Deklaracja programowa

Państwo po stronie pracujących

 1. Ustanowimy wysokość płacy minimalnej na umowie o pracę na poziomie ⅔ przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Zlikwidujemy 12-miesięczny okres rozliczeniowy, dzięki któremu firmy unikają dziś płacenia za nadgodziny. Będziemy dążyć do ujednolicenia czasu pracy w całej Unii Europejskiej.
 2. Wprowadzimy obowiązkowe umowy o pracę przy realizacji zamówień publicznych, o ile umowa cywilnoprawna nie wynika ze specyfiki konkretnego zamówienia publicznego. Skończymy z zatrudnianiem przez instytucje publiczne na śmieciówkach.
 3. Wraz z postępem automatyzacji będzie można pracować coraz krócej. Wprowadzimy 35-godzinny tydzień pracy. Zapewnimy wszystkim zatrudnionym co najmniej 35 dni płatnego urlopu wypoczynkowego, a po przepracowaniu 20 lat prawo do rocznego płatnego urlopu, niezależnie od formy zatrudnienia. Zlikwidujemy 12-miesięczny okres rozliczeniowy, dzięki któremu firmy unikają dziś płacenia za nadgodziny. Będziemy dążyć do ujednolicenia czasu pracy w całej Unii Europejskiej i dalszego jego skracania.
 4. Nadamy Państwowej Inspekcji Pracy uprawnienia do zmiany formy zatrudnienia osoby na umowę o pracę, jeżeli stwierdzony zostanie stosunek pracy. Zwiększymy kary za łamanie praw pracowniczych. W spółkach publicznych wprowadzimy zakaz wypłacania nagród zarządom ukaranym za nieprzestrzeganie prawa pracy.
fotografia cytowanych

Jako Polska musimy zapewnić stabilność pracy dla młodych ludzi.

MAGDA BIEJAT, SENATORKA RAZEM

 1. Ułatwimy zrzeszanie się w związkach zawodowych. Wprowadzimy realne i dotkliwe kary dla osób utrudniających działalność związkową. Skrócimy drogę proceduralną do strajku. Wprowadzimy możliwość przystąpienia do strajku solidarnościowego. Będziemy wspierać zwiększanie partycypacji i własności pracowniczej.
 2. W przedsiębiorstwach, w których nie ma związków zawodowych, zapewnimy wybieranym przez pracowników reprezentantom załogi te same uprawnienia, które mają zakładowe organizacje związkowe. Wprowadzimy wymóg, że w każdej radzie nadzorczej powinna być co najmniej 20% reprezentacja pracownicza, wybierana demokratycznie. Umożliwimy udział związków zawodowych i załóg w decydowaniu o stanowiskach kierowniczych Praca jest istotną częścią tożsamości i mamy prawo do współdecydowania o jej warunkach i czerpania korzyści z jej owoców.
 3. Zakażemy darmowych staży. Wprowadzimy minimalne wynagrodzenie godzinowe dla stażystów. Uregulujemy instytucję wolontariatu i ukrócimy nadużywanie jej w celach komercyjnych.
 4. Zmienimy system pomocy dla absolwentów wchodzących na rynek pracy – wprowadzimy finansowane przez budżet półroczne zatrudnienie absolwentów w instytucjach i organizacjach non profit.
 5. Wprowadzimy jawność płac. Tylko tak możemy osiągnąć równą płacę za tę samą pracę, skończyć z dyskryminacją ze względu na płeć lub wiek.
 6. Wprowadzimy do kodeksu pracy zapis, że każdemu pracownikowi i każdej pracownicy, niezależnie od branży w jakiej pracuje, należy się wolna niedziela co najmniej raz na dwa tygodnie. Wprowadzimy stawkę za pracę w niedziele wynoszącą 250 proc. stawki podstawowej.
 7. Sprawimy, że wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy ze względu na zwolnienie lekarskie i zasiłek chorobowy będzie wynosić 100 proc. płacy zasadniczej wraz z premiami i dodatkami. Osoby chore nie powinny finansowo odczuwać swojej nieobecności w pracy.
 8. Skończymy z niestabilnością zatrudnienia. Podpisanie drugiej umowy na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z podpisaniem umowy na czas nieokreślony, a nieprzedłużenie umowy będzie musiało być uzasadnione przez zatrudniającego.
 9. Uruchomimy program gwarancji zatrudnienia. Dążenie do pełnego, produktywnego zatrudnienia jest – zgodnie z art. 65 ust. 5 Konstytucji RP – obowiązkiem władz publicznych. Tworzone w ten sposób miejsca pracy będą odpowiadać na potrzeby lokalnych społeczności.
 10. Uregulujemy świadczenie pracy w formie zdalnej w sposób korzystny dla pracownic i pracowników. Umożliwimy pracę zdalną także na uzasadniony wniosek osoby zatrudnionej oraz – w usprawiedliwionych przypadkach – odmowę świadczenia pracy w tej formie. Zapewnimy zwrot kosztów poniesionych przez pracownika w związku ze zdalnym świadczeniem pracy, wprowadzimy obowiązek po stronie pracodawcy stworzenia warunków pracy w formie zdalnej, zgodnych z zasadami BHP. Uniemożliwimy dyskryminację płacową pracowników zdalnych i różnicowanie wynagrodzenia w zależności od miejsca świadczenia pracy.