DEKLARACJA PROGRAMOWA

PREAMBUŁA

Założyliśmy RAZEM, bo mamy dość.

Mamy dość śmieciowej pracy i kredytów na 30 lat. Mamy dość przywilejów podatkowych dla wielkich korporacji i banków. Mamy dość kasty polityków, którzy nie wiedzą jak żyją zwykli ludzie. Mamy dość ignorowania kryzysu klimatycznego, który już dziś zbiera na świecie śmiertelne żniwo. Mamy dość przedkładania pogoni za wzrostem gospodarczym nad ludzką godność i przyszłość planety.

Razem to Polska, która wygląda inaczej. Prawo może stać po stronie pracowników. Państwo może zapewniać tanie mieszkania czynszowe, bezpłatne żłobki i solidną opiekę lekarską. Da się zagwarantować stabilne warunki pracy i godne płace. Można systemowo chronić środowisko, powstrzymać zmiany klimatu i dokonać sprawiedliwej transformacji gospodarki. Można spełnić potrzeby ludzi i zmieścić się w granicach wspólnej planety.

 1. Ustanowimy wysokość płacy minimalnej na umowie o pracę na poziomie ⅔ przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.
 2. Wprowadzimy obowiązkowe umowy o pracę przy realizacji zamówień publicznych, o ile umowa cywilnoprawna nie wynika ze specyfiki konkretnego zamówienia publicznego. Skończymy z zatrudnianiem przez instytucje publiczne na śmieciówkach.
 3. Wraz z postępem automatyzacji będzie można pracować coraz krócej. Wprowadzimy 35-godzinny tydzień pracy. Zapewnimy wszystkim zatrudnionym co najmniej 35 dni płatnego urlopu wypoczynkowego, a po przepracowaniu 20 lat prawo do rocznego płatnego urlopu, niezależnie od formy zatrudnienia. Zlikwidujemy 12-miesięczny okres rozliczeniowy, dzięki któremu firmy unikają dziś płacenia za nadgodziny. Będziemy dążyć do ujednolicenia czasu pracy w całej Unii Europejskiej.
 4. Nadamy Państwowej Inspekcji Pracy uprawnienia do zmiany formy zatrudnienia osoby na umowę o pracę, jeżeli stwierdzony zostanie stosunek pracy. Zwiększymy kary za łamanie praw pracowniczych. W spółkach publicznych wprowadzimy zakaz wypłacania nagród zarządom ukaranym za nieprzestrzeganie prawa pracy.
 5. Ułatwimy zrzeszanie się w związkach zawodowych. Wprowadzimy realne i dotkliwe kary dla osób utrudniających działalność związkową. Skrócimy drogę proceduralną do strajku. Wprowadzimy możliwość przystąpienia do strajku solidarnościowego.
 6. Będziemy wspierać zwiększanie partycypacji i własności pracowniczej. W przedsiębiorstwach, w których nie ma związków zawodowych, zapewnimy wybieranym przez pracowników reprezentantom załogi te same uprawnienia, które mają zakładowe organizacje związkowe. Wprowadzimy wymóg, że w każdej radzie nadzorczej powinna być co najmniej 20% reprezentacja pracownicza, wybierana demokratycznie. Umożliwimy udział związków zawodowych i załóg w decydowaniu o stanowiskach kierowniczych Praca jest istotną częścią tożsamości i mamy prawo do współdecydowania o jej warunkach i czerpania korzyści z jej owoców.
 7. Zakażemy darmowych staży. Wprowadzimy minimalne wynagrodzenie godzinowe dla stażystów. Uregulujemy instytucję wolontariatu i ukrócimy nadużywanie jej w celach komercyjnych.
 8. Zmienimy system pomocy dla absolwentów wchodzących na rynek pracy – wprowadzimy finansowane przez budżet półroczne zatrudnienie absolwentów w instytucjach i organizacjach non profit. 
 9. Wprowadzimy jawność płac. Tylko tak możemy osiągnąć równą płacę za tę samą pracę, skończyć z dyskryminacją ze względu na płeć lub wiek.
 10. Wprowadzimy do kodeksu pracy zapis, że każdemu pracownikowi i każdej pracownicy, niezależnie od branży w jakiej pracuje, należy się wolna niedziela co najmniej raz na dwa tygodnie. Wprowadzimy stawkę za pracę w niedziele wynoszącą 250% stawki podstawowej.
