RAZEM deklaruje solidarność ze środowiskiem nauczycielskim i popiera postanowienie Związku Nauczycielstwa Polskiego o wejściu w spór zbiorowy od 1 września 2015 roku. Stanowczo sprzeciwiamy się próbom oszczędzania na oświacie, która powinna stanowić fundament gospodarczego i społecznego rozwoju Polski. Dobrej jakości edukacja dla każdej obywatelki i każdego obywatela jest podstawowym warunkiem do stworzenia sprawiedliwego społeczeństwa, w którym godne życie i bezpieczeństwo ekonomiczne nie jest zarezerwowane dla osób o wysokim statusie społeczno-ekonomicznym.

Zgodnie z tym co zapisaliśmy w naszej deklaracji programowej, chcemy zapewnić nauczycielkom i nauczycielom godne pensje i stabilność zatrudnienia, w oparciu o Kartę Nauczyciela. Pomimo przyznanych w ostatnich latach podwyżek, na tle reszty innych krajów Unii Europejskiej pensja nauczycielska w Polsce w dalszym ciągu jest niska. Obecnie, wynagrodzenie zasadnicze początkującego nauczyciela wynosi 2265 złotych brutto, w związku z czym nauczanie nie jest postrzegane w kategoriach poważnej kariery zawodowej. Tylko poprzez godne wynagrodzenia i bezpieczeństwo pracy możemy odzyskać dla społeczeństwa etos nauczycielski.

Ponadto, RAZEM jest zdecydowanym przeciwnikiem postępującego demontażu sieci szkolnej. W latach 2007-2012 zamknięto 954 szkół podstawowych. Jest to zjawisko szczególnie niebezpieczne dla społeczności wiejskich, dla których szkoła stanowi centrum lokalnej aktywności i kultury. Zmiany te często polegają również na przekazywaniu placówek edukacyjnych podmiotom niepublicznym, co wiąże się z pozbawieniem kadry nauczycielskiej przysługujących im praw i obniżką wynagrodzeń. Niż demograficzny powinien być dla polskiej oświaty nie zagrożeniem, ale szansą na zmniejszenie liczebności klas i wprowadzenie nowych metod nauczania, dających nauczycielowi więcej czasu na indywidualną pracę z uczniami.

RAZEM stoi po stronie nauczycielek, nauczycieli i innych pracowników oświatowych. Występujemy przeciwko medialnej nagonce na środowisko pedagogiczne i deklarujemy pełną solidarność z nim. Edukacja jest zbyt ważnym filarem rozwoju społecznego i gospodarczego, aby na nim oszczędzać!

Stanowisko zostało przyjęte przez Radę Krajową, 21 sierpnia 2015 r.