DEKLARACJA PROGRAMOWA

 

Założyliśmy RAZEM, bo mamy dość.

Mamy dość śmieciowej pracy i kredytów na 30 lat. Mamy dość przywilejów podatkowych dla wielkich korporacji i banków. Mamy dość kasty polityków, którzy nie wiedzą jak żyją zwykli ludzie.

Razem to Polska, która wygląda inaczej. Prawo może stać po stronie pracowników. Państwo może zapewniać tanie mieszkania czynszowe, bezpłatne żłobki i solidną opiekę lekarską. Da się zagwarantować stabilne warunki pracy i godne płace.


1. Państwo po stronie pracowników i pracownic
Patrz więcej:
Godna praca – filar programu wyborczego Razem

 1. Ustanowimy wysokość płacy minimalnej na umowie o pracę na poziomie ⅔ przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

 2. Wprowadzimy obowiązkowe umowy o pracę przy realizacji zamówień publicznych, o ile umowa cywilnoprawna nie wynika ze specyfiki konkretnego zamówienia publicznego. Skończymy z zatrudnianiem przez instytucje publiczne na śmieciówkach.

 3. Wraz z postępem automatyzacji będziemy mogli pracować coraz krócej. Wprowadzimy 35-godzinny tydzień pracy. Zapewnimy wszystkim zatrudnionym co najmniej 35 dni płatnego urlopu wypoczynkowego. Zlikwidujemy 12-miesięczny okres rozliczeniowy, dzięki któremu firmy unikają dziś płacenia pracownikom za nadgodziny. Będziemy dążyć do ujednolicenia czasu pracy w całej Unii Europejskiej.

 4. Nadamy Państwowej Inspekcji Pracy uprawnienia do zmiany formy zatrudnienia osoby na umowę o pracę, jeżeli stwierdzony zostanie stosunek pracy. Zwiększymy kary za łamanie praw pracowniczych. W spółkach publicznych wprowadzimy zakaz wypłacania nagród zarządom ukaranym za nieprzestrzeganie prawa pracy.

  Patrz więcej:
  – Stanowisko o wyroku TK ws prawa do zrzeszania się
  – Po stronie pracowników i pracownic zrzeszonych w związkach zawodowych

 5. [skreślony]

 6. Będziemy wspierać zwiększanie partycypacji pracowniczej. W przedsiębiorstwach, w których nie ma związków zawodowych, zapewnimy wybieranym przez pracowników reprezentantom załogi te same uprawnienia, które mają zakładowe organizacje związkowe. Wprowadzimy wymóg, że w każdej radzie nadzorczej powinna być co najmniej 20% reprezentacja pracownicza, wybierana demokratycznie. Zwiększymy udział związków zawodowych i załóg w decydowaniu o stanowiskach kierowniczych dot. Kadr. Praca jest istotnym źródłem tożsamości i mamy prawo o jej warunkach współdecydować.

 7. Zakażemy darmowych staży. Wprowadzimy minimalne wynagrodzenie godzinowe dla stażystów. Uregulujemy instytucję wolontariatu i ukrócimy nadużywanie jej w celach komercyjnych.

 8. Zmienimy system pomocy dla absolwentów wchodzących na rynek pracy – wprowadzimy finansowane przez budżet półroczne zatrudnienie absolwentów w instytucjach i organizacjach non profit.

 9. Będziemy dążyć do wprowadzenia jawności płac. Tylko tak możemy osiągnąć równą płacę za tę samą pracę, skończyć z dyskryminacją ze względu na płeć lub wiek.

 10. Wprowadzimy do kodeksu pracy zapis, że każdemu pracownikowi i każdej pracownicy, niezależnie od branży w jakiej pracuje, należy się wolna niedziela co najmniej raz na dwa tygodnie. Wprowadzimy stawkę za pracę w niedziele wynoszącą 250% stawki podstawowej.

 11. Sprawimy, że wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy ze względu na zwolnienie lekarskie i zasiłek chorobowy będzie wynosić 100% płacy zasadniczej wraz z premiami i dodatkami. Osoby chore nie powinny finansowo odczuwać swojej nieobecności w pracy.

 12. Skończymy z niestabilnością zatrudnienia. Podpisanie drugiej umowy na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z podpisaniem umowy na czas nieokreślony, a nieprzedłużenie umowy będzie musiało być uzasadnione przez zatrudniającego.