 11. Sprawimy, że wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy ze względu na zwolnienie lekarskie i zasiłek chorobowy będzie wynosić 100% płacy zasadniczej wraz z premiami i dodatkami. Osoby chore nie powinny finansowo odczuwać swojej nieobecności w pracy.
 12. Skończymy z niestabilnością zatrudnienia. Podpisanie drugiej umowy na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z podpisaniem umowy na czas nieokreślony, a nieprzedłużenie umowy będzie musiało być uzasadnione przez zatrudniającego.
 13. Uruchomimy program gwarancji zatrudnienia. Dążenie do pełnego, produktywnego zatrudnienia jest – zgodnie z art. 65 ust. 5 Konstytucji RP – obowiązkiem władz publicznych. Tworzone w ten sposób miejsca pracy będą odpowiadać na potrzeby lokalnych społeczności. 
 14. Uregulujemy świadczenie pracy w formie zdalnej w sposób korzystny dla pracownic i pracowników. Umożliwimy pracę zdalną także na uzasadniony wniosek osoby zatrudnionej oraz – w usprawiedliwionych przypadkach – odmowę świadczenia pracy w tej formie. Zapewnimy zwrot kosztów poniesionych przez pracownika w związku ze zdalnym świadczeniem pracy, wprowadzimy obowiązek po stronie pracodawcy stworzenia warunków pracy w formie zdalnej, zgodnych z zasadami BHP. Uniemożliwimy dyskryminację płacową pracowników zdalnych i  różnicowanie wynagrodzenia w zależności od miejsca świadczenia pracy.
 1. Zgodnie z rekomendacjami Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu do 2030 roku obniżymy emisje dwutlenku węgla o co najmniej połowę, a nie później niż w 2050 roku Polska osiągnie neutralność węglową. W miejsce paliw kopalnych docelowo wprowadzimy miks energetyczny oparty na energii ze źródeł odnawialnych oraz energii jądrowej. Priorytetowo potraktujemy badania nad nowymi technologiami w energetyce oraz dostosowanie systemu energetycznego.
 2. Dokonamy sprawiedliwej i solidarnej transformacji, która zapewni realizację celów środowiskowych i jednocześnie będzie służyła zmniejszaniu, a nie powiększaniu nierówności ekonomicznych. Przeprowadzimy ją z uwzględnieniem interesów osób obecnie pracujących w górnictwie, energetyce i branżach szczególnie od nich zależnych, gwarantując im zatrudnienie w nowoczesnym przemyśle bez obniżek płac. System ceł węglowych oraz preferowanie lokalnej produkcji zapewni konkurencyjność polskiego przemysłu i utrudni wyciekanie emisji za granicę.
 3. Będziemy działać na arenie międzynarodowej na rzecz powstrzymania zmian klimatu i degradacji ekosystemów. Opowiadamy się za utworzeniem mechanizmów egzekwowania postanowień Porozumienia paryskiego. Wesprzemy projekty światowych obszarów ochrony przyrody, uwzględniające prawa ludności rdzennej, z finansowaniem przez społeczność międzynarodową. Mając na uwadze, że zielona transformacja powinna być solidarna także na poziomie globalnym, przeznaczymy więcej środków na pomoc rozwojową.
 4. Wyeliminujemy smog i nadamy priorytet ciepłu systemowemu. Wdrożymy powszechne i finansowane publicznie bezpłatne programy rozwoju ciepłownictwa, docieplania budynków mieszkalnych oraz rozwoju transportu zbiorowego. Zlikwidujemy monopole prywatnych sieci ciepłowniczych. Zarządzanie i rozbudowa sieci ciepłowniczych nie może kierować się wyłącznie zyskiem.
 5. Będziemy chronić przyrodę systemowo, czyniąc ochronę korzystną dla lokalnych społeczności. Znacznie zwiększymy obszar Polski objęty skutecznymi formami ochrony. Założymy nowe i powiększymy istniejące parki narodowe, dofinansujemy instytucje ochrony przyrody. Konsekwentne planowanie przestrzenne posłuży budowie spójnej sieci obszarów chronionych. Rozdzielimy funkcje gospodarcze, społeczne i ochronne w zarządzaniu lasami.
