Karta praw LGBT

Jednym z istotnych celów Partii Razem jest zapewnienie wszystkim obywatelkom i obywatelom równych praw i przeciwdziałanie wykluczeniu jakichkolwiek grup społecznych lub jednostek ze względu na ich sytuację majątkową, osobistą, stan zdrowia czy z jakiejkolwiek innej przyczyny.

RAZEM stanowczo sprzeciwia się ograniczaniu praw i wolności obywatelek oraz obywateli ze względu na ich tożsamość i orientację psychoseksualną, co nadal ma miejsce w działaniach polskich instytucji państwowych, w miejscach pracy, placówkach edukacyjnych oraz relacjach społecznych. Państwo musi dołożyć należytej staranności, by zasada równego traktowania była respektowana.

Wprowadzimy kompleksowe ustawodawstwo antydyskryminacyjne, które – w przeciwieństwie do krytykowanej od lat ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania – zapewni pełną i skuteczną ochronę przed dyskryminacją w takich sferach jak dostęp do dóbr i usług, edukacja, ochrona zdrowia czy zabezpieczenie społeczne. Zapewnimy także wzmocnienie kompetencji niezależnego organu antydyskryminacyjnego w zakresie uprawnień tego organu do interweniowania w sprawach o dyskryminację pojawiających się pomiędzy podmiotami prywatnymi.

W naszej ocenie właściwym sposobem zapewnienia równości osobom nieheteronormatywnym jest umożliwienie im zawierania małżeństw o skutkach identycznych do tych, jakie obecnie wywołuje małżeństwo osób różnej płci. Takie rozwiązanie umożliwi rodzinom nieheteronormatywnym korzystanie z szeregu praw i wolności obecnie zarezerwowanych dla rodzin heteroseksualnych, w tym:

  • prawa do posiadania wspólnego majątku i swobodnego dysponowania nim,
  • prawa do wspólnego rozliczania się z dochodów,
  • możliwości objęcia współmałżonki lub współmałżonka ubezpieczeniem zdrowotnym czy wspólnego korzystania z ubezpieczenia społecznego,
  • adopcji dzieci, niespokrewnionych lub pozostających już wcześniej pod opieką współmałżonków,
  • rozwiązania związku w sposób zapewniający sprawiedliwy podział majątku, uzyskanie alimentów oraz utrzymania kontaktów z dziećmi, które wcześniej pozostawały pod opieką współmałżonków,
  • możliwości uzyskania informacji o stanie zdrowia współmałżonki lub współmałżonka,
  • uzyskania obywatelstwa polskiego dla współmałżonki lub współmałżonka będących obywatelami innego kraju lub pozbawionych obywatelstwa.

Mamy zarazem świadomość, że prawne zrównanie statusu związków osób tej samej i różnej płci nie jest warunkiem wystarczającym dla zapewnienia osobom nieheteronormatywnym równego traktowania.

Domagamy się uporządkowania istniejącego w Polsce stanu prawnego dotyczącego procesu uzgadniania płci u osób transpłciowych. Będziemy dążyć do wprowadzenia w życie ustawodawstwa, które z poszanowaniem godności osób zainteresowanych oraz ich rodzin upraszcza administracyjne procedury uznania ich tożsamości psychoseksualnej i umożliwia pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

Stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim formom dyskryminacji zarówno w instytucjach publicznych, jak i relacjach pomiędzy osobami prywatnymi. Dla wyeliminowania przejawów takiej dyskryminacji opowiadamy się za rozszerzeniem zakresu stosowania Kodeksu karnego o przestępstwa związane z nawoływaniem do nienawiści na tle tożsamości i orientacji psychoseksualnej.

Ponadto, uznając że prawo, w tym represje karne, nie mogą być jedyną metodą kształtowania postaw społecznych wobec osób nieheteronormatywnych, postulujemy zwiększenie dostępu do wiedzy na temat osób homoseksualnych, transpłciowych, bi- i interseksualnych w polskim społeczeństwie.

Obecnie prawa i wolności osób nieheteroseksualnych są naruszane już w szkole przez nauczanie wyłącznie o jednym modelu rodziny, dezawuowanie postaw i zachowań niepotwierdzających jasnego określenia płciowego uczennic i uczniów, dyskryminację i przemoc. W celu przeciwdziałania tym sytuacjom wprowadzimy do systemu edukacji formalnej rzetelną edukację antydyskryminacyjną i antyprzemocową, a więc wiedzę i kompetencje, które pozwolą realizować konstytucyjną zasadę równości i niedyskryminacji.

Wprowadzimy również powszechną edukację antydyskryminacyjną do instytucji publicznych. Zaproponujemy programy szkoleniowe dla pracowników i pracownic tych instytucji – szczególnie nauczycielek i nauczycieli, przedstawicieli i przedstawicielek wymiaru sprawiedliwości, pracowników i pracownic opieki zdrowotnej i opieki społecznej – przybliżający obowiązujące regulacje prawne oraz podnoszący kompetencje w zakresie praktycznej ochrony obywatelek i obywateli przed dyskryminacją w życiu codziennym. Wprowadzimy również mechanizmy monitorowania organów ochrony prawnej w zakresie zapewnienia wsparcia i ochrony osobom doznającym dyskryminacji.

Jednocześnie pozostajemy otwarci na postulaty organizacji zrzeszających osoby nieheteronormatywne oraz ich sojuszniczki i sojuszników i wyrażamy chęć skorzystania z ich wiedzy i doświadczeń na etapie tworzenia konkretnych rozwiązań legislacyjnych.