DEKLARACJA PROGRAMOWA

Założyliśmy RAZEM, bo mamy dość.

Mamy dość śmieciowej pracy i kredytów na 30 lat. Mamy dość przywilejów podatkowych dla wielkich korporacji i banków. Mamy dość kasty polityków, którzy nie wiedzą jak żyją zwykli ludzie.

Razem to Polska, która wygląda inaczej. Prawo może stać po stronie pracowników. Państwo może zapewniać tanie mieszkania czynszowe, bezpłatne żłobki i solidną opiekę lekarską. Da się zagwarantować stabilne warunki pracy i godne płace.


1. Państwo po stronie pracowników i pracownic

Patrz więcej:
Godna praca – filar programu wyborczego Razem

 1. Wprowadzimy minimalną płacę godzinową w wysokości 15 złotych brutto dla umowy o pracę na czas nieokreślony i 20 złotych brutto dla wszystkich innych rodzajów umów, tak aby firmom przestało się opłacać wypychanie pracowników na umowy śmieciowe. W kolejnych latach płaca minimalna będzie ustalana procentowo w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, a nie ustalana kwotowo.

 2. Wprowadzimy obowiązkowe umowy o pracę przy realizacji zamówień publicznych, o ile umowa cywilnoprawna nie wynika ze specyfiki konkretnego zamówienia publicznego. Skończymy z zatrudnianiem przez instytucje publiczne na śmieciówkach.

 3. Wprowadzimy 35-godzinny tydzień pracy. Zlikwidujemy 12-miesięczny okres rozliczeniowy, dzięki któremu firmy unikają dziś płacenia pracownikom za nadgodziny. Będziemy dążyć do ujednolicenia czasu pracy w całej Unii Europejskiej.

 4. Zwiększymy uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy: wprowadzimy prawo do przeprowadzania niezapowiedzianych kontroli i zwiększymy kary za łamanie praw pracowniczych. W spółkach publicznych wprowadzimy zakaz wypłacania nagród zarządom ukaranym za nieprzestrzeganie prawa pracy.

 5. Osobom pracującym na umowach cywilnoprawnych zagwarantujemy prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych.

  patrz więcej:
  – Stanowisko o wyroku TK ws prawa do zrzeszania się
  – Po stronie pracowników i pracownic zrzeszonych w związkach zawodowych

 6. Będziemy wspierać zwiększanie partycypacji pracowniczej. W przedsiębiorstwach, w których nie ma związków zawodowych, zapewnimy wybieranym przez pracowników reprezentantom załogi te same uprawnienia, które mają zakładowe organizacje związkowe.

  Patrz więcej:
  – Projekt .N zmiany ustawy o związkach zawodowych

 7. Zakażemy darmowych staży. Wprowadzimy minimalne wynagrodzenie godzinowe dla stażystów. Uregulujemy instytucję wolontariatu i ukrócimy nadużywanie jej w celach komercyjnych.

 8. Zmienimy system pomocy dla absolwentów wchodzących na rynek pracy – wprowadzimy finansowane przez budżet półroczne zatrudnienie absolwentów w instytucjach i organizacjach non profit.

 9. Będziemy dążyć do wprowadzenia jawności płac. Tylko tak możemy osiągnąć równą płacę za tę samą pracę, skończyć z dyskryminacją ze względu na płeć lub wiek.

 10. Ustawowo ograniczymy czas handlu w niedziele i święta, również w supermarketach.

2. Sprawiedliwe podatki dla wszystkich
 1. Podniesiemy kwotę wolną od podatku do dwunastokrotności minimum socjalnego.

 2. Wprowadzimy nową progresywną skalę podatkową, według której mniej zarabiający będą płacić niższe, a więcej zarabiający – wyższe podatki niż dziś. Wprowadzimy stawkę podatkową „dla prezesów” – 75% od dochodów powyżej 500 000 złotych rocznie.

 3. Będziemy renegocjować umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z rajami podatkowymi. Wszyscy obywatele Polski prowadzący interesy w Polsce mają obowiązek płacić podatki w kraju. Wprowadzimy zasadę przepadku celowo nieujawnionych dochodów.

 4. Zlikwidujemy przywilej płacenia podatku liniowego, z którego korzystają dziś wyłącznie najlepiej zarabiający przedsiębiorcy. Wszyscy podatnicy powinni płacić podatki według jednej, sprawiedliwej skali. Zmienimy zasady opodatkowania zysków kapitałowych i zysków z wynajmu.