 6. Dostosujemy zasady łowiectwa do celów ochrony przyrody i zadbamy o odpowiedni poziom rekompensat za szkody rolnicze ze strony zwierząt. Zadbamy o humanitarne traktowanie zwierząt hodowlanych i domowych.
 7. Zmodernizujemy rolnictwo, by zapewniało Polsce bezpieczeństwo żywnościowe przy minimalnym wpływie na środowisko, oraz służyło zdrowym lokalnym wspólnotom. Stopniowo zmniejszymy zależność rolnictwa od pestycydów i nawozów sztucznych, pilnie eliminując związki najbardziej szkodliwe dla człowieka i środowiska i powstrzymując trend wymierania owadów. Zamówienia instytucji publicznych, dostępne lokalne targi, skupy, spółdzielnie i rozwiązania podatkowe zapewnią rolnikom zbyt poprzez lokalną konsumpcję żywności.
 8. Wdrożymy kompleksowe programy adaptacji do zmian klimatu i ekstremalnych zjawisk pogodowych. Zdrowe, bezpieczne i produktywne życie dla wszystkich wymaga adaptacji do suszy w rolnictwie, zwiększenia naturalnej retencji, renaturyzacji rzek, ochrony źródlisk i górskich zboczy dla powstrzymywania powodzi błyskawicznych i wielkoskalowych oraz przygotowania miast na fale upałów i susze.
 9. Zrównoważona mobilność będzie dostępna dla każdego. Rozwiązania o najmniejszym koszcie społecznym – planowanie przestrzenne nie wymuszające niepotrzebnych podróży, bezpieczeństwo pieszych, transport rowerowy i kolejowy będą miały priorytet w transformacji transportu.
 1. Wprowadzimy sprawiedliwą i progresywną skalę podatkową. Uczciwie pracujący ludzie będą wreszcie płacić mniejsze podatki niż milionerzy żyjący z cudzej pracy.
 2. Będziemy renegocjować umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z rajami podatkowymi. Wszyscy obywatele Polski prowadzący interesy w Polsce mają obowiązek płacić podatki w kraju. Wprowadzimy zasadę przepadku celowo nieujawnionych dochodów.
 3. Zlikwidujemy przywilej płacenia podatku liniowego, z którego korzystają dziś wyłącznie najlepiej zarabiający przedsiębiorcy. Wszyscy podatnicy powinni płacić podatki według jednej, sprawiedliwej skali. Zmienimy zasady opodatkowania zysków kapitałowych i zysków z wynajmu.
 4. Zniesiemy górną granicę dochodu, od którego odprowadzane są składki emerytalne. Uzależnimy wysokość składek przedsiębiorców od ich dochodów, odciążając małe firmy i mikroprzedsiębiorstwa.
 5. Wprowadzimy progresywny podatek dla firm. Wielkie międzynarodowe korporacje powinny płacić wyższe podatki niż małe, dopiero rozwijające się firmy.
 6. Wprowadzimy dodatkowy podatek dla tych korporacji, które – zamiast inwestować – przetrzymują bezproduktywne nadwyżki kapitałowe na kontach.
 7. Zlikwidujemy przywileje podatkowe firm działających w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przeznaczymy na tworzenie stabilnych miejsc pracy w nowym publicznym przemyśle.
 8. Polska powinna poprzeć wprowadzenie przez Unię Europejską podatku od transakcji kapitałowych. Europa jest w stanie ukrócić spekulacje poprzez opodatkowanie transakcji sektora finansowego.
 9. Uporządkujemy i ujednolicimy system interpretacji prawa podatkowego. Będziemy działać na rzecz stabilności prawa podatkowego.
 10. Zniesiemy przywileje podatkowe kościołów i związków wyznaniowych. Państwo nie może traktować związków wyznaniowych w sposób wyróżniający je spośród innych organizacji pozarządowych.
 1. Stworzymy państwowy program budowy mieszkań pod wynajem, finansowany bezpośrednio z budżetu centralnego. Skończymy z pośrednim dofinansowywaniem deweloperów i banków z publicznych pieniędzy. Interwencja państwa ureguluje rynek mieszkaniowy, obniży ceny mieszkań i zwiększy ich dostępność.
