Partia Razem wzywa polski rząd, europosłanki i europosłów, by z należytą starannością odnieśli się do głosów sprzeciwu, jakie wysuwane są pod adresem Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP). Jesteśmy zaniepokojeni faktem, że spory wokół tej umowy, które nabierają na znaczeniu w debacie publicznej w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej, nie znajdują w Polsce należytej uwagi.

Prowadzone od dwóch lat negocjacje w sprawie TTIP pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi wciąż pozostają tajne. Świadomie przyjęta polityka nieprzekazywania informacji na temat tego porozumienia wywołuje – zarówno w Europie, jak i Stanach Zjednoczonych niepokój coraz większej liczby obywateli. Opowiadamy się za transparentnością życia publicznego! NIE dla podstępnego lobbingu chciwych korporacji! Tak dla obywatelskiej kontroli nad istotnymi decyzjami politycznymi!

Celem porozumienia jest ograniczenie (a tam gdzie to możliwe zniesienie) tak zwanych pozataryfowych barier w handlu. Z punktu widzenia międzynarodowych korporacji te „bariery” generują dodatkowe koszty. Z punktu widzenia obywateli stanowią mechanizm ochronny, regulujący funkcjonowanie rynku i wypracowany w toku demokratycznej debaty. Zniesienie tzw. „barier” niesie z sobą nie tylko przerzucenie kosztów wprowadzenia produktów na rynek bezpośrednio na obywateli, ale przede wszystkim deregulację w tak wrażliwych obszarach, jak: zdrowie publiczne, bezpieczeństwo żywności, ochrona środowiska naturalnego, ochrona danych osobowych, ochrona prywatności. Nie oddamy naszych praw na ołtarzu zysków korporacji!

Przyjęcie tych mechanizmów prawnych nie pozwoli już na wprowadzenie przez państwa Unii Europejskiej czy samorządy terytorialne regulacji podnoszących standardy ochronne. Tym samym zablokowana zostanie możliwość podejmowania decyzji z zakresu polityki publicznej. Deregulacja wystawi na niczym nieograniczoną konkurencję międzynarodowych korporacji małe i średnie przedsiębiorstwa czy małe gospodarstwa rolne. Przyjęcie TTIP doprowadzi do sprywatyzowania usług publicznych, a dostęp do tych usług będzie uwarunkowany zapłaceniem za nie prywatnym firmom.

Prawnym mechanizmem zabezpieczającym realizację postanowień TTIP będzie mechanizm rozstrzygania sporów pomiędzy inwestorem a państwem za pośrednictwem prywatnych trybunałów arbitrażowych (tzw. ISDS). Wszelkie decyzje polityczne, które prowadziłyby do uszczuplenia potencjalnych zysków międzynarodowych korporacji narażać będą budżety państw czy samorządów na kosztowne procesy i odszkodowania. Wyroki trybunałów arbitrażowych są podejmowane przez prawników pracujących dla międzynarodowych korporacji. Działalność ISDS już uniemożliwia w podejmowanie demokratycznych decyzji zmierzających choćby do podniesienia standardów ochronnych czy płacy minimalnej. Demokratyczne decyzje będą dodatkowo ograniczone przez powołanie międzynarodowej Rady ds. Współpracy Regulacyjnej (RCB), której z rocznym wyprzedzeniem będą przedstawiane plany ustawodawcze. Oceniamy to jako próbę zamachu na demokrację! Społeczeństwo musi zachować kontrolę nad realizowaną politykę – jej kształt nie może być obwarowany korporacyjnymi przywilejami!

Przygotowane na zlecenie Komisji Europejskiej prognozy ekonomicznych skutków TTIP nie uwzględniają kosztów społecznych wprowadzenia tego porozumienia w życie. Niezależne analizy wskazują jednak, że TTIP doprowadzi do dalszego wzrostu nierówności w Europie. W przeciwieństwie do nierealistycznych założeń Komisji Europejskiej wiele modeli i symulacji przewiduje spadek eksportu oraz produktu krajowego brutto UE. Zmiany na rynku europejskim wymuszą obniżenie wysokości wynagrodzeń i ryzyko utraty pracy nawet przez 600 000 obywateli Unii. Wprowadzenie TTIP doprowadzi do rozchwiania stabilności finansowej i szybkiego wzrostu zadłużenia.

Mając to wszystko na uwadze, Partia Razem sprzeciwia się dalszemu prowadzeniu nieprzejrzystych i niedemokratycznych negocjacji zmierzających do przyjęcia porozumienia, które zburzy zasady i przekreśli reguły funkcjonowania europejskiego społeczeństwa i gospodarki. Inna Europa jest możliwa! Natomiast przyjęcie TTIP oddala nas od Europy naszych marzeń: Europy bardziej solidarnej, socjalnej, proekologicznej i demokratycznej.

Stanowisko zostało przyjęte przez Radę Krajową, 27-28 czerwca 2016 r.