie Raportów o eksporcie uzbrojenia i sprzętu wojskowego z Polski, publikowanych przez MSZ, wiemy że Polska w poprzednich latach między innymi eksportowała do Izraela broń z 4 kategorii wykazu uzbrojenia “Bomby, torpedy, rakiety, pociski rakietowe, inne urządzenia i ładunki wybuchowe oraz związane z nimi wyposażenie i akcesoria specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe” oraz kategorii 8 „Materiały wysokoenergetyczne” oraz substancje pokrewne.

W związku z trwającym postępowaniem przeciwko Izraelowi w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości o możliwości popełniania ludobójstwa na narodzie Palestyńskim oraz poprzez istnienie wielu dowodów na łamanie praw człowieka przez Państwo Izrael w rejonie Strefy Gazy, takie jak np. celowe głodzenie ludności poprzez odcinanie dostaw oraz atakowanie konwojów humanitarnych (w jednym z takich ataków zginął polski pracownik humanitarny Damian Soból), ataki na obiekty cywilne, ataki na szpitale oraz personel medyczny oraz forsowanie nielegalnej okupacji na terenach Zachodniego Brzegu, proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Jakie podmioty eksportowały do Izraela w 2023 broń, towary i usługi, wymienione w Ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa? Co dokładnie i w jakich ilościach było eksportowane?
 2. Jakie wnioski o wydanie licencji na sprzedaż broni, towarów i usług do Izraela wg rozumienia Ustawy o obrocie (...) trafiły do MSZ-u celem wydania opinii w okresie od 07/10/2023 do 6/05/2024? Zwracamy się z prośbą o przedstawienie listy tych podmiotów i informacji o tym jakie towary, usługi i technologie planują eksportować.
 3. Jakie licencje uprzednio zatwierdzone były aktywne w okresie od 7/10/2023 do 6/05/2024 zezwalające na obrót bronią, towarami, usługami i technologiami do Izraela?
 4. Jakie działania podjął MSZ w celu kontroli ostatecznego przeznaczenia i faktycznego sposobu wykorzystania uzbrojenia i sprzętu wojskowego wysyłanego do Izraela?
 5. Jakie działania podjął MSZ by zapobiec wykorzystaniu polskiego uzbrojenia i sprzętu wojskowego eksportowanego do Izraela w zbrodniach przeciwko ludzkości, zbrodniach wojennych i innych działaniach stanowiących pogwałcenie prawa międzynarodowego?
 6. W czasie 49 sesji Rady Praw Człowieka ONZ w raportach o sytuacji w Izraelu i Palestynie (A/HRC/49/25, A/HRC/49/85 i A/HRC/49/87) stwierdzono, że Izrael popełnia zbrodnie apartheidu wobec Palestyńczyków zamieszkujących terytoria okupowane od 1967 roku. Czy po publikacji tych raportów MSZ podjęło dodatkowe działania w celu zapobiegania wykorzystania polskiego uzbrojenia i sprzętu wojskowego eksportowanego do Izraela w zbrodniach przeciwko ludzkości lub innych nielegalnych działaniach?
 7. Czy po 7 października 2023 MSZ podjęło dodatkowe działania w celu zapobiegania wykorzystania polskiego uzbrojenia i sprzętu wojskowego eksportowanego do Izraela w zbrodniach przeciwko ludzkości, zbrodniach wojennych lub innych nielegalnych działaniach?
 8. Czy po uznaniu przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, że istnieje uzasadniona obawa, że Izrael popełnia ludobójstwo w Strefie Gazy, MSZ podjęło dodatkowe działania w celu zapobiegania wykorzystania polskiego uzbrojenia i sprzętu wojskowego eksportowanego do Izraela w zbrodniach przeciwko ludzkości, zbrodniach wojennych lub innych nielegalnych działaniach?
 9. Czy i kiedy Ministerstwo Spraw Zagranicznych planuje wnioskować o wstrzymanie eksportu uzbrojenia i sprzętu wojskowego do Izraela, biorąc pod uwagę orzeczenie o środkach tymczasowych Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości wobec Izraela w sprawie możliwości zajścia zbrodni ludobójstwa w Strefie Gazy oraz potencjalną współodpowiedzialność Rządu RP z powodu dostarczania wspomnianych materiałów do Izraela?
 10. Czy w związku z wyrokiem sądu w Holandii, wskazującym, że eksport broni do Izraela stanowi naruszenie prawa unijnego, MSZ podjęło kroki by zweryfikować czy Polska również nie narusza tych samych przepisów?
 11. W dniu 01.04.2024 doszło do tragicznego ataku wojsk izraelskich na konwój humanitarny w którym zginął między innymi obywatel Polski. Izraelskie śledztwo w tej sprawie nie doprowadziło do adekwatnego ukarania winnych zabójstwa siedmiu osób niosących pomoc humanitarną w Strefie Gazy. Odwołanie trzech osób i nagana nie są akceptowalną karą za zabójstwo pracowników humanitarnych. Jakie działania już podjęto i jakie dalsze działania planuje MSZ wobec Izraela w celu pociągnięcia winnych do odpowiedzialności za tą zbrodnie? Czy MSZ wystąpiło już z wnioskiem do izraelskiego rządu, by Izrael umożliwił przesłuchanie podejrzanych i świadków tej zbrodni?
 12. Czy MSZ podjął działania by zweryfikować czy polska broń trafia do brygady Nachal, odpowiedzialnej za zabójstwo pracowników WCK?