 2. Zakończymy zmniejszanie liczby mieszkań w istniejącym zasobie komunalnym oraz ich sprzedaż z wysoką bonifikatą. Dofinansujemy remonty i modernizację zasobu komunalnego z budżetu centralnego. Zapewnimy lokatorom większy wpływ na zarządzanie nieruchomościami. 
 3. Będziemy wspomagać tworzenie spółdzielni mieszkaniowych poprzez udzielanie im wsparcia finansowego oraz udostępnianie im gruntów należących do skarbu państwa i samorządów. Umożliwimy realny wpływ mieszkańców na wielkie spółdzielnie mieszkaniowe poprzez ich podział na mniejsze organizacje. Wprowadzimy limit kadencji dla władz spółdzielni.
 4. Wygasimy roszczenia reprywatyzacyjne; tym samym skończymy z wyrzucaniem ludzi na bruk przez oszustów.
 5. Zakażemy eksmisji na bruk i do pomieszczeń nienadających się do zamieszkania.
 6. Zwiększymy dostępność dodatków mieszkaniowych.
 7. Uporządkujemy rynek najmu i uregulujemy ceny najmu. Skończymy ze sztucznym zawyżaniem cen przez najem krótkoterminowy. Wprowadzimy większą kontrolę państwa nad rynkiem wynajmu nieruchomości, tak, by każdego było stać na wynajęcie mieszkania na uczciwych warunkach na tak długo, jak potrzebuje. Zablokujemy ekspansję dużych funduszy mieszkaniowych, których działania zmniejszają dostępność i podwyższają ceny najmu.
 8. Wprowadzimy nowe zasady ochrony przestrzeni publicznej, terenów zieleni oraz ładu przestrzennego. W rozwoju miast i terenów wiejskich na pierwszym miejscu będzie stało dobro wspólnoty, ład przestrzenny oraz tereny zieleni. Dość samowoli deweloperów, grodzenia osiedli, szpecenia miast reklamami wielkoformatowymi i betonowania parków i skwerów.
 9. Zobowiążemy deweloperów sektora mieszkaniowego do budowy w całości lub części obiektów infrastruktury społecznej (szkół, przedszkoli, parków, bibliotek i świetlic).
 10. Powstające budynki muszą mieć minimalny ślad środowiskowy – być pasywne energetycznie i powstawać w oparciu o przyjazne dla środowiska materiały budowlane. Zapewnimy kompleksową termomodernizację istniejących budynków, przystosowując je również do zmieniających się warunków klimatycznych. Będziemy wspierać rozwój technologii niskoemisyjnych materiałów budowlanych.
 11. Wprowadzimy przepisy uniemożliwiające budowę budynków mieszkalnych z lokalami o powierzchni mniejszej niż 25 m kw. nazywanych mikroapartamentami.
 12. Zobowiążemy deweloperów do przekazywania do publicznego zasobu mieszkań na wynajem części wybudowanych przez siebie mieszkań.
 13. Dążąc do równomiernego rozwoju infrastruktury społecznej oraz ograniczenia spekulacji wprowadzimy progresywny podatek od wartości nieruchomości. Podatek od pierwszej posiadanej nieruchomości pozostanie bez zmian.
 1. Podniesiemy nakłady na ochronę zdrowia, by zapewnić bezpłatne, dostępne i nowoczesne leczenie dla wszystkich.
 2. Zatrzymamy komercjalizację opieki zdrowotnej. Zamiast limitów procedur placówki medyczne będą otrzymywały finansowanie na personel i bieżące utrzymanie.
 3. Będziemy przeciwdziałać zagrożeniu braku opieki medycznej. Podniesiemy pensje pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, fizjoterapeutów i innych osób wykonujących zawody medyczne. Zadbamy o godne warunki pracy w opiece zdrowotnej, w szczególności o przestrzeganie norm dotyczących liczby personelu medycznego przypadającego na pacjenta.
 4. Zwiększymy dostępność zawodu lekarza poprzez zwiększenie liczby miejsc na specjalizacjach.
 5. Przywrócimy opiekę pielęgniarską i stomatologiczną oraz obowiązkowe szczepienia w szkołach. Każdą wieś obejmiemy gminną opieką pielęgniarską.