2. Sprawiedliwe podatki dla wszystkich
 1. Podniesiemy kwotę wolną od podatku do dwunastokrotności minimum socjalnego.

 2. Wprowadzimy sprawiedliwą i progresywną skalę podatkową. Mniej zarabiający będą wreszcie płacić mniejsze podatki niż milionerzy.

 3. Będziemy renegocjować umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z rajami podatkowymi. Wszyscy obywatele Polski prowadzący interesy w Polsce mają obowiązek płacić podatki w kraju. Wprowadzimy zasadę przepadku celowo nieujawnionych dochodów.

 4. Zlikwidujemy przywilej płacenia podatku liniowego, z którego korzystają dziś wyłącznie najlepiej zarabiający przedsiębiorcy. Wszyscy podatnicy powinni płacić podatki według jednej, sprawiedliwej skali. Zmienimy zasady opodatkowania zysków kapitałowych i zysków z wynajmu.

 5. Zniesiemy górną granicę dochodu, od którego odprowadzane są składki emerytalne. Uzależnimy wysokość składek przedsiębiorców od ich dochodów, odciążając małe firmy i mikroprzedsiębiorstwa.

 6. Wprowadzimy progresywny podatek dla firm. Wielkie międzynarodowe korporacje powinny płacić wyższe podatki niż małe, dopiero rozwijające się firmy.

 7. Wprowadzimy dodatkowy podatek dla tych korporacji, które – zamiast inwestować – przetrzymują bezproduktywne nadwyżki kapitałowe na kontach.

 8. Zlikwidujemy przywileje podatkowe firm działających w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przeznaczymy na tworzenie stabilnych miejsc pracy w nowym publicznym przemyśle.

 9. Polska powinna poprzeć wprowadzenie przez Unię Europejską podatku od transakcji kapitałowych. Europa jest w stanie ukrócić spekulacje poprzez opodatkowanie transakcji sektora finansowego.

 10. Wprowadzimy klauzulę przeciw unikaniu opodatkowania, co da państwu realne narzędzie do walki z procederem wyprowadzania z Polski nieopodatkowanych zysków przez międzynarodowe koncerny.

 11. Uporządkujemy i ujednolicimy system interpretacji prawa podatkowego. Będziemy działać na rzecz stabilności prawa podatkowego.

 12. Zniesiemy przywileje podatkowe kościołów i związków wyznaniowych. Państwo nie może traktować związków wyznaniowych w sposób wyróżniający je spośród innych organizacji pozarządowych.

3. PAŃSTWO, KTÓRE BUDUJE MIESZKANIA
 1. Stworzymy państwowy program budowy mieszkań pod wynajem, finansowany bezpośrednio z budżetu centralnego. Skończymy z pośrednim dofinansowywaniem deweloperów i banków z publicznych pieniędzy. Interwencja państwa ureguluje rynek mieszkaniowy, obniży ceny mieszkań i zwiększy ich dostępność.

  Patrz więcej:
  – Stanowisko ws restrukturyzacji kredytów mieszkaniowych
  – Frankowicze

 2. Wprowadzimy zasadę, że każda złotówka pozyskana ze sprzedaży lokali komunalnych musi zostać przeznaczona na remont lub budowę nowych mieszkań komunalnych.

 3. Będziemy wspomagać tworzenie spółdzielni mieszkaniowych poprzez udzielanie im wsparcia finansowego oraz udostępnianie im gruntów należących do skarbu państwa i samorządów.

 4. Wygasimy roszczenia reprywatyzacyjne; tym samym skończymy z wyrzucaniem ludzi na bruk przez oszustów.

 5. Zakażemy eksmisji na bruk i do pomieszczeń nienadających się do zamieszkania.

 6. Zwiększymy dostępność dodatków mieszkaniowych.

 7. Uporządkujemy rynek najmu i uregulujemy ceny najmu. Wprowadzimy większą kontrolę państwa nad rynkiem wynajmu nieruchomości, tak, by każdego było stać na wynajęcie mieszkania na uczciwych warunkach. Skończymy z plagą najmu krótkoterminowego, przez obowiązek rejestracji lokali i ich kontrole.

