Deklaracja programowa

Państwo naprawdę opiekuńcze

  1. Zniesiemy kryterium uprawniające do pobierania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Przeniesiemy obowiązek ścigania osób uchylających się od płacenia alimentów na państwo.

  2. Podniesiemy znacząco kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z zasiłków rodzinnych. Zagwarantujemy ustawowo, że nie może być ono niższe od minimum egzystencji.

  3. Wybudujemy w każdej gminie dzienny dom opieki dla osób starszych i zależnych finansowany z budżetu państwa. Ośrodki Pomocy Społecznej będą zatrudniać opiekunów osób zależnych. Każdy opiekujący się stale osobą zależną powinien mieć prawo do urlopu wypoczynkowego, chorobowego oraz emerytury.

fotografia cytowanych

Opieka nad dzieckiem nie jest obowiązkiem tylko matki! Zaangażowanie ojców w wychowanie to istotna kwestia, dlatego jesteśmy zwolennikami urlopu rodzicielskiego dzielonego po równo między rodziców.

BARTOSZ GRUCELA, ZARZĄD KRAJOWY

  1. Uprościmy procedurę uzyskiwania zasiłku dla bezrobotnych. Przywrócimy zasiłki dla absolwentów. Młodzi ludzie mają prawo do bezpieczeństwa ekonomicznego podczas poszukiwania pierwszej pracy.

  2. Zapewnimy miejsca w przedszkolach i żłobkach dla wszystkich dzieci, które tego potrzebują. W wybranych placówkach zapewnimy opiekę popołudniową i weekendową.

  3. Wprowadzimy powszechne świadczenie wychowawcze waloryzowane co roku. Równa pomoc powinna trafiać do wszystkich dzieci.

  4. Wprowadzimy jednolity, 480-dniowy urlop rodzicielski, dzielony po równo pomiędzy rodziców.

  5. Będziemy konsekwentnie realizować postanowienia Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością, dążąc do likwidacji barier wykluczających osoby z niepełnosprawnością z życia społecznego i rynku pracy.

  6. Będziemy dążyć do wprowadzenia równej dla wszystkich emerytury obywatelskiej w wysokości wystarczającej na utrzymanie, finansowanej bezpośrednio z progresywnych podatków.