 5. Zniesiemy górną granicę dochodu, od którego odprowadzane są składki emerytalne. Uzależnimy wysokość składek przedsiębiorców od ich dochodów, z zachowaniem minimalnej stawki gwarantującej godziwą emeryturę.

 6. Wprowadzimy progresywny podatek dla firm. Wielkie międzynarodowe korporacje powinny płacić wyższe podatki niż małe, dopiero rozwijające się firmy.

 7. Wprowadzimy dodatkowy podatek dla tych korporacji, które – zamiast inwestować – przetrzymują bezproduktywne nadwyżki kapitałowe na kontach.

 8. Zlikwidujemy przywileje podatkowe firm działających w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przeznaczymy na tworzenie stabilnych miejsc pracy w nowym publicznym przemyśle.

 9. Polska powinna poprzeć wprowadzenie przez Unię Europejską podatku od transakcji kapitałowych. Europa jest w stanie ukrócić spekulacje poprzez opodatkowanie transakcji sektora finansowego.

 10. Wprowadzimy klauzulę przeciw unikaniu opodatkowania, co da państwu realne narzędzie do walki z procederem wyprowadzania z Polski nieopodatkowanych zysków przez międzynarodowe koncerny.

 11. Uporządkujemy i ujednolicimy system interpretacji prawa podatkowego. Będziemy działać na rzecz stabilności prawa podatkowego.

3. PAŃSTWO, KTÓRE BUDUJE MIESZKANIA
 1. Stworzymy państwowy program budowy mieszkań pod wynajem, finansowany bezpośrednio z budżetu centralnego. Skończymy z pośrednim dofinansowywaniem deweloperów i banków z publicznych pieniędzy. Interwencja państwa ureguluje rynek mieszkaniowy, obniży ceny mieszkań i zwiększy ich dostępność.

  Patrz więcej:
  – Stanowisko ws restrukturyzacji kredytów mieszkaniowych
  – Frankowicze

 2. Wprowadzimy zasadę, że każda złotówka pozyskana ze sprzedaży lokali komunalnych musi zostać przeznaczona na remont lub budowę nowych mieszkań komunalnych.

 3. Będziemy wspomagać tworzenie spółdzielni mieszkaniowych poprzez udzielanie im wsparcia finansowego oraz udostępnianie im gruntów należących do skarbu państwa i samorządów.

 4. Wprowadzimy ustawę reprywatyzacyjną, która uniemożliwi przejmowanie roszczeń przez oszustów. Posiadacze roszczeń reprywatyzacyjnych, których nie można zakwestionować, otrzymają odszkodowania w formie pieniężnej, w wysokości nieprzekraczającej 10% wartości gruntu.

 5. Zakażemy eksmisji na bruk i do pomieszczeń nienadających się do zamieszkania.

 6. Zwiększymy dostępność dodatków mieszkaniowych.

4. W SŁUŻBIE ZDROWIU, A NIE ZYSKOM
 1. Zlikwidujemy składkę zdrowotną – służba zdrowia będzie finansowana bezpośrednio z budżetu państwa.

 2. Zatrzymamy komercjalizację opieki zdrowotnej. Zamiast limitów procedur placówki medyczne będą otrzymywały finansowanie na personel i bieżące utrzymanie.

 3. Będziemy przeciwdziałać zagrożeniu braku opieki pielęgniarskiej. Podniesiemy pensje pielęgniarek. Wprowadzimy powszechne normy zatrudnienia, gwarantując zwiększenie liczby personelu medycznego przypadającego na pacjenta.

 4. Zwiększymy dostępność zawodu lekarza poprzez zwiększenie liczby miejsc na specjalizacjach.

  Patrz więcej:
  – Stanowisko ws. poparcia porozumienia rezydentów
  – Świadczenie usług fizjoterapeutycznych

 1. Przywrócimy opiekę pielęgniarską i stomatologiczną oraz obowiązkowe szczepienia w szkołach. Każdą wieś obejmiemy gminną opieką pielęgniarską.

 2. Zapewnimy powszechny dostęp do antykoncepcji. Wprowadzimy refundację środków antykoncepcyjnych i pełną refundację zabiegów in vitro.

