Partia Razem opowiada się za integracją europejską. Tylko współpracując narody Europy mogą bronić swojego modelu społecznego, być liczącą się siłą polityczną i gospodarczą na świecie. Tylko współpracując są w stanie bronić się przed coraz silniejszymi naciskami międzynarodowych korporacji, zmusić je do przestrzegania praw pracowników i konsumentów oraz płacenia należnych podatków. W tym celu jednak obecny model integracji musi ulec głębokiej przemianie.

W siedem lat po wybuchu globalnego kryzysu gospodarczego Unia Europejska znajduje się w najgłębszym kryzysie w historii. Instytucjom zarządzającym Unią brakuje demokratycznej legitymacji, w efekcie czego bardziej skłonne są słuchać lobbystów biznesu niż głosu obywatelek i obywateli Europy (czego przykładem są np. negocjacje w sprawie wprowadzenia TTIP). Źródłem szczególnych problemów jest źle przemyślana integracja walutowa, nie zawierająca żadnych mechanizmów chroniących słabsze gospodarki Unii przed szokami zewnętrznymi, a przez to prowadząca do dalszego pogłębienia różnic pomiędzy peryferiami Unii a jej centrum. Dramatyczne położenie Grecji i Hiszpanii jest w dużej mierze skutkiem nieprzygotowanego wprowadzenia euro. Sytuację pogarsza jeszcze polityka Europejskiego Banku Centralnego, który, skrępowany monetarystyczną doktryną, nie wspomagał ożywienia gospodarki Europy choćby w taki sposób, jak robiły to inne banki centralne świata.

Razem konsekwentnie stoi po stronie pracowników i pracownic. Przy obecnych zasadach funkcjonowania strefy euro istnieje znaczące ryzyko, że dla polskiego rynku pracy jego wprowadzenie miałoby podobnie druzgocące następstwa, jak te, które obserwujemy obecnie w Grecji czy Hiszpanii. Dlatego opowiadamy się przeciwko przyjęciu euro w obecnym kształcie.

Nie jest to z naszej strony pryncypialny sprzeciw wobec „utraty suwerenności”, a pragmatyczny wybór. Jeśli zreformowana strefa euro stanie się prawdziwie solidarna, jeśli będzie w stanie skutecznie powstrzymywać kryzysy gospodarcze i chronić obywateli przed ich skutkami – przystąpienie do takiej unii walutowej poprzemy z pełnym przekonaniem.

Stanowisko zostało przyjęte przez Radę Krajową, 27-28 czerwca 2015 r.