 6. Zdrowie psychiczne jest równie istotne co fizyczne. Dostęp do leczenia nie będzie podyktowany zasobnością portfela czy miejscem zamieszkania. W pierwszej kolejności wzmocnimy psychiatrię dzieci i młodzieży.
 7. Zapewnimy powszechny dostęp do antykoncepcji. Wprowadzimy refundację środków antykoncepcyjnych i pełną refundację zabiegów in vitro.
 8. Decyzja o urodzeniu dziecka powinna należeć tylko do osoby ciężarnej. Popieramy dopuszczalność aborcji na żądanie ciężarnej, do co najmniej 12 tygodnia ciąży. Wprowadzimy dostęp do bezpłatnych, legalnych zabiegów przerywania ciąży bez zasłaniania się klauzulą sumienia.
 9. Będziemy działać na rzecz medycyny opartej na nauce. Zwiększymy kontrolę izb zawodowych nad medykami działającymi niezgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną. Wprowadzimy przepisy zakazujące promocji postaw antyszczepionkowych i niebezpiecznych terapii nieznajdujących oparcia w dowodach naukowych.
 10. Będziemy propagować zdrowy tryb życia Polaków, przeznaczając środki celowe na wspieranie działalności w obszarze aktywności fizycznej. Zobowiążemy organizacje sportowe, współfinansowane ze środków publicznych, do prowadzenia programów aktywizacji sportowej skierowanych do lokalnych społeczności.
 11. Poddamy ściślejszej kontroli rynek suplementów diety i farmaceutyczny, zwłaszcza leków dostępnych bez recepty.
 12. Wprowadzimy zasadę, że decyzje o zakupie sprzętu nie będą podejmowane lokalnie, lecz z uwzględnieniem potrzeb całych regionów. Dzięki temu sprzęt medyczny nie będzie stał niewykorzystywany.
 13. Zmienimy prawo narkotykowe, by marihuana była legalna. Odejdziemy od karania za zażywanie substancji psychoaktywnych. Zaoszczędzone na tym pieniądze przeznaczymy na finansowanie terapii uzależnień.
 1. Wprowadzimy równouprawnienie rodzin niezależnie od płci i tożsamości płciowej partnerów – zapewnimy prawo do dziedziczenia, zasądzanie alimentów, a także współdzielenie opieki nad dziećmi po rozpadzie związku.
 2. Wprowadzimy kompleksowe ustawodawstwo antydyskryminacyjne, które zapewni pełną i skuteczną ochronę przed dyskryminacją w takich sferach jak dostęp do dóbr i usług,  edukacja, ochrona zdrowia czy zabezpieczenie społeczne.
 3. Ułatwimy prawną procedurę uzgodnienia płci, a wszelkie procedury medyczne w tym zakresie będą bezpłatne. Prawna korekta płci nie będzie wymagać medycznej korekty płci.
 4. Wprowadzimy do Kodeksu karnego przestępstwa związane z nienawiścią na tle orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej.
 5. Wprowadzimy do systemu kształcenia na wszystkich jego poziomach rzetelną edukację antydyskryminacyjną i antyprzemocową. Edukację antydyskryminacyjną, opartą na programie szkoleń, wprowadzimy także w instytucjach publicznych.
 6. Uznamy prawnie istnienie osób niebinarnych. Umożliwimy oznaczenie w dokumentach płci innej niż męska lub żeńska.
 7. Zakażemy tzw. “terapii konwersyjnych” i innych szkodliwych, pseudonaukowych praktyk.

EDUKACJA

 1. Fundamentem zmian w edukacji musi być dialog społeczny. Wprowadzimy obowiązek konsultowania wszystkich reform z osobami uczącymi się, środowiskami nauczycielskimi i eksperckimi oraz rodzicami.
 2. Zwiększymy nakłady na edukację do 6% PKB i zapewnimy oświacie priorytet przy tworzeniu przyszłych budżetów państwa.
 3. Nauczycielkom, nauczycielom i osobom uczącym zapewnimy godne pensje powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce krajowej i stabilność zatrudnienia. Karta Nauczyciela i prawo pracy będą stosowane wobec wszystkich pracujących w zawodzie, w każdym typie placówek. Skończymy z darmową ponadplanową pracą nauczycielską, wprowadzając obowiązek wynagradzania wszelkiej dodatkowej pracy oraz ograniczając jej wymiar.