  Patrz więcej:
  – Karta Praw Reprodukcyjnych
  Przeciw kryminalizacji zakażeń HIV

 3. Jesteśmy przeciwnikami rozwiązywania problemu przerywania ciąży poprzez represje 
karne. Prawo, które obowiązuje w Polsce, nie działa – bez kłopotu omijają je kobiety zamożne, uderza natomiast w kobiety biedne, znajdujące się w ciężkiej sytuacji życiowej. Niezależnie od różnic, jakie dzielą nas w etycznej ocenie przerywania ciąży, jesteśmy przekonani, że rolą państwa nie jest stawanie w tej sprawie po stronie jednego światopoglądu. Decyzja o macierzyństwie powinna pozostawać w rękach kobiety.

  Patrz więcej:
  – Stanowisko ws. prób zaostrzenia ustawy o przerywaniu ciąży
  Radziwiłł wrogiem kobiet

 4. Zwiększymy kontrolę izb lekarskich nad lekarzami działającymi niezgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną.

 5. Będziemy propagować zdrowy tryb życia Polaków, przeznaczając środki celowe na wspieranie działalności w obszarze aktywności fizycznej. Zobowiążemy organizacje sportowe, współfinansowane ze środków publicznych, do prowadzenia programów aktywizacji sportowej skierowanych do lokalnych społeczności.

 6. Poddamy ściślejszej kontroli rynek suplementów diety i farmaceutyczny, zwłaszcza leków dostępnych bez recepty.

  Patrz więcej:
  – Polityka narkotykowa

 7. Wprowadzimy zasadę, że decyzje o zakupie sprzętu nie będą podejmowane lokalnie, lecz z uwzględnieniem potrzeb całych regionów. Dzięki temu sprzęt medyczny nie będzie stał niewykorzystywany.

5. EDUKACJA I KULTURA, KTÓRE ŁĄCZĄ

EDUKACJA

 1. Powiążemy nakłady na edukację z PKB. Priorytet dla edukacji musi mieć gwarancje w kształcie budżetu państwa.

 2. Wprowadzimy bezpłatne podręczniki w szkołach podstawowych i średnich. Dzieci nie będą musiały nosić do szkoły ciężkich tornistrów – będą mogły przechowywać podręczniki w szkole.

 3. Nauczycielkom i nauczycielom zapewnimy godne pensje i stabilność zatrudnienia – w zgodzie z Kartą Nauczyciela. Zakażemy podpisywania dziewięciomiesięcznych kontraktów nauczycielskich, zostawiających młodych pedagogów bez dochodów w czasie wakacji.

  Patrz więcej:
  – Stanowisko ws. protestu nauczycieli
  – Finansowanie pensji nauczycielskich z budżetu państwa

 4. Zatrzymamy likwidację i prywatyzację szkół. Wykorzystamy niż demograficzny do zmniejszenia liczebności klas. Zwiększymy subwencję oświatową, wesprzemy dodatkowymi funduszami szkoły poza wielkimi miastami.

  Patrz więcej:
  – NIE dla likwidacji gimnazjów
  Stanowisko ws. znisienia obowiązku szkolnego dla 6-latków

 5. Aby wyrównywać szanse edukacyjne, zwiększymy obsadę nauczycielską w szkołach 
osiągających gorsze wyniki. Będziemy dążyć do wprowadzenia na szeroką skalę instytucji asystenta nauczyciela, wspomagającego prowadzenie zajęć.

 6. Wszystkie zajęcia z dziećmi powinny być prowadzone według programu i przez kadrę z 
uprawnieniami pedagogicznymi. Wprowadzimy obowiązkową i prowadzoną według jednolitego programu edukację seksualną. Przeniesiemy ciężar finansowania nauki religii na związki wyznaniowe.

 7. Zmienimy programy nauczania tak, aby spełniały rolę wszechstronnego i obywatelskiego wychowania, a nie były dyktowane przez nacisk kolejnych testów standaryzowanych.

 8. Wprowadzimy zakaz dotowania prywatnych szkół z budżetu państwa.

NAUKA

Patrz więcej:
– 9 tez dla nauki

 1. Upowszechnimy wsparcie socjalne dla studentów. Podniesiemy minimalny dochód uprawniający do stypendium do poziomu 100% minimum socjalnego. Zwiększymy wsparcie dla osób pochodzących spoza dużych miast, w tym dostępność akademików. Stołówki w budynkach uczelni muszą być prowadzone na zasadach non profit.

