Smog jest jednym z największych problemów, z jakimi zmaga się obecnie Polska. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia, co roku z powodu zatrutego powietrza przedwcześnie umiera w Polsce 50 tysięcy ludzi, czyli prawie 20 razy więcej niż w wypadkach samochodowych. Te zgony nie są na tyle spektakularne, by pojawiać się na pierwszych stronach gazet i w czołówkach dzienników telewizyjnych, stanowią one jednak smutną statystykę tragedii tysięcy ludzi umierających w cierpieniach na nowotwory układu oddechowego, choroby układu krążenia, wylewy. Smog to jednak nie tylko zgony, ale też astma (szczególnie wśród dzieci), bezpłodność, gorsze możliwości rozwoju intelektualnego. Dotychczasowe, niezbyt intensywne działania antysmogowe to smutne świadectwo bezczynności polskiego państwa. Trzeba wreszcie podjąć konkretne decyzje, żeby uratować tysiące ludzi i poprawić jakość życia nas wszystkich!

Poprawić jakość spalanego paliwa

Każde województwo doczeka się uchwały antysmogowej zakazującej m.in. spalania paliw niskiej jakości. W gminach z dobrze rozwiniętą siecią ciepłowniczą będziemy dążyć do odejścia od stosowania paliw stałych w celach grzewczych. Każde województwo będzie miało fundusz na wymianę pieców i kotłów na urządzenia spełniające wymagania 5 klasy emisji lub gazowe, kolektory słoneczne oraz pompy ciepła. Osoby, których nie stać na wymianę pieców i kotłów lub na opał dobrej jakości, powinny mieć możliwość łatwego uzyskania dopłaty do lepszego paliwa oraz wymiany tych urządzeń. Województwa będą prowadzić akcje edukacyjne na temat skutków smogu i możliwości ograniczania go, zapewnią również możliwość zgłaszania przypadków palenia nieodpowiednimi materiałami na terenie całego województwa niezależnie od tego, czy w danej miejscowości funkcjonuje Straż Miejska/Gminna czy też nie.

Sprawić, by mniej trzeba było spalać

Sejmiki wojewódzkie będą wspierać gminy w rozwoju efektywnych sieci ciepłowniczych Każde województwo powoła grupę ekspercką, która zbada wydajność energetyczną każdego obiektu mieszkalnego na terenie województwa poprzez badania termowizyjne, tak by każdy mieszkaniec i mieszkanka znali słabe punkty swoich domów/mieszkań Każde województwo będzie pokrywać część kosztów głębokiej termomodernizacji najbardziej energochłonnych budynków mieszkalnych. Poniżej pewnego progu dochodowego na mieszkańca województwo pokryje całość kosztów. Do roku 2027 poddamy wszystkie budynki wykorzystywane przez instytucje podległe województwom głębokiej termomodernizacji, jeśli istnieją takie możliwości techniczne, do poziomu budynku zeroenergetycznego.

Poprawić dostęp do informacji o zanieczyszczeniach

Rozwiniemy sieć stacji pomiarowych, zwłaszcza w miejscowościach,w których występują przekroczenia dopuszczalnego skażenia pyłem zawieszonym, benzo(a)pirenem i tlenkami azotu częściej niż w ciągu 35 dni w roku. Będziemy dążyć do objęcia siecią pomiarową wszystkich miejscowości “uzdrowiskowych”, które obecnie pobierają od turystów opłatę miejscową. Rozszerzymy zakres dokonywanych pomiarów na inne substancje szkodliwe niż pyły, w tym benzo(a)piren i tlenki azotu. Zastąpimy działające obecnie ręczne stacje pomiarowe stacjami automatycznymi, umożliwiającymi przekazywanie informacji o stanie powietrza w czasie rzeczywistym. Wyniki pomiarów dokonywanych przez stacje oraz prognozowany poziom zanieczyszczeń będą dostępne w przystępnej postaci przez stronę internetową oraz aplikację na smartfony. Osoby chętne będą mogły otrzymywać również bezpłatne powiadomienia SMS-em lub pocztą elektroniczną. Informacje o groźnym dla zdrowia poziomie zanieczyszczenia powietrza będą trafiały do wszystkich szkół, przedszkoli, żłobków, placówek wychowawczych i opiekuńczych w celu umożliwienia minimalizacji czasu przebywania przez podopiecznych na zewnątrz.