 4. Osoby pracujące w obsłudze i administracji są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół i zasługują na godne traktowanie. Zagwarantujemy im dobre warunki zatrudnienia i zwiększymy ich pensje.
 5. Zagwarantujemy wszystkim równy i łatwy dostęp do edukacji. Zmienimy sposób finansowania edukacji tak, by nie wymuszał zamykania mniejszych szkół. Zapewnimy odpowiednią gęstość placówek edukacyjnych i będziemy przeciwdziałać zjawisku wykluczenia komunikacyjnego.
 6. Zatrzymamy prywatyzację szkół i wprowadzimy zakaz dotowania prywatnych szkół z budżetu państwa.
 7. Wraz z gronem eksperckim opracujemy nowoczesny program nauczania oparty o najnowsze metody dydaktyczne i wychowawcze. Program ten będzie odpowiadał aktualnym potrzebom osób uczących się oraz zapewni im możliwość jak największego rozwoju osobistego. 
 8. Szkoła musi być świecka, neutralna światopoglądowo i gwarantować poszanowanie poglądów i przekonań każdej osoby uczącej się, o ile nie są one powodem do wyrządzania innym krzywdy. Usuniemy lekcje religii z programu edukacji i zakażemy wszelkich form promowania religii w szkołach między innymi kończąc z użyciem symboli religijnych jako wyposażenia sali czy przeprowadzaniem lub promowaniem uczestnictwa w uroczystościach o charakterze religijnym w placówkach edukacyjnych.
 9. Przygotujemy osoby uczące się do wyzwań współczesnego świata. W miejsce lekcji wychowania do życia w rodzinie wprowadzimy obszerny program edukacji seksualnej prowadzony przez wykwalifikowany personel. Wprowadzimy obowiązek przeprowadzania zajęć edukacji klimatycznej, nauki o prawach pracowniczych i wychowania obywatelskiego. Wprowadzimy powszechne zajęcia ze zdrowia publicznego, które obejmować będą między innymi kwestie związane z profilaktyką uzależnień.
 10. Wprowadzimy ustawowo maksymalnie 20 osobowe klasy i zmniejszymy ich liczbę w szkołach tak, by odpowiadała możliwościom placówki i gwarantowała odpowiednie warunki do nauki.
 11. We współpracy z gronem eksperckim przystosujemy szkoły do indywidualnych potrzeb każdej osoby uczącej się. Zapewnimy dostęp do realnej opieki psychologicznej i pedagogicznej w każdej placówce oraz wprowadzimy obowiązkowe szkolenia antydyskryminacyjne i antyprzemocowe dla wszystkich zatrudnionych w szkołach.
 12. Wprowadzimy bezpłatny i równy dostęp do wszystkich wysokiej jakości podręczników, materiałów i narzędzi do nauki, w tym nauki zawodu, na każdym etapie nauczania. Zagwarantujemy bezpłatne pełnowartościowe posiłki wraz z odpowiednimi warunkami do ich spożycia w każdej placówce oświatowej.

NAUKA

 1. Upowszechnimy wsparcie socjalne dla studentów. Podniesiemy minimalny dochód uprawniający do stypendium do poziomu 100% minimum socjalnego. Zwiększymy wsparcie dla osób pochodzących spoza dużych miast, w tym dostępność akademików. Stołówki w budynkach uczelni muszą być prowadzone na zasadach non profit.
 2. Zmniejszymy rolę systemu grantowego w finansowaniu nauki. Wprowadzimy zasadę pełnej jawności przebiegu konkursów na nowe stanowiska na uczelniach i w instytucjach kultury.

KULTURA

 1. Skierujemy środki finansowe na lokalne inicjatywy i edukację kulturalną. Od instytucji kulturalnych z dużych miast będziemy wymagać wspierania działań kulturalnych poza ich siedzibą.
 2. Przywrócimy edukacyjny i kulturotwórczy charakter telewizji publicznej. Zlikwidujemy reklamy w TVP. Zamiast abonamentu wprowadzimy system finansowania telewizji publicznej z udziału w dochodach z reklam emitowanych przez telewizje prywatne.
 1. Przeniesiemy część urzędów centralnych poza stolicę. Równomierne rozmieszczenie urzędów wspomoże rozwój biedniejszych regionów, a rządzącym będzie łatwiej dostrzec, że Polska nie kończy się na Warszawie.