  Patrz więcej:
  – Poparcie apelu KKHP o demokratyzację wyborów na uczelnich
  – Stanowisko na 100 dni Gowina

 2. Zmniejszymy rolę systemu grantowego w finansowaniu nauki. Wprowadzimy zasadę pełnej jawności przebiegu konkursów na nowe stanowiska na uczelniach i w instytucjach kultury.

KULTURA

Patrz więcej:
Deklaracja Razem dla Kultury
Stanowisko ws. rozdziału pieniędzy na ochronę i opiekę nad zabytkami w budżecie państwa

 1. Skierujemy środki finansowe na lokalne inicjatywy i edukację kulturalną. Od instytucji kulturalnych z dużych miast będziemy wymagać wspierania działań kulturalnych poza ich siedzibą.

 2. Przywrócimy edukacyjny i kulturotwórczy charakter telewizji publicznej. Zlikwidujemy reklamy w TVP. Zamiast abonamentu wprowadzimy system finansowania telewizji publicznej z udziału w dochodach z reklam emitowanych przez telewizje prywatne.

Patrz więcej:
Stanowisko ws. obywatelskiego paktu na rzecz mediów publicznych

6. KONIEC PODZIAŁU NA POLSKĘ A I B
 1. Przeniesiemy część urzędów centralnych poza stolicę. Równomierne rozmieszczenie urzędów wspomoże rozwój biedniejszych regionów, a rządzącym będzie łatwiej dostrzec, że Polska nie kończy się na Warszawie.

 2. Państwo przestanie się wycofywać z obszarów wiejskich. Sąd, szpital i szkoła średnia powinny znajdować się w zasięgu szybkiego dojazdu z każdej miejscowości.

 3. Odtworzymy stopniowo sieć lokalnych połączeń kolejowych i autobusowych. Zamiast wydawać pieniądze na pokazowe projekty, takie jak Pendolino, skoncentrujemy inwestycje na przewozach lokalnych.

 4. Powstrzymamy likwidację szkolnych i lokalnych bibliotek i wprowadzimy krajowy program budowy centrów kulturalno-społecznych poza dużymi miastami.

 5. Zwiększymy liczbę pracowników socjalnych na terenach dotkniętych strukturalnym bezrobociem i ubóstwem.

 6. Wprowadzimy obowiązek stworzenia w każdej gminie punktu bezpłatnych porad prawnych.

  Patrz więcej:
  Stanowisko ws. bezpłatnej pomocy prawnej

7. INNA POLITYKA JEST MOŻLIWA
 1. Ograniczymy wynagrodzenia poselskie do trzykrotności płacy minimalnej. Powiązanie wynagrodzenia parlamentarzysty z płacą minimalną pomoże posłom pamiętać, jak wyglądają realia życia przeciętnych Polaków.

 2. Zlikwidujemy obecny system finansowania partii politycznych. Partie będą otrzymywać fundusze celowe na wynajem biur, zatrudnienie niewielkiej liczby pracowników, publikację materiałów informacyjnych i wyborczych oraz ekspertyzy programowe. Zakażemy płatnych billboardów i komercyjnych spotów.

  Patrz więcej:
  Stanowisko ws projektów N. finansowania partii i ciszy wyborczej

 3. Chcemy demokratyzacji procesu wyborczego. Wprowadzimy system Pojedynczego Głosu Przechodniego (tzw. STV), w którym obywatele głosują na osoby, a jednocześnie zapewniona jest reprezentacja mniejszości.

  Patrz więcej:
  Stanowisko ws jednomandatowych okręgów wyborczych (JOWów) w wyborach do Sejmu

 4. Wprowadzimy zasadę, że wniosek o referendum podpisany przez 500 tysięcy obywateli nie może zostać zignorowany przez Parlament.

 5. Wprowadzimy maksymalnie dwie kadencje dla prezydentów oraz burmistrzów miast. Zasadą tą obejmiemy także parlamentarzystów.

8. PAŃSTWO NAPRAWDĘ OPIEKUŃCZE
 1. Zniesiemy kryterium uprawniające do pobierania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Przeniesiemy obowiązek ścigania osób uchylających się od płacenia alimentów na państwo.

  Patrz więcej:
  Stanowisko przeciwko przemocy wobec kobiet
  Stanowisko ws. alimentów
  Stanowisko ws przeciwdziałania zagrożeniu przestępczością na tle seksualnym

 2. Podniesiemy znacząco kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z zasiłków rodzinnych. Zagwarantujemy ustawowo, że nie może być ono niższe od minimum egzystencji.