 8. Wprowadzimy nowe zasady ochrony przestrzeni publicznej, terenów zieleni oraz ładu przestrzennego. W rozwoju miast i terenów wiejskich na pierwszym miejscu będzie stało dobro wspólnoty, ład przestrzenny oraz tereny zieleni. Dość samowoli deweloperów, grodzenia osiedli, szpecenia miast reklamami wielkoformatowymi i betonowania parków i skwerów.

 9. Zobowiążemy deweloperów sektora mieszkaniowego do budowy w całości lub części obiektów infrastruktury społecznej (szkół, przedszkoli, parków, bibliotek i świetlic).

4. W SŁUŻBIE ZDROWIU, A NIE ZYSKOM
 1. Zlikwidujemy składkę zdrowotną – służba zdrowia będzie finansowana bezpośrednio z budżetu państwa.

 2. Zatrzymamy komercjalizację opieki zdrowotnej. Zamiast limitów procedur placówki medyczne będą otrzymywały finansowanie na personel i bieżące utrzymanie.

 3. Będziemy przeciwdziałać zagrożeniu braku opieki medycznej. Podniesiemy pensje pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, fizjoterapeutów i innych osób wykonujących zawody medyczne. Zadbamy o godne warunki pracy w opiece zdrowotnej, w szczególności o przestrzeganie norm dotyczących liczby personelu medycznego przypadającego na pacjenta.

 4. Zwiększymy dostępność zawodu lekarza poprzez zwiększenie liczby miejsc na specjalizacjach.

  Patrz więcej:
  – Stanowisko ws. poparcia porozumienia rezydentów
  – Świadczenie usług fizjoterapeutycznych

 5. Przywrócimy opiekę pielęgniarską i stomatologiczną oraz obowiązkowe szczepienia w szkołach. Każdą wieś obejmiemy gminną opieką pielęgniarską.

 6. Zapewnimy powszechny dostęp do antykoncepcji. Wprowadzimy refundację środków antykoncepcyjnych i pełną refundację zabiegów in vitro.

  Patrz więcej:
  – Karta Praw Reprodukcyjnych
  Przeciw kryminalizacji zakażeń HIV

 7. Decyzja o urodzeniu dziecka powinna należeć tylko do osoby ciężarnej. Popieramy złagodzenie prawa aborcyjnego. Wprowadzimy dostęp do bezpłatnych, legalnych zabiegów przerywania ciąży bez zasłaniania się klauzulą sumienia.

  Patrz więcej:
  – Stanowisko ws. prób zaostrzenia ustawy o przerywaniu ciąży
  Radziwiłł wrogiem kobiet

 8. Zwiększymy kontrolę izb lekarskich nad lekarzami działającymi niezgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną.

 9. Będziemy propagować zdrowy tryb życia Polaków, przeznaczając środki celowe na wspieranie działalności w obszarze aktywności fizycznej. Zobowiążemy organizacje sportowe, współfinansowane ze środków publicznych, do prowadzenia programów aktywizacji sportowej skierowanych do lokalnych społeczności.

 10. Poddamy ściślejszej kontroli rynek suplementów diety i farmaceutyczny, zwłaszcza leków dostępnych bez recepty.

  Patrz więcej:
  – Polityka narkotykowa

 11. Wprowadzimy zasadę, że decyzje o zakupie sprzętu nie będą podejmowane lokalnie, lecz z uwzględnieniem potrzeb całych regionów. Dzięki temu sprzęt medyczny nie będzie stał niewykorzystywany.

 12. Zmienimy prawo narkotykowe, by marihuana była legalna. Odejdziemy od karania za zażywanie substancji psychoaktywnych. Zaoszczędzone na tym pieniądze przeznaczymy na finansowanie terapii uzależnień.

5. ZA RÓWNOŚCIĄ, PRZECIW DYSKRYMINACJI
 1. Wprowadzimy równouprawnienie rodzin niezależnie od płci partnerów – zapewnimy prawo do dziedziczenia, zasądzanie alimentów, a także współdzielenie opieki nad dziećmi po rozpadzie związku.

 2. Wprowadzimy kompleksowe ustawodawstwo antydyskryminacyjne, które zapewni pełną i skuteczną ochronę przed dyskryminacją w takich sferach jak dostęp do dóbr i usług,  edukacja, ochrona zdrowia czy zabezpieczenie społeczne.

