Deklaracja programowa

Zielona transformacja dla przyszłości

  1. Zgodnie z rekomendacjami Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu do 2030 roku obniżymy emisje dwutlenku węgla o co najmniej połowę, a nie później niż w 2050 roku Polska osiągnie neutralność węglową. W miejsce paliw kopalnych docelowo wprowadzimy miks energetyczny oparty na energii ze źródeł odnawialnych oraz energii jądrowej. Priorytetowo potraktujemy badania nad nowymi technologiami w energetyce oraz dostosowanie systemu energetycznego.
  2. Dokonamy sprawiedliwej i solidarnej transformacji, która zapewni realizację celów środowiskowych i jednocześnie będzie służyła zmniejszaniu, a nie powiększaniu nierówności ekonomicznych. Przeprowadzimy ją z uwzględnieniem interesów osób obecnie pracujących w górnictwie, energetyce i branżach szczególnie od nich zależnych, gwarantując im zatrudnienie w nowoczesnym przemyśle bez obniżek płac. System ceł węglowych oraz preferowanie lokalnej produkcji zapewni konkurencyjność polskiego przemysłu i utrudni wyciekanie emisji za granicę.
  3. Będziemy działać na arenie międzynarodowej na rzecz powstrzymania zmian klimatu i degradacji ekosystemów. Opowiadamy się za utworzeniem mechanizmów egzekwowania postanowień porozumienia paryskiego. Wesprzemy projekty światowych obszarów ochrony przyrody, uwzględniające prawa ludności rdzennej, z finansowaniem przez społeczność międzynarodową. Mając na uwadze, że zielona transformacja powinna być solidarna także na poziomie globalnym, przeznaczymy więcej środków na pomoc rozwojową.
fotografia cytowanych

Ministerstwa negują fakty naukowe, ignorują ekspertów, a organizacje pozarządowe traktują jak wrogów. My postawiliśmy na współpracę, korzystanie z raportów przyrodników i słuchanie postulatów aktywistów od lat zaangażowanych w ten temat.

DARIA GOSEK-POPIOŁEK, POSŁANKA RAZEM

  1. Wyeliminujemy smog i nadamy priorytet ciepłu systemowemu. Wdrożymy powszechne i finansowane publicznie bezpłatne programy rozwoju ciepłownictwa, docieplania budynków mieszkalnych oraz rozwoju transportu zbiorowego. Zlikwidujemy monopole prywatnych sieci ciepłowniczych. Zarządzanie i rozbudowa sieci ciepłowniczych nie może kierować się wyłącznie zyskiem.
  2. Będziemy chronić przyrodę systemowo, czyniąc ochronę korzystną dla lokalnych społeczności. Znacznie zwiększymy obszar Polski objęty skutecznymi formami ochrony. Założymy nowe i powiększymy istniejące parki narodowe, dofinansujemy instytucje ochrony przyrody. Konsekwentne planowanie przestrzenne posłuży budowie spójnej sieci obszarów chronionych. Rozdzielimy funkcje gospodarcze, społeczne i ochronne w zarządzaniu lasami.
  3. Dostosujemy zasady łowiectwa do celów ochrony przyrody i zadbamy o odpowiedni poziom rekompensat za szkody rolnicze ze strony zwierząt. Zadbamy o humanitarne traktowanie zwierząt hodowlanych i domowych.

8,5 mld ton

tyle plastiku ludzkość wyprodukowała od lat 50. XX w.

9 proc.

tylko tyle zostało zrecyklingowane
  1. Zmodernizujemy rolnictwo, by zapewniało Polsce bezpieczeństwo żywnościowe przy minimalnym wpływie na środowisko, oraz służyło zdrowym lokalnym wspólnotom. Stopniowo zmniejszymy zależność rolnictwa od pestycydów i nawozów sztucznych, pilnie eliminując związki najbardziej szkodliwe dla człowieka i środowiska i powstrzymując trend wymierania owadów. Zamówienia instytucji publicznych, dostępne lokalne targi, skupy, spółdzielnie i rozwiązania podatkowe zapewnią rolnikom zbyt poprzez lokalną konsumpcję żywności.
  2. Wdrożymy kompleksowe programy adaptacji do zmian klimatu i ekstremalnych zjawisk pogodowych. Zdrowe, bezpieczne i produktywne życie dla wszystkich wymaga adaptacji do suszy w rolnictwie, zwiększenia naturalnej retencji, renaturyzacji rzek, ochrony źródlisk i górskich zboczy dla powstrzymywania powodzi błyskawicznych i wielkoskalowych oraz przygotowania miast na fale upałów i susze.
  3. Zrównoważona mobilność będzie dostępna dla każdego. Rozwiązania o najmniejszym koszcie społecznym – planowanie przestrzenne nie wymuszające niepotrzebnych podróży, bezpieczeństwo pieszych, transport rowerowy i kolejowy będą miały priorytet w transformacji transportu.