Od trzech miesięcy trwa masakra ludności cywilnej w Gazie. Od 7 października 2023 roku Izrael bombarduje budynki mieszkalne, piekarnie, szkoły, uniwersytety czy nawet szpitale i ośrodki dla uchodźców. W wyniku izraelskich ostrzałów i inwazji lądowej życie straciło już 21 tys. Palestynek i Palestyńczyków, w tym 7 tys. dzieci. Kolejne 7 tys. uznane jest zaginionych, a ponad 55 tys. odniosło poważne obrażenia cielesne i psychiczne. Trwające tygodniami bombardowania jednego z najgęściej zaludnionych miejsc na świecie, zmusiły prawie 1,9 milionów ludzi, czyli około 85 proc. populacji Strefy Gazy, do ucieczki z własnych domów.

To fakty, które przedstawione zostały w oskarżeniu wniesionym 29. grudnia 2023 roku przez Republikę Południowej Afryki przeciwko Izraelowi przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. Uzupełnione są wypowiedziami, m.in. premiera Binjamina Netanjahu, prezydenta Jicchaka Herzoga czy ministra obrony Joawa Gallanta, wskazującymi na publicznie wyrażane intencje zniszczenia palestyńskiej ludności.

Republika Południowej Afryki zwróciła się również do sądu o zastosowanie środków tymczasowych, które mają zapobiec “dalszym, poważnym i nieodwracalnym szkodom dla praw narodu palestyńskiego”. Najważniejszy z nich zakłada, że państwo Izrael powinno natychmiast zawiesić swoje operacje wojskowe w Strefie Gazy i przeciwko niej.

Stanowisko Partii Razem jest jasne: stanowczo sprzeciwiamy się aktom przemocy i łamaniu praw człowieka, niezależnie od tego, kto się ich dopuszcza. Stanowczo potępiamy ataki na izraelskich cywilów i innych obywateli Izraela oraz przetrzymywanie zakładników przez Hamas i inne grupy zbrojne. Jesteśmy zgodni, że oskarżenia te powinny być przedmiotem postępowania przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym.

Jednocześnie żaden atak zbrojny, bez względu na to, jak okrutny, nie może uzasadnić naruszenia Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Nic nie może uzasadniać celowego zabijania, ranienia, traumatyzowania i wysiedlania palestyńskiej ludności cywilnej czy odmawiania Palestynkom i Palestyńczykom dostępu do podstawowych dóbr, takich jak woda, żywności, lekarstw i paliwa.

Dlatego apelujemy do polskiego rządu o włączenie się do postępowania i poparcie oskarżenia wniesionego przez Republikę Południowej Afryki przeciwko Izraelowi przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości.

Zawieszenie broni, zakończenie izraelskich ostrzałów i zapewnienie pomocy humanitarnej powinno być teraz priorytetem. Jednak cierpienie Palestynek i Palestyńczyków nie jest ograniczone wyłącznie do Strefy Gazy czy sytuacji po 7. października 2023 roku.

Od 56 lat trwa nielegalna w świetle prawa międzynarodowego izraelska okupacja terytoriów Palestyny. Od 16 lat miliony Palestynek i Palestyńczyków w Strefie Gazy żyje w warunkach blokady, która zmieniła ich dom w więzienie pod gołym niebem. Zgodnie z oceną wielu międzynarodowych i izraelskich organizacji praw człowieka, Izrael od lat prowadzi na terytorium własnym oraz okupowanym palestyńskim politykę, która faworyzuje lub dyskryminuje obywateli według kryteriów etnicznych. Od lat konsekwentnie łamie podstawowe prawa ludności palestyńskiej, grabi i przeprowadza kolonizację palestyńskiej ziemi.

Dlatego wzywamy polski rząd, aby przystąpił do postępowania Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości wszczętego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2022 r. w sprawie izraelskich działań wpływających na prawa człowieka narodu palestyńskiego na Okupowanym Terytorium Palestyńskim, w tym we Wschodniej Jerozolimie.

Ostatecznie to rolą Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości jest rozstrzygnąć, czy obecne działania Izraela spełniają prawną definicję ludobójstwa. Tak samo to Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości powinien również zdecydować, jakie są konsekwencje prawne wynikające z ciągłego naruszania przez Izrael prawa narodu palestyńskiego do samostanowienia, z przedłużającej się okupacji, osadnictwa i aneksji terytoriów palestyńskich okupowanych od 1967 roku.

Jednak nauczeni tragicznym doświadczeniem, m.in. wojen w byłej Jugosławii, jako społeczność międzynarodowa nie możemy stać bierni wobec docierających do nas sygnałów ostrzegawczych. Wszystkie państwa, w tym Polska, mają zarówno moralny jak i prawny obowiązek działania w celu zapobiegania ludobójstwu. Podobnie prawo do samostanowienia się narodów od zawsze jest jedną z podstawowych zasad, na których opiera się prawo międzynarodowe, i musimy domagać się jego przestrzegania.

Tylko globalny porządek oparty o poszanowanie prawa międzynarodowego i godności ludzkiej jest gwarantem naszej bezpiecznej przyszłości. Przystąpienie i wyrażenie opinii w obu postępowaniach to krok w kierunku przywrócenia wiary w międzynarodową sprawiedliwość.