 3. Ułatwimy prawną procedurę uzgodnienia płci, a wszelkie procedury medyczne w tym zakresie będą bezpłatne. Prawna korekta płci nie będzie wymagać medycznej korekty płci.

 4. Wprowadzimy do Kodeksu karnego przestępstwa związane z nienawiścią na tle orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej.

 5. Wprowadzimy do systemu edukacji rzetelną edukację antydyskryminacyjną i antyprzemocową. Edukację antydyskryminacyjną, opartą na programie szkoleń, wprowadzimy także w instytucjach publicznych.

6. EDUKACJA I KULTURA, KTÓRE ŁĄCZĄ
EDUKACJA

 1. Powiążemy nakłady na edukację z PKB. Priorytet dla edukacji musi mieć gwarancje w kształcie budżetu państwa.

 2. Wprowadzimy bezpłatne podręczniki w szkołach podstawowych i średnich. Dzieci nie będą musiały nosić do szkoły ciężkich tornistrów – będą mogły przechowywać podręczniki w szkole.

 3. Nauczycielkom i nauczycielom zapewnimy godne pensje i stabilność zatrudnienia – w zgodzie z Kartą Nauczyciela. Zakażemy podpisywania dziewięciomiesięcznych kontraktów nauczycielskich, zostawiających pedagogów bez dochodów w czasie wakacji. Obejmiemy Kartą Nauczyciela również osoby uczące w szkołach prowadzonych przez stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty.

  Patrz więcej:
  – Stanowisko ws. protestu nauczycieli
  – Finansowanie pensji nauczycielskich z budżetu państwa

 4. Zatrzymamy likwidację i prywatyzację szkół. Wykorzystamy spadek liczby dzieci rozpoczynających naukę do zmniejszania liczebności klas. Zwiększymy subwencję oświatową, wesprzemy dodatkowymi funduszami szkoły poza wielkimi miastami.

  Patrz więcej:
  – NIE dla likwidacji gimnazjów
  Stanowisko ws. znisienia obowiązku szkolnego dla 6-latków

 5. Aby wyrównywać szanse edukacyjne, zwiększymy obsadę nauczycielską w szkołach 
osiągających gorsze wyniki. Będziemy dążyć do wprowadzenia na szeroką skalę instytucji asystenta nauczyciela, wspomagającego prowadzenie zajęć.

 6. Wszystkie zajęcia z dziećmi powinny być prowadzone według programu i przez kadrę z uprawnieniami pedagogicznymi. Wprowadzimy obowiązkową i prowadzoną według jednolitego programu edukację seksualną. Przeniesiemy ciężar finansowania nauki religii na związki wyznaniowe. Nauka religii będzie odbywać się poza szkołami, na terenie parafii.

 7. Zmienimy programy nauczania tak, aby spełniały rolę wszechstronnego i obywatelskiego wychowania, a nie były dyktowane przez nacisk kolejnych testów standaryzowanych.

 8. Wprowadzimy zakaz dotowania prywatnych szkół z budżetu państwa.

NAUKA

Patrz więcej:
– 9 tez dla nauki

 1. Upowszechnimy wsparcie socjalne dla studentów. Podniesiemy minimalny dochód uprawniający do stypendium do poziomu 100% minimum socjalnego. Zwiększymy wsparcie dla osób pochodzących spoza dużych miast, w tym dostępność akademików. Stołówki w budynkach uczelni muszą być prowadzone na zasadach non profit.

  Patrz więcej:
  – Poparcie apelu KKHP o demokratyzację wyborów na uczelnich
  – Stanowisko na 100 dni Gowina

 2. Zmniejszymy rolę systemu grantowego w finansowaniu nauki. Wprowadzimy zasadę pełnej jawności przebiegu konkursów na nowe stanowiska na uczelniach i w instytucjach kultury.

KULTURA

Patrz więcej:
Deklaracja Razem dla Kultury
Stanowisko ws. rozdziału pieniędzy na ochronę i opiekę nad zabytkami w budżecie państwa

 1. Skierujemy środki finansowe na lokalne inicjatywy i edukację kulturalną. Od instytucji kulturalnych z dużych miast będziemy wymagać wspierania działań kulturalnych poza ich siedzibą.

 2. Przywrócimy edukacyjny i kulturotwórczy charakter telewizji publicznej. Zlikwidujemy reklamy w TVP. Zamiast abonamentu wprowadzimy system finansowania telewizji publicznej z udziału w dochodach z reklam emitowanych przez telewizje prywatne.