 3. Wybudujemy w każdej gminie dzienny dom opieki dla osób starszych i zależnych finansowany z budżetu państwa. Ośrodki Pomocy Społecznej będą zatrudniać opiekunów osób zależnych. Każdy opiekujący się stale osobą zależną powinien mieć prawo do urlopu wypoczynkowego, chorobowego oraz emerytury.

 4. Uprościmy procedurę uzyskiwania zasiłku dla bezrobotnych. Przywrócimy zasiłki dla absolwentów. Młodzi ludzie mają prawo do bezpieczeństwa ekonomicznego podczas poszukiwania pierwszej pracy.

 5. Zapewnimy miejsca w przedszkolach i żłobkach dla wszystkich dzieci, które tego potrzebują. W wybranych placówkach zapewnimy opiekę popołudniową i weekendową.

 6. Zlikwidujemy ulgę podatkową na dzieci i wprowadzimy na jej miejsce powszechny zasiłek wychowawczy. Równa pomoc powinna trafiać do wszystkich dzieci.

  Patrz więcej:
  Stanowisko ws. programu Rodzina 500+

 7. Wprowadzimy równouprawnienie rodzin niezależnie od płci partnerów – zapewnimy prawo do dziedziczenia, zasądzanie alimentów, a także współdzielenie opieki nad dziećmi po rozpadzie związku.

 8. Wprowadzimy jednolity, 480-dniowy urlop rodzicielski, dzielony po równo pomiędzy rodziców.

  Patrz więcej:
  Stanowisko ws. sprawiedliwego traktowania pracujących matek 

 9. Będziemy konsekwentnie realizować postanowienia Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością, dążąc do likwidacji barier wykluczających osoby z niepełnosprawnością z życia społecznego i rynku pracy.

  Patrz więcej:
  Stanowisko ws. opiekunów osób niesamodzielnych
  – Stanowisko ws. niesprawiedliwego traktowania opiekunek i opiekunow dorosłych osób z niepełnosprawnościami
  – Stanowisko ws kształcenia osób z niepełnosprawnościami w szkołach artystycznych

 10. Będziemy dążyć do wprowadzenia równej dla wszystkich emerytury obywatelskiej w wysokości wystarczającej na utrzymanie, finansowanej bezpośrednio z progresywnych podatków.

9. AKTYWNE PAŃSTWO, NOWY PRZEMYSŁ
 1. Stworzymy nowe miejsca pracy w przemyśle. Uruchomimy w oparciu o Bank Gospodarstwa Krajowego państwowy fundusz celowy inwestujący w budowę nowego przemysłu i wdrażanie technologii rozwijanych na polskich uczelniach.

 2. Zamiast rozdawać pieniądze prywatnym firmom, stworzymy państwowe i samorządowe fundusze zalążkowe, inwestujące w przedsięwzięcia w zamian za udział państwa w przyszłych zyskach.

 3. Wprowadzimy zasadę, że warunkiem uzyskania środków publicznych przez firmy będzie przestrzeganie praw pracowniczych i zapewnianie dobrych warunków pracy.

 4. Wprowadzimy priorytet dla spółdzielczości. Przeniesiemy środki z dotacji służących 
tworzeniu nieefektywnych mikrofirm na pomoc w organizowaniu spółdzielni. Państwo będzie wspierać budowanie sieci współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej.

 5. Zawetujemy podpisanie TTIP – niekorzystnego porozumienia handlowego miedzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, które stworzy groźne przywileje dla korporacji, utrudni rozwój polskiego przemysłu i zagrozi demokracji.

  Patrz więcej:
  Stanowisko ws. TTIP

 6. Wprowadzimy długofalowy plan transformacji energetycznej uwzględniający interesy osób obecnie pracujących w górnictwie, potrzeby energetyczne kraju oraz ochronę środowiska naturalnego.

  Patrz więcej:
  Stanowisko ws. solidarnej transformacji energetycznej w Polsce i na świecie
  – Stanowisko ws. globalnego ocieplenia i konieczności transformacji energetycznej


Program wyborczy 2015 rozszerza i doprecyzowuje treść deklaracji programowej. Ta ostatnia zachowuje nadrzędny charakter.