Interpelacja MRiT

Szanowny Panie Ministrze,

Artykuł 7. Międzynarodowego Traktatu o Handlu Bronią mówi o zakazie udzielania licencji na transfer broni jeśli państwo wie lub podejrzewa, że broń może być użyta do popełnienia poważnego naruszenia praw człowieka, naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego oraz popełniania ludobójstwa lub zbrodni przeciwko ludności.

Na podstawie raportów MSZ, wiemy że Polska w poprzednich latach między innymi eksportowała do Izraela broń z 4 kategorii wykazu uzbrojenia “Bomby, torpedy, rakiety, pociski rakietowe, inne urządzenia i ładunki wybuchowe oraz związane z nimi wyposażenie i akcesoria specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe” oraz kat. 8 „Materiały wysokoenergetyczne” oraz substancje pokrewne.

W związku z trwającym postępowaniem przeciwko Izraelowi w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości o możliwości popełniania ludobójstwa na narodzie Palestyńskim oraz poprzez istnienie wielu dowodów na łamanie praw człowieka przez Państwo Izrael w rejonie Strefy Gazy, takie jak np.celowe głodzenie ludności poprzez odcinanie dostaw oraz atakowanie konwojów humanitarnych (w jednym z takich ataków zginął polski pracownik humanitarny Damian Soból), ataki na obiekty cywilne, ataki na szpitale oraz personel medyczny oraz forsowanie nielegalnej okupacji na terenach Zachodniego Brzegu, proszę o odpowiedzi na następujące pytania

 1. Jaka jest ilość oraz wartość licencji na eksport uzbrojenia i sprzętu wojskowego z Polski do Izraela w roku 2023 oraz 2024? Prosimy o dokładne wyszczególnienie rodzajów uzbrojenia i sprzętu wojskowego na eksport, którego wydane zostały licencje, wraz z podaniem podmiotów eksportujących.
 2. Jaka jest rzeczywista ilość oraz wartość uzbrojenia i sprzętu wojskowego wyeksportowanego z Polski do Izraela w roku 2023 i 2024? Prosimy o dokładne wyszczególnienie rodzajów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, który został wyeksportowany oraz eksporterów.
 3. Jakie i ile pozwoleń zostało wydanych na dalszy wywóz do Izraela lub zmianę końcowego użytkownika na państwo Izrael uzbrojenia i sprzętu wojskowego wyeksportowanego z Polski w 2023 i 2024? Komu zostały wydane te pozwolenia i na jaki dokładnie sprzęt?
 4. Jakie i ile wniosków o wydanie pozwolenia na eksport uzbrojenia i sprzętu wojskowego do Izraela nadal oczekuje na zaakceptowanie przez MRiT?
 5. Jakie działania podjął MRiT w celu kontroli ostatecznego przeznaczenia i faktycznego sposobu wykorzystania uzbrojenia i sprzętu wojskowego wysyłanego do Izraela?
 6. Ile i jakie uzbrojenie i sprzęt wojskowy wyeksportowane przez Polskę do Izraela miało trafić do Sił Obronnych Izraela (IDF) i ile rzeczywiście do nich trafiło?
 7. Jak MRiT zapobiegał wykorzystania Polskiego uzbrojenia i sprzętu wojskowego eksportowanego do Izraela w zbrodniach przeciwko ludzkości lub innych nielegalnych działaniach?
 8. W czasie 49 sesji Rady Praw Człowieka ONZ w raportach o sytuacji w Izraelu i Palestynie (A/HRC/49/25, A/HRC/49/85 i A/HRC/49/87) stwierdzono, że Izrael popełnia zbrodnie apartheidu wobec Palestyńczyków zamieszkujących terytoria okupowane od 1967 roku. Czy po publikacji tych raportów MRiT podjął dodatkowe działania w celu zapobiegania wykorzystania polskiego uzbrojenia i sprzętu wojskowego eksportowanego do Izraela w zbrodniach przeciwko ludzkości lub innych nielegalnych działaniach?
 9. Czy po 7 października MRiT podjęło dodatkowe działania w celu zapobiegania wykorzystania Polskiego uzbrojenia i sprzętu wojskowego eksportowanego do Izraela w zbrodniach przeciwko ludzkości lub innych nielegalnych działaniach?
 10. Czy po uznaniu przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, że istnieje uzasadniona obawa, że Izrael popełnia ludobójstwo w Strefie Gazy, MRiT podjął dodatkowe działania w celu zapobiegania wykorzystania polskiego uzbrojenia i sprzętu wojskowego eksportowanego do Izraela w zbrodniach przeciwko ludzkości, zbrodniach wojennych lub innych nielegalnych działaniach?
 11. Czy w związku z wyrokiem sądu w Holandii, wskazującym, że eksport broni do Izraela stanowi naruszenie prawa unijnego, MSZ podjęło kroki by zweryfikować czy Polska również nie narusza tych samych przepisów?
 12. Czy i kiedy MRiT planuje wnioskować o wstrzymanie eksportu uzbrojenia i sprzętu wojskowego do Izraela, biorąc pod uwagę wstępny wyrok Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości wobec Izraela w sprawie możliwości zajścia zbrodni ludobójstwa w Strefie Gazy oraz potencjalną współodpowiedzialność Rządu RP z powodu dostarczania wspomnianych materiałów do Izraela?
 13. Czy pociski MK 82 produkowane przez polską firmę Nitro-chem i sprzedawane do Stanów Zjednoczonych są transferowane przez amerykański rząd do Izraela? Jeśli tak, to jaka ilość tych pocisków trafiła z Polski do izraelskiej armii od momentu, w którym Nitro-chem rozpoczął ich produkcję?