Patrz więcej:
Stanowisko ws. obywatelskiego paktu na rzecz mediów publicznych

7. KONIEC PODZIAŁU NA POLSKĘ A I B
 1. Przeniesiemy część urzędów centralnych poza stolicę. Równomierne rozmieszczenie urzędów wspomoże rozwój biedniejszych regionów, a rządzącym będzie łatwiej dostrzec, że Polska nie kończy się na Warszawie.

 2. Państwo przestanie się wycofywać z obszarów wiejskich. Sąd, szpital i szkoła średnia powinny znajdować się w zasięgu szybkiego dojazdu z każdej miejscowości.

 3. Odtworzymy stopniowo sieć lokalnych połączeń kolejowych i autobusowych. Zamiast wydawać pieniądze na pokazowe projekty, takie jak Pendolino, skoncentrujemy inwestycje na przewozach lokalnych.

 4. Powstrzymamy likwidację szkolnych i lokalnych bibliotek i wprowadzimy krajowy program budowy centrów kulturalno-społecznych poza dużymi miastami.

 5. Zwiększymy liczbę pracowników socjalnych na terenach dotkniętych strukturalnym bezrobociem i ubóstwem.

 6. Wprowadzimy obowiązek stworzenia w każdej gminie punktu bezpłatnych porad prawnych.

  Patrz więcej:
  Stanowisko ws. bezpłatnej pomocy prawnej

8. INNA POLITYKA JEST MOŻLIWA
 1. Ograniczymy wynagrodzenia poselskie do trzykrotności płacy minimalnej. Powiązanie wynagrodzenia parlamentarzysty z płacą minimalną pomoże posłom pamiętać, jak wyglądają realia życia przeciętnych Polaków.

 2. Zlikwidujemy obecny system finansowania partii politycznych. Partie będą otrzymywać fundusze celowe na wynajem biur, zatrudnienie niewielkiej liczby pracowników, publikację materiałów informacyjnych i wyborczych oraz ekspertyzy programowe. Zakażemy płatnych billboardów i komercyjnych spotów.

  Patrz więcej:
  Stanowisko ws projektów N. finansowania partii i ciszy wyborczej

 3. Chcemy demokratyzacji procesu wyborczego. Wprowadzimy system Pojedynczego Głosu Przechodniego (tzw. STV), w którym obywatele głosują na osoby, a jednocześnie zapewniona jest reprezentacja mniejszości.

  Patrz więcej:
  Stanowisko ws jednomandatowych okręgów wyborczych (JOWów) w wyborach do Sejmu

 4. Wprowadzimy zasadę, że wniosek o referendum podpisany przez 500 tysięcy obywateli nie może zostać zignorowany przez Parlament.

 5. Wprowadzimy maksymalnie dwie kadencje dla prezydentów oraz burmistrzów miast. Zasadą tą obejmiemy także parlamentarzystów.

9. PAŃSTWO NAPRAWDĘ OPIEKUŃCZE
 1. Zniesiemy kryterium uprawniające do pobierania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Przeniesiemy obowiązek ścigania osób uchylających się od płacenia alimentów na państwo.

  Patrz więcej:
  Stanowisko przeciwko przemocy wobec kobiet
  Stanowisko ws. alimentów
  Stanowisko ws przeciwdziałania zagrożeniu przestępczością na tle seksualnym

 2. Podniesiemy znacząco kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z zasiłków rodzinnych. Zagwarantujemy ustawowo, że nie może być ono niższe od minimum egzystencji.

 3. Wybudujemy w każdej gminie dzienny dom opieki dla osób starszych i zależnych finansowany z budżetu państwa. Ośrodki Pomocy Społecznej będą zatrudniać opiekunów osób zależnych. Każdy opiekujący się stale osobą zależną powinien mieć prawo do urlopu wypoczynkowego, chorobowego oraz emerytury.

 4. Uprościmy procedurę uzyskiwania zasiłku dla bezrobotnych. Przywrócimy zasiłki dla absolwentów. Młodzi ludzie mają prawo do bezpieczeństwa ekonomicznego podczas poszukiwania pierwszej pracy.