 2. Państwo przestanie się wycofywać z obszarów wiejskich. Sąd, szpital i szkoła średnia powinny znajdować się w zasięgu szybkiego dojazdu z każdej miejscowości.
 3. Odtworzymy stopniowo sieć lokalnych połączeń kolejowych i autobusowych. Zamiast wydawać pieniądze na pokazowe projekty, takie jak Pendolino, skoncentrujemy inwestycje na przewozach lokalnych.
 4. Powstrzymamy likwidację szkolnych i lokalnych bibliotek i wprowadzimy krajowy program budowy centrów kulturalno-społecznych poza dużymi miastami.
 5. Zwiększymy liczbę pracowników socjalnych na terenach dotkniętych strukturalnym bezrobociem i ubóstwem.
 6. Wprowadzimy obowiązek stworzenia w każdej gminie punktu bezpłatnych porad prawnych.
 1. Ograniczymy wynagrodzenia poselskie do trzykrotności płacy minimalnej. Powiązanie wynagrodzenia parlamentarzysty z płacą minimalną pomoże posłom pamiętać, jak wyglądają realia życia przeciętnych Polaków.
 2. Zlikwidujemy obecny system finansowania partii politycznych. Partie będą otrzymywać fundusze celowe na wynajem biur, zatrudnienie niewielkiej liczby pracowników, publikację materiałów informacyjnych i wyborczych oraz ekspertyzy programowe. Zakażemy płatnych billboardów i komercyjnych spotów.
 3. Chcemy demokratyzacji procesu wyborczego. Wprowadzimy system Pojedynczego Głosu Przechodniego (tzw. STV), w którym obywatele głosują na osoby, a jednocześnie zapewniona jest reprezentacja mniejszości.
 4. Wprowadzimy zasadę, że wniosek o referendum podpisany przez 500 tysięcy obywateli nie może zostać zignorowany przez Parlament.
 5. Wprowadzimy maksymalnie dwie kadencje dla parlamentarzystów.
 1. Zniesiemy kryterium uprawniające do pobierania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Przeniesiemy obowiązek ścigania osób uchylających się od płacenia alimentów na państwo.
 2. Podniesiemy znacząco kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z zasiłków rodzinnych. Zagwarantujemy ustawowo, że nie może być ono niższe od minimum egzystencji.
 3. Wybudujemy w każdej gminie dzienny dom opieki dla osób starszych i zależnych finansowany z budżetu państwa. Ośrodki Pomocy Społecznej będą zatrudniać opiekunów osób zależnych. Każdy opiekujący się stale osobą zależną powinien mieć prawo do urlopu wypoczynkowego, chorobowego oraz emerytury.
 4. Uprościmy procedurę uzyskiwania zasiłku dla bezrobotnych. Przywrócimy zasiłki dla absolwentów. Młodzi ludzie mają prawo do bezpieczeństwa ekonomicznego podczas poszukiwania pierwszej pracy.
 5. Zapewnimy miejsca w przedszkolach i żłobkach dla wszystkich dzieci, które tego potrzebują. W wybranych placówkach zapewnimy opiekę popołudniową i weekendową.
 6. Wprowadzimy powszechne świadczenie wychowawcze waloryzowane co roku. Równa pomoc powinna trafiać do wszystkich dzieci.
 7. Wprowadzimy jednolity, 480-dniowy urlop rodzicielski, dzielony po równo pomiędzy rodziców.
 8. Będziemy konsekwentnie realizować postanowienia Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością, dążąc do likwidacji barier wykluczających osoby z niepełnosprawnością z życia społecznego i rynku pracy.
 9. Będziemy dążyć do wprowadzenia równej dla wszystkich emerytury obywatelskiej w wysokości wystarczającej na utrzymanie, finansowanej bezpośrednio z progresywnych podatków.
 1. Wprowadzimy racjonalną politykę narkotykową opartą na wsparciu w wychodzeniu z uzależnienia zamiast wsadzania do więzień i stygmatyzacji społecznej. Obejmiemy amnestią osoby skazane za posiadanie niewielkich ilości substancji na własny użytek.