 5. Zapewnimy miejsca w przedszkolach i żłobkach dla wszystkich dzieci, które tego potrzebują. W wybranych placówkach zapewnimy opiekę popołudniową i weekendową.

 6. Wprowadzimy powszechne świadczenie wychowawcze waloryzowane co roku. Równa pomoc powinna trafiać do wszystkich dzieci.

  Patrz więcej:
  Stanowisko ws. programu Rodzina 500+

 7. Wprowadzimy równouprawnienie rodzin niezależnie od płci partnerów – zapewnimy prawo do dziedziczenia, zasądzanie alimentów, a także współdzielenie opieki nad dziećmi po rozpadzie związku.

 8. Wprowadzimy jednolity, 480-dniowy urlop rodzicielski, dzielony po równo pomiędzy rodziców.

  Patrz więcej:
  Stanowisko ws. sprawiedliwego traktowania pracujących matek 

 9. Będziemy konsekwentnie realizować postanowienia Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością, dążąc do likwidacji barier wykluczających osoby z niepełnosprawnością z życia społecznego i rynku pracy.

  Patrz więcej:
  Stanowisko ws. opiekunów osób niesamodzielnych
  – Stanowisko ws. niesprawiedliwego traktowania opiekunek i opiekunow dorosłych osób z niepełnosprawnościami
  – Stanowisko ws kształcenia osób z niepełnosprawnościami w szkołach artystycznych

 10. Będziemy dążyć do wprowadzenia równej dla wszystkich emerytury obywatelskiej w wysokości wystarczającej na utrzymanie, finansowanej bezpośrednio z progresywnych podatków.

10. AKTYWNE PAŃSTWO, NOWY PRZEMYSŁ
 1. Stworzymy nowe miejsca pracy w przemyśle. Uruchomimy w oparciu o Bank Gospodarstwa Krajowego państwowy fundusz celowy inwestujący w budowę nowego przemysłu i wdrażanie technologii rozwijanych na polskich uczelniach.

 2. Zamiast rozdawać pieniądze prywatnym firmom, stworzymy państwowe i samorządowe fundusze zalążkowe, inwestujące w przedsięwzięcia w zamian za udział państwa w przyszłych zyskach.

 3. Wprowadzimy zasadę, że warunkiem uzyskania środków publicznych przez firmy będzie przestrzeganie praw pracowniczych i zapewnianie dobrych warunków pracy.

 4. Wprowadzimy priorytet dla spółdzielczości. Przeniesiemy środki z dotacji służących 
tworzeniu nieefektywnych mikrofirm na pomoc w organizowaniu spółdzielni. Państwo będzie wspierać budowanie sieci współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej.

 5. Sprzeciwiamy się niekorzystnym porozumieniom handlowym, takim jak CETA między UE a Kanadą, które stworzą groźne przywileje dla korporacji, utrudnią rozwój polskiego przemysłu i zagrożą demokracji.

  Patrz więcej:
  Stanowisko ws. TTIP

 6. Aby chronić planetę przed katastrofą klimatyczną, wdrożymy długofalowy plan transformacji energetycznej zgodny z zaleceniami Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu z uwzględnieniem interesów osób obecnie pracujących w górnictwie, energetyce i branżach szczególnie od nich zależnych oraz potrzeb energetycznych kraju. W miejsce paliw kopalnych docelowo wprowadzimy miks energetyczny oparty na energii ze źródeł odnawialnych oraz energii jądrowej. Uruchomimy specjalny program badań nad nowymi technologiami w energetyce.

  Patrz więcej:
  Stanowisko ws. solidarnej transformacji energetycznej w Polsce i na świecie
  – Stanowisko ws. globalnego ocieplenia i konieczności transformacji energetycznej

 7. Będziemy walczyć ze smogiem. Wdrożymy programy rozwoju ciepłownictwa, docieplania budynków mieszkalnych oraz rozwoju transportu zbiorowego. Za pomocą dopłat zapewnimy dostęp do tych programów dla wszystkich. Zlikwidujemy monopole prywatnych sieci ciepłowniczych. Ciepło systemowe jest najbardziej ekologiczne. Zarządzanie i rozbudowa sieci ciepłowniczych nie może kierować się wyłącznie zyskiem.


Program wyborczy 2015 rozszerza i doprecyzowuje treść deklaracji programowej. Ta ostatnia zachowuje nadrzędny charakter.