 2. Zagwarantujemy odpowiedzialność policji przed obywatelami poprzez wprowadzenie demokratycznych mechanizmów kontroli i prewencji nadużyć funkcjonariuszy.
 3. Poprzez współpracę służb mundurowych z pracownikami pomocy społecznej zapewnimy godne i skuteczne sposoby pomocy osobom potrzebującym już na etapie interwencji.
 1. Stworzymy nowe miejsca pracy w przemyśle. Uruchomimy w oparciu o Bank Gospodarstwa Krajowego państwowy fundusz celowy inwestujący w budowę nowego przemysłu i wdrażanie technologii rozwijanych na polskich uczelniach.
 2. Zamiast rozdawać pieniądze prywatnym firmom, stworzymy państwowe i samorządowe fundusze zalążkowe, inwestujące w przedsięwzięcia w zamian za udział państwa w przyszłych zyskach.
 3. Wprowadzimy zasadę, że warunkiem uzyskania środków publicznych przez firmy będzie przestrzeganie praw pracowniczych i zapewnianie dobrych warunków pracy.
 4. Wprowadzimy priorytet dla spółdzielczości. Przeniesiemy środki z dotacji służących tworzeniu nieefektywnych mikrofirm na pomoc w organizowaniu spółdzielni. Państwo będzie wspierać budowanie sieci współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej.
 5. Sprzeciwiamy się niekorzystnym porozumieniom handlowym, takim jak CETA między UE a Kanadą, które stworzą groźne przywileje dla korporacji, utrudnią rozwój polskiego przemysłu i zagrożą demokracji.
 1. Zadbamy o to, by cyfryzacja w miejscu pracy uwzględniała interesy osób pracujących – wprowadzimy społeczną kontrolę nad algorytmami zarządzającymi pracą w postaci obowiązku konsultowania nowych lub zmodyfikowanych algorytmów z przedstawicielami osób zatrudnionych i związkami zawodowymi. Obowiązek konsultacji dotyczyć będzie działania algorytmów i ich skutków dla osób zatrudnionych w odniesieniu do warunków pracy, czasu pracy, wynagrodzeń, awansów itp.
 2. Wprowadzimy transparentność zakresu, sposobu zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych dotyczących osób pracujących. Skończymy z niejawnym zbieraniem i przetwarzaniem danych cyfrowych w miejscu pracy.
 3. Ograniczymy nadmierny, szkodliwy cyfrowy nadzór nad osobami pracującymi i zadbamy o to, aby taki nadzór odbywał się tylko w ramach obowiązującego prawa.
 4. Wprowadzimy “prawo do odłączania się” tj. czas, w którym pracownik nie jest zobligowany do pozostawania w gotowości poprzez środki cyfrowej komunikacji.
 5. Wywalczymy prawa pracownicze dla osób pracujących na rzecz organizacji platformowych – wprowadzimy obowiązek umów o pracę pomiędzy osobami pracującymi przy wykorzystaniu aplikacji a platformami cyfrowymi.
 6. Skończymy z asymetrią informacji i niepewnością co do warunków pracy osób pracujących na rzecz organizacji platformowych. Wyemancypujemy pracowników od pseudo-obiektywnych algorytmów, dyktujących godziny i stawkę pracy, interpretujących wskaźniki efektywności, zwrot lub brak zwrotu kosztów pracy, zwłaszcza gdy są obliczane w sposób nieprzewidywalny lub nieustalony.
 7. Zrewolucjonizujemy model organizacji platformowych w kierunku służącym interesom osób pracujących (np. wspierającym spółdzielczość).
 8. Sprawimy, że Polska będzie liderką społecznej kontroli nad algorytmizacją: chcemy działać szybko i w sposób wyprzedzający rozwój rynku algorytmów. Sprawimy, że Polska będzie grać wiodącą rolę w kształtowaniu i wdrażaniu prawa na poziomie krajowym i ponadnarodowym (regulacje Unii Europejskiej).
 9. Polska musi wysunąć się do awangardy ograniczania ryzyk wynikających z algorytmizacji w organizacjach. Wykorzystamy potencjał algorytmizacji w celu upodmiotowienia pracowników i wprowadzania pozytywnych zmian w miejscu pracy.

Deklaracja programowa przyjęta na Kongresie Lewicy Razem w dniach 22-